GODSSLAG

Sveriges största allmänna energihamn.

Varje år anlöper cirka 2 200 tankfartyg och totalt hanteras över 18,4 miljoner ton energiprodukter. Depåverksamheten i Energihamnen försörjer hela Västsverige samt stora delar av övriga Sverige med bensin och diesel. I hamnområdet finns även en omfattande lagringsverksamhet i cisterner och bergrum.

Energihamnen i Göteborg är internationellt känd för sitt säkerhetsarbete. Göteborgs Hamn AB ansvarar för att samordna säkerhetshetarbetet. Säkerhetsarbetet regleras till stor del av driftsföreskrifterna för Energihamnen.

Framtidens energier.

Vi arbetar för att säkerställa fullständig kapacitet för att producera, transportera, lagra och distribuera fossilfria bränslen.

Den största utmaningen vi står inför idag är övergången från ett fossildrivet samhälle till ett som drivs på hållbara energikällor. Det är en gigantisk uppgift som påverkar i princip varje aspekt av livet och som kräver enorma ansträngningar från hela samhället – vetenskap, näringsliv och politik. Som den största energihamnen i Skandinavien driver vi utvecklingen genom att satsa stort på att stödja framtidens energilösningar och omställningen till grön energi.

18,4 miljoner ton

quick facts icon

18,4 miljoner ton energiprodukter hanterades i Göteborgs Hamn under 2023.

quick facts icon

18,4 miljoner ton

18,4 miljoner ton energiprodukter hanterades i Göteborgs Hamn under 2023.

0%

18,4 miljoner ton energiprodukter hanterades i Göteborgs Hamn under 2023.

0%

18,4 miljoner ton energiprodukter hanterades i Göteborgs Hamn under 2023.

Energihamnen

Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna energihamn och viktig för energiförsörjningen i hela landet.

Bunkring

Här hittar du information, regler och länkar gällande bunkring i Göteborgs Hamn.

 

Flytande naturgas.

Göteborgs Hamn AB arbetar aktivt för att underlätta användningen av flytande naturgas, LNG, som fartygsbränsle. Miljövinsterna med att använda LNG som fartygsbränsle är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll och kväveutsläppen med 85-90 procent. Fartyg som drivs av LNG erhåller rabatt på fartygshamnavgiften.

Regelverk möjliggör bunkring.

Sedan 2015 kan fartyg fylla tanken med LNG i Göteborgs Hamn. Bunkringen är möjlig tack vare LNG-driftsföreskrifter som tagits fram av Göteborgs Hamn AB i samarbete med Rotterdams Hamn. Regelverket omfattar både bunkring från land med lastbil samt ship-to-ship- bunkring. Krav på säkerhetszoner, väder, bunkerfartyg, mottagande fartyg, terminaler med mera ingår i de nya driftsföreskrifterna.

Miljönyttan med LNG.

Idag är utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider ett stort problem i vårt närområde som påverkar både miljön i haven och i luften. Att byta från olja till gas minskar dessa utsläpp markant. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll och kväveutsläppen med 85-90 procent.

Koldioxidutsläppen minskar med 20-25 procent, men på grund av läckage av metan (s.k. metanslipp) i samband med förbränningen är det diskutabelt om klimatpåverkan är mindre än vid förbränning av olja. Motorerna förbättras dock kontinuerligt och i motorbranschen pågår arbete med att minska metanslipp i samband med förbränningen.

Fakta om LNG.

LNG är naturgas, mestadels metan, som kylts ner till -163°, och tillfälligt omvandlats till vätska. Det gör att den tar 600 gånger mindre plats och kan effektivt fraktas i tankar på fartyg, tåg eller lastbil.

Först i världen med att erbjuda bunkring av metanol.

Göteborgs Hamn AB blev först i världen med att publicera driftsföreskrifter för metanolbunkring för att kunna ta emot fartyg och erbjuda dem bunkring och lagring av metanol. Förnybar metanol har en potential att minska fartygens koldioxidutsläpp upp till 95% ur ett livscykelperspektiv jämfört med mer  traditionella fartygsbränslen. Hamnen siktar på att bli ett nav för både bunkring och storskalig lagring av metanol i norra Europa och vill skapa en värdekedja med ambitionen att kunna leverera en stadig tillgång på förnybar metanol. Bland annat tittar man på möjligheten att ställa om cisterner som idag hanterar oljeprodukter till att i stället lagra metanol. 

Vad är metanol?

Metanol (CH3OH) är en flytande kemikalie gjord av syntesgas, en blandning av väte, koldioxid och kolmonoxid. Råvaran och framställningsmetoden är avgörande för metanolens miljö- och klimategenskaper. Förnybar metanol finns i flera varianter, som biometanol som framställs av hållbar biomassa. eMetanol som framställs från biogen koldioxid och vätgas producerad av förnybar el. eMetanol minskar koldioxidutsläppen med upp till 95%, kväveoxidutsläppen med upp till 80 procent och eliminerar utsläpp av svaveloxid och partikelutsläpp helt.

Driftsföreskrifter för metanolbunkring.

Göteborgs Hamn har publicerat allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring vilket innebär att vi är redo att ta emot fartyg som i vill bunkra metanol. Du kan ladda ner Allmänna driftföreskrivter för metanolbunkring nedan.

Download icon
Allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring

2023-01-23

1,4 MB

Ladda ner

Download icon
LNG Operating Regulations including LNG Bunkering

2019-03-28

1,9 MB

Ladda ner

Download icon
Hamntaxa 2023

2022-10-02

9,8 MB

Ladda ner

Vi arbetar för att säkerställa fullständig kapacitet för att producera, transportera, lagra och distribuera fossilfria bränslen.