Avfallshantering i Göteborgs Hamn.

Fartyg kan lämna avfall i Göteborgs hamn. Avfallsdeklaration samt beställning av kringtjänster, så som exempelvis sludge, lämnas i samband med fartygsanmälan. Fartygsanmälan ska göras senast 24 timmar innan ankomst.

Terminalerna tar emot allt avfall som fartyg har behov av att lämna iland och som har uppkommit under fartygets normala drift i enlighet med ”no-special-fee”-systemet. Övrigt avfall som uppstått utöver ovanstående, till exempel vid reparationsarbeten, kasserad elektronisk utrustning med mera tas emot till självkostnadspris.

Avfallsdeklaration och beställning av kringtjänster ska alltid registreras i Maritime Single Window Reportal senast 24 timmar innan fartygets ankomst. Vid särskilda omständigheter kan Hamnmyndigheten medge kortare anmälningstid.

Scrubberanvändning.

Observera att från och med september 2020 är Open loop för fartyg med scrubberanläggningar i Hamnområdet förbjudet. Detta för att förhindra att förorenat vatten släpps ut. Scrubberanvändning för avgasrening är endast tillåten om scrubbern körs i closed loop mode.

Avlämning av fast avfall.

I energihamnarna och i Gothenburg Roro Terminal finns containrar för mottagning av osorterat brännbart avfall. Vid större avfallsmängder kan en container beställas och ställas fram till fartyget.

I APM Terminals Gothenburg tillämpas tidsstyrd avfallshämtning. Det innebär att fartyget, efter anmälan om behov av avfallslämning, erhåller en tidpunkt då avfallslämning kan göras.

Grå- och svartvatten.

Alla kryssningskajer är utrustade med mottagningsanläggningar för svart- och gråvatten, det vill säga avlopps- och duschvatten. 

Maskinrumsavfall/sludge/bilge.

Göteborgs hamn tar emot denna typ av avfall dygnet runt.

Leverans av färskvatten.

Färskvattenleveranser i Göteborgs hamn sker från kaj med slang utrustad med 63 mm SS-koppling och rörböj. Anslutningen ombord sköts av fartygets besättning. Fartygets egen slang skall användas.