Göteborgs Hamn och kriget i Ukraina

Kriget i Ukraina har påverkat verksamheten i hamnen i liten skala. I Göteborgs Hamn är trafiken till och från Ryssland normalt sett mycket liten. Under 2021 var det  rysslandsorienterade godset mindre än 0,5 procent av hamnens hanterade godsmängd.

Samarbetspartners som hanterar olja i Energihamnen har bland annat fått se över sina logistikflöden och varifrån råvaran kommer. Många transportköpare som tidigare handlat med Ryssland har helt upphört handeln med landet. 

Beredskapsplanering

Göteborgs Stad har under några år genomfört ett projekt för civilt försvar som resulterat i att förvaltningar och bolag i staden ska ta fram beredskapsplaner för höjd beredskap, vid krigsfara och krig, samt analysera behovet av att krigsplacera personal. Göteborgs Hamn AB har under året gjort ett arbete för en ökad beredskap och tagit fram och genomfört en beredskapsplanering. Arbetet fick en extra skjuts i och med Rysslands invasion av Ukraina. Det handlar bland annat om att se över de olika delarna i beredskapsplanen, beskriva grunduppdraget, göra relevanta prioriteringar, säkra kompetensen i bolaget vid eventuell kris eller krig, höja kunskapsnivån kring civilt försvar och förbereda medarbetare. I händelse av exempelvis krig är hamnen viktig för att säkra godsflödet för hela landet och då behövs kompetens som kan hantera det i hamnen

"Rysslands invasion av Ukraina i februari och det pågående kriget har påverkat hamnens verksamhet, om än i liten skala. Vi följer utvecklingen noga och har vidtagit vissa åtgärder som ökad bevakning och vaksamhet.

"Det handlar i praktiken om att vara extra observanta på vad som händer och om något avviker från normalbilden. Vi har uppdaterat vissa rutiner och instruktioner kring bevakning och vaksamhet.

Hamnen och hela godsnavet är en viktig del i Sveriges försörjning och logistikkedja. Skyddsnivån är fortfarande nivå 1 det vill säga samma som tidigare. Ändringar av skyddsnivån för alla svenska hamnar görs av Noa (Polisens Nationella operativa avdelning) i samråd med Transportstyrelsen. Vid en eventuell höjning finns färdiga planer som då verkställs. Det kan handla om kontroller, bevakning, bemanning, rutiner, instruktioner, regler och former för samverkan.

Göteborgs Hamn AB följer myndigheternas rekommenderade sanktionsprogram och deltar i olika samverkansgrupper. Bland annat i Maritime Security Committe som består av Säpo, Polisen, Försvarsmakten, Västra Militärregionen (MRV), AMF 4, Trafikverket, Räddningstjänsten, Göteborgs Stad, Sjöfartsverket, Transportstyrelsen, Tullverket och Kustbevakningen.

Förutom en ökad medvetenhet fortsätter verksamheten och alla medarbetare jobbar på som vanligt oavsett avdelning och funktion."

- Thomas Fransson, Head of Security på Göteborgs Hamn AB