Regler och tillstånd

Här hittar du dokument som reglerar verksamhet i Göteborgs hamnområde.

Energihamnen

Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna energihamn och viktig för energiförsörjningen i hela landet.

Ett säkrare bunkringskoncept

1998 initierades bunkringskonceptet Grön Bunkring. Syftet med konceptet är att öka säkerheten kring bunkeroperationer och för att skydda den marina miljön från oljespill.

Konceptet initierades år 1998 efter ett tjockoljespill från ett bunkerfartyg i Göteborgs skärgård, spillet motsvarade en kvantitet på cirka 12 ton. Oljan drev mot Grötö och en omfattande saneringsinsats fick genomföras längs strandzonen och det kustnära farvattnet kring Grötö.

Konceptet utvecklades i samarbete mellan Göteborgs Hamn, Kustbevakningen, Sjöfartsverket (Transportstyrelsen) och de lokala bunkeraktörerna.

Krav

Samtliga bunkerfartyg som bedriver verksamhet inom hamnområdet samt utanför området vid ankarplatserna måste vara godkända enligt kraven för Grön Bunkring.

Fartygsinspektioner

För att verifiera efterlevnad av konceptet utförs det årligen inspektioner på bunkerfartygen av auktoriserade och oberoende inspektörer. Slumpmässiga stickprovskontroller och inspektioner kan också utföras av säkerhetssamordnare medan bunkerfartygen ligger vid kajerna i Energihamnen.

En förutsättning för att uppnå godkännande är att bunkerfartyget har utfört en godkänd vetting av ett oljebolag i enlighet med SIRE-programmet av OCIMF. Kraven för ”Grön Bunkring” konceptet gäller oljebunkerfartyg, LNG-bunkerfartyg och slop-/sludge-fartyg.

Dan-Erik Andersson

Head of Business Area Energy Operation

Martin Meriwall

Operations Manager

+46 31 368 75 21

martin.meriwall@portgot.se

Särskilda krav vid samtida operationer (SIMOPS) av laster med låg flampunkt (flampunkt ≤30° C)

För att tillåta en bunkeroperation under SIMOPS, samtidigt som det mottagande fartyget lastar/lossar en produkt med låg flampunkt, måste däcksutrustningen på bunkerfartyget vara ATEX-godkänt när det verkar inom ATEX-zonen för det mottagande fartyget. Förutom ATEX-kravet måste även särskilda driftsförfaranden följas. Innan ett godkännande för dessa operationer ges, måste en ATEX-inspektion utföras på bunkerfartyget. När bunkerfartyget har verifierats godkänt kommer ett certifikat med en giltighetstid på fem år att utfärdas till fartyget om inga modifikationer eller ändringar har gjorts på däcksutrustningen.

Utbildning av besättning

Förutom de periodiska inspektionerna krävs också utbildning av besättningen med en e-learning kurs. Utbildningskravet gäller besättningsmedlemmar som är direkt involverade i bunkeroperationerna. E-learning kursen tillhandahålls av MAFLOBE. För att registrera ett nytt utbildningskonto, vänligen kontakta MAFLOBE.

Hantering av bunkers och sludge i Energihamnen

Bunkring

Bunkring får ske i Energihamnen på samtliga kajer i enlighet med Bunker Safety checklist. De undantag som finns är följande:

- Kaj 551: Ingen bunkring med bunkerbåt större än 90 meter (för fartyg som är 90,5 m avrundas det neråt). Rekommendationen från hamnen är att bunkerfartyg med LOA 60 meter eller mindre ska användas om möjligt. Hamnen föreslår att bunkerfartygen vid bunkring på kaj 551 ber om sakta passage av VTS Göteborg.

Anledningen till längdbegränsningen på bunkerfartyg är på grund av den djupklack som finns österut från kaj 551 vilken är 8,5 meter, men även på grund av den vattenturbulens som uppstår vid passage av större fartyg i älven.

