Tranzero initiative - fossilfria godstransporter på sjö, hamn och land.

För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, har Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.

Gemensamt steg för att realisera omställningen.

Handel och transport av gods och varor bygger välfärd och är helt avgörande för att samhället ska fungera och utvecklas. Samtidigt är transportbranschen ett komplext system med olika transportslag och mängder av aktörer som tillsammans står inför stora klimatutmaningar.

De samverkande bolagen kommer att göra en rad sammankopplade åtgärder som bidrar till att påskynda en omställning av transportsektorn till fossilfria alternativ. Arbetet har inletts med behovsanalyser och kartläggningar av godsflöden för att kunna erbjuda marknaden rätt produkter och skapa en infrastruktur för drivmedel som stöttar utvecklingen.

Göteborgs Hamn AB ska etablera nödvändig infrastruktur och tillgång till alternativa fossilfria drivmedel för tunga fordon som exempelvis el, HVO, biogas och vätgas. Volvokoncernen och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon till sina kunder som möjliggör att landtransporterna på sikt kan bli fossilfria i linje med hamnens ambitioner. Stena Line å sin sida garanterar att nya fossilfria fartyg sätts in på Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030 och går nu från vision till verklighet med det eldrivna fartygskonceptet Stena Elektra.

En grundförutsättning för omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen är att staten stöttar de företag som behöver uppgradera sina fordonsflottor. Det genom exempelvis riktade bidrag eller subventionerade laddstationer och fossilfria drivmedel, som till exempel det stöd som nu finns för regionala elektrifieringspiloter under 2021 och 2022.

Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med Tranzero Initiative tas ett gemensamt ett stort steg för att realisera den omställningen.

Patrik Benrick

Head of strategic development & innovation

+46 70 724 68 83

patrik.benrick@portgot.se

-55 000 ton CO₂

quick facts icon

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

quick facts icon

-55 000 ton CO₂

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

0%

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

0%

I Tranzero Initiative är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år.

PRIORITERAD PASSAGE

Prioriterad hantering av ellastbilar

Ellastbilar får prioriterad passage och hantering i containerterminalen i Göteborgs hamn.

Vi ska vara världens mest hållbara hamn. För att leva upp till det målet ska vi reducera vårt CO₂-utsläpp med 70% till 2030. Och vi är redan på god väg – det är därför vi är The Green Connection.

HÅLL- BARHET

quick facts icon

Åtgärderna för att driva transportsektorn till att bli mer hållbar kommer att medföra minskad klimatpåverkan, främja energiomställning för fordon, lägre bullernivåer och förbättrad stadsmiljö.

quick facts icon

HÅLL- BARHET

Åtgärderna för att driva transportsektorn till att bli mer hållbar kommer att medföra minskad klimatpåverkan, främja energiomställning för fordon, lägre bullernivåer och förbättrad stadsmiljö.

0%

Åtgärderna för att driva transportsektorn till att bli mer hållbar kommer att medföra minskad klimatpåverkan, främja energiomställning för fordon, lägre bullernivåer och förbättrad stadsmiljö.

0%

Åtgärderna för att driva transportsektorn till att bli mer hållbar kommer att medföra minskad klimatpåverkan, främja energiomställning för fordon, lägre bullernivåer och förbättrad stadsmiljö.

PRESSMEDDELANDE 2022-10-29

Nu öppnar Nordens första publika ladd- och vätgasstation för tung trafik i Göteborgs hamn

Nu slår portarna upp för en ladd- och vätgastankstation vid Vädermotet i Göteborgs hamn. Stationen som invigdes under onsdagen är Nordens första i sitt slag och är byggd utifrån ett lastbilsperspektiv i syfte att underlätta grön omställning för tung trafik i och kring hamnen.

Vädermotet blir det nya navet i hamnen för att underlätta omställningen från fossilt till el och alternativa drivmedel för tung trafik. Först ut är sex publika laddplatser för eldrivna lastbilar, med en kapacitet på upp till 360 kW per laddplats. Att det finns flera laddplatser på samma ställe innebär såväl ökad kapacitet som kortare väntetider. Inom ett år kommer vätgas att finnas tillgängligt på stationen, ett verkligt framtidsbränsle som endast släpper ut värme och vatten.

