Ökning av containervolymer i Göteborgs Hamn.

Under 2022 ökade godsvolymerna i Göteborgs hamn, trots det globala transportsystemets ansträngda läge. Hamnen lyckades också ta marknadsandelar både i Sverige och Europa. När det första kvartalet för 2023 summeras i Göteborgs hamn konstateras att hamnen fortsätter att öka i flera segment, medan en viss avmattning syns i andra.

Över hälften av Sveriges containertransporter hanteras över Göteborgs hamns kajer – merparten av dessa i APM Terminals containerterminal. Totalt hanterades 225 000 TEU* i hamnen under första kvartalet 2023, vilket är en ökning med 6 procent. Ökningen tillräknas Sveriges starka exportindustri – men samtidigt föll importvolymerna med närmare 20 procent.

På fordonssidan ökade hamnens hanterade volym med 4 procent under första kvartalet 2023. Den svenska nybilsförsäljningen har avstannat rejält, men eftersläpning av leveranser av importbilar till följd av tidigare komponentbrist i tillverkningsledet gör att volymerna hålls uppe på importsidan, samtidigt som Volvo Cars export är fortsatt hög via hamnen. Göteborgs hamn har också tagit marknadsandelar av andra nordeuropeiska fordonshubbar som fortsatt dras med kapacitetsbrist och störningar.

Den intraeuropeiska rorotrafiken minskade med 5 procent jämfört med 2022 års förhållandevis höga nivå. 141 000 hanterade roroenheter för 2023 är alltjämt 1000 enheter fler än vad som hanterades under motsvarande period 2021.

Hanteringen av energiprodukter minskade med 12 procent under det gångna kvartalet. Hög fyllnadsgrad av bränslelagrena i Europa innebar en tillfälligt minskad efterfrågan, vilket minskat utlastningen från hamnen.

VD Elvir Dzanics kommentar:

En av de saker vi är stolta över i Göteborgs hamn traditionellt sett är vår goda balans mellan import och export som i normalfallet är nära 50-50, vilket är ganska unikt. Det ger en effektivitet som gör att en importcontainer som töms snabbt kan lastas med exportgods och vice versa.

Nu ser vi en tillfällig obalans i det förhållandet i och med att importen av konsumtionsvaror som konfektion, hemelektronik med mera minskar – uppåt 20 procent under det första kvartalet. Under pandemin kan man säga att importen var lite dopad. De svenska hushållen hade bra ekonomi och konsumerade produkter snarare än upplevelser. Idag är situationen annorlunda där de svenska hushållen – som är högt belånade med korta bindningstider på lånen – drabbats snabbt och hårt av räntehöjningar och inflation. Vi räknar med att vi kommer att få se fortsatt låga importvolymer en tid framåt, in i sommaren, medan justeringen av tidigare uppbyggda inventarier inom detaljhandeln och konfektion sker. Med det sagt är importvolymerna inte historiskt låga, utan i nivå med det tidigare normalläget strax innan pandemin.

Läs fullständig kommentar här.

Elvir Dzanic, VD för Göteborgs Hamn AB