- För bunkring av fartyg som hanterar klass 1-produkter gäller del B2 av Pre Bunker checklist samt att bunkerfartyget måste inneha giltigt certifikat för EX-bunkringar

LNG-bunkring

LNG-bunkring är enbart tillåten på kaj 510, 511, 519, 520, 521, 800 och 801 i Energihamnen. Bunkerbåten måste ha presenterat en optimoor-studie till Göteborgs Hamn för aktuell kaj innan bunkringen kan godkännas.

Sludge

Sludgehantering får ske på samtliga kajer i Energihamnen.

Läktring

Läktring är tillåtet mellan två bunkerfartyg enbart på kaj 506-509 eller 512-518 i Energihamnen, i övrigt får bunkerfartygen ta kontakt med aktuell myndighet för att utföra läktringsoperation till ankarplats. Checklista för läktring ska användas och vid läktring till kaj skickas in till hamnkontoret innan påbörjad operation.

Stena Oil – Kaj556

Kaj 556 – på grund av kajens beskaffenhet är det inte tillåtet att ligga två fartyg utanpå varandra. Vid läktring eller sludge-hantering får detta enbart ske mellan B-läge och C-läge alternativt A-läge och B-läge. Det är ej tillåtet att skarva slangar på kajen.

Förtydligande riktlinjer vid bunkring till kaj i Energihamnen

Information inför ankomst

Anmälan om bunkring till kaj ska göras i Bunkerappen, ett digitalt verktyg för kajbokning och bunkringsanmälan, ska användas av samtliga bunkeroperatörer och dess fartyg. I denna ska samtliga bunkerfartyg anmäla bunkringar som utförs till kaj i Göteborgs hamnområde, anmälan till VTS om bunkringar till ankarplats kan göras i Bunkerappen.
Rapportering vid ankomst till Skarvik/Rya och Torshamnen

Alla bunkerfartyg rapporterar till hamnkontoret på ch12 (Skarvik/Rya) och ch15/17 i (Torshamnen) innan anlöp till Energihamnen.

I tillägg rapporteras det enligt rapporteringspunkter till VTS CH13. (gäller alla kajer i Göteborgs Hamn)

Rapportering vid avgång från Skarvik/Rya och Torshamnen

Alla bunkerfartyg rapporterar till hamnkontoret på VHF ch12 (Skarvik/Rya) och ch15/17 i Torshamnen innan avgång.

I tillägg begärs vessel clearance till VTS VHF ch13 innan avgång från kaj. (gäller alla kajer i Göteborgs Hamn)

Rapportering innan bunkeroperation på ankar ruta. A, B, C

Rapportering på VHF ch13 till VTS.

Regler vid ankomst för bunkerfartyg

Bunkerfartyg kan gå till mottagande fartyg först efter att fartyget är fast förtöjt och landgången ligger. Om mottagande fartyg hanterar klass1-produkter gäller ytterligare restriktioner, se nedan.

Under tiden som mottagande fartyg förtöjer ska inte bunkerfartyg vänta i hamnbassängen utan bunkringen ska om möjligt planeras så att fartyget går in i hamnbassängen först när de får klartecken från Säkerhetssamordnare och mottagande fartyg. Bunkerfartyg får inte gå till när koppling/losskoppling sker på grund av risken för klämskador på kajvakt och/eller däckspersonal.

Pågår lastning/lossning och ett bunkerfartyg ska förtöja på utsidan ska mottagande fartyg värdera om de behöver stoppa operationen.

Säkerhetssamordnare har alltid rätt att stoppa en pågående operation vid ankomst av bunkerfartyg om det känns nödvändigt med hänsyn till väder, vind, och/eller storlek på bunkerfartyg i förhållande till mottagande fartyg.

För bunkring av fartyg till kaj 520 eller 521 se separata regler.

Bunkring mellan två fartyg är inte tillåtet vid vindstyrkor >20 m/s i medelvind.

Bunkeroperationer vid klass 1-hantering

Vid klass 1-hantering ska del 1 och 2 av SSSCL vara inskickad till hamnkontoret och påskriven av mottagande fartyg samt av terminalen (detta ansvarar terminalen alternativt fartygets agent för). Även del A-B och B2 av Bunkerchecklistan ska skickas till hamnkontoret när den är påskriven av både mottagande fartyg samt av bunkerbåten (detta ansvarar bunkerbåten alternativt fartygets agent för). När Säkerhetssamordnare får in korrekt ifylld Bunker checklista skickas ett godkännande tillsammans med EX certifikatet för aktuellt bunkerfartyg. Detta medför en extra kontroll att samtliga bunkeroperationer inom Göteborgs Hamn utförs av godkända bunkerfartyg.

Checklistorna finns på Göteborgs Hamns officiella hemsida (www.goteborgshamn.se)

När klass 1-produkt ska hanteras av mottagande fartyg får bunkerfartyg inte gå till innan lastarmar/slangar och VRU är kopplade (VRU gäller vid lastning). När lastarm/slang samt VRU är kopplade kan bunkerfartyget gå till efter klartecken från mottagande fartyg och Säkerhetssamordnare.

Bunkring får heller inte ske under provtagning, koppling/losskoppling av det mottagande fartyget enligt bunkerchecklistan. Om lastning/lossning är klar innan bunkerbåten har lämnat måste den lastarm eller slang som används för klass 1-produkt fortsatt vara kopplade till dess att bunkerbåten lämnat. Alternativt kan bunkeroperationen stoppas och inte återupptas igen förrän lastarmen/slangen är dränerad, frånkopplad och fartygets manifold är blindad. Om bunkringen är avslutad och bunkerbåten avser att lämna innan lastoperationen är avslutad, så måste lastoperationen rörande klass 1-produkt stoppas under tiden bunkerbåten avgår. Så fort bunkerbåten har lämnat kan lastoperationen återupptas.

Särskilda regler för LNG

Utgångspunkten är att det inte är någon skillnad mellan LNG bunkring och vanlig bunkring vid ankomst/avgång av bunkerfartyget. En LNG-bunkring har dock ytterligare krav som beskrivs i ”LNG Operating Regulations Including LNG Bunkering” som finns publicerad på Göteborg Hamns officiella hemsida (www.goteborgshamn.se)

LNG bunkring vid kaj ska anmälas 24h innan planerad bunkring och skickas via email till terminal samt till hamnkontoret.

1h innan bunkringen ska bunkerfartyget meddela hamnkontoret och terminalen om att LNG bunkring ska ske.

I övrigt är det regler inom safety zone och hazardous zone som är tillägg vad gäller LNG bunkring, se kortfattad beskrivning nedan:

  • ”Hazardous zone”: Cirka 3m radie från bunkermanifolder, detta anges i fartygets EX klassningsplan. Här får endast aktivitet direkt kopplad till LNG bunkringen ske.
  • ”Safety zone”: 25m radie från bunkermanifolder. Här får endast aktiviteter som är kopplade till lasthantering ske, så som koppling av lastarmar, krankörning för lyft av reducers, slang, etc. I övrigt får inga aktiviteter ske i Safety zon. Det är exempelvis inte tillåtet att hantera proviant inom Safety Zon. Det ska finnas en plan ombord på mottagande fartyg för simultana aktiviteter. Se LNG checklista samt SSSCL.

”Security Zone”: Utökad säkerhetszon där vi som hamn samt fartyget ska kunna kontrollera pågående aktiviteter så som trafik, fartyg, personal och besökare.

Visuell beskrivning av de olika zonerna:

Visuell beskrivning av de olika zonerna
Download icon
Allmänna driftsföreskrifter för metanolbunkring

2023-01-23

1,4 MB

Ladda ner

Download icon
LNG Operating Regulations including LNG Bunkering

2019-03-28

1,9 MB

Ladda ner

NYHET

Världsunik metanolbunkring

Det metanoldrivna fartyget Stena Germanica blev det första icke-tankfartyg i världen som bunkrades med metanol från fartyg i Göteborgs Hamn.