Över en miljon lastbilar hämtar eller lämnar gods i Göteborgs hamn varje år. Hamnen har gjort en studie över lastbilarnas körmönster tillsammans med AB Volvo, Scania och Stena Line i samarbetsinitiativet Tranzero. Man har identifierat en stor andel av lastbilarna som särskilt lågt hängande frukter för fossilfri omställning här och nu, där en publik station för laddning och vätgas mitt i hamnen är en central möjliggörare.

– Stationen öppnar i precis rätt läge, både vad gäller timing och placering. Serieproduktionen av tunga ellastbilar är i gång på allvar och fordon är beställda av aktörer med mycket trafik i hamnen. Redan vid årsskiftet så kommer ellastbilar vara en vanlig syn i hamnen, och det kommer bara att växa därifrån. Så den här stationen kommer i grevens tid – omställningen sker här och nu och från hamnens sida är vi glada att tillsammans med Circle K kunna svara upp med den infrastruktur som krävs, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Fullservicestation
Utöver fossilfria drivmedel är Circle K Vädermotet en fullservicestation med allt som behövs under laddpausen, såsom ett brett utbud av mat och dryck, samt givetvis dusch och toalett. Dessutom erbjuds inhägnad och kameraövervakad säkerhetsparkering med plats för cirka 40 lastbilar. Där kan åkare som behöver vila någon timme eller över natt stanna tryggt – något som det är stor efterfrågan på.

– Vädermotet är ett ståtligt flaggskepp och en riktig milstolpe på väg mot en framtid av grönare transporter. Vi är otroligt glada och stolta över att vara tidigt ute på denna resa och vad vi har åstadkommit, liksom samarbetet med hamnen. Med stationens strategiska placering och smarta struktur är vi väl förberedda för marknadens framtida behov av olika drivmedel. Vädermotet har potential att bli ett viktigt nav i omställningen, säger Lennart Olsson, ansvarig för laddning tung trafik på Circle K.

Stationen är byggd utifrån ett lastbilsperspektiv, vilket innebär god svängradie samt att alla laddplatser kan nås från flera håll med olika sorters lastbilar.

Fakta: Nordens första publika station för laddning och vätgas för tung trafik

Laddplatser för tung trafik: 6 (med möjlighet till fler platser)
Laddeffekt: 360 kW (1 MW möjligt vid fler platser)
Stationens nätkapacitet: 6 MW (med möjlighet till ytterligare 6 MW i närtid)
Vätgas möjlig för tung trafik: Om ett år
Vätgasplatser för tung trafik: 1 (fullt utbyggd)
Kapacitet vätgas: 720 kg, ca 15 lastbilar/dygn (fullt utbyggd

PRESSMEDDELANDE: 2022-09-15

Vätgastankstation för tung trafik ska byggas – vid Göteborgs hamns lastbilstätaste punkt

En vätgastankstation för tung trafik planeras i Göteborgs hamn. Stationen kommer att ligga i direkt anslutning till entrén till Gothenburg RoRo Terminal – en av de mest lastbilsintensiva platserna i Sverige. Stationen kommer uteslutande att leverera grön vätgas och ska stå klar i september 2023.

– Det är ett efterfrågat tillskott i hamnen, som också ligger helt i linje med vår strategi att skapa förutsättningar för att accelerera transportindustrins omställning till fossilfritt, säger Göteborgs Hamn AB:s innovationschef Viktor Allgurén.

Stationen kommer att ligga precis intill port 6 – entrén till Gothenburg RoRo Terminal. Infarten som leder in till porten en av Sveriges tyngst trafikerade vägar med 350 000 tunga fordonspassager varje år. När Stena Line under de kommande åren förväntas omlokalisera sin nuvarande Tysklands- och Danmarksterminaler till Arendal strax väster om roroterminalen kommer trafiken att öka ytterligare i närområdet.

- Att bygga upp lagring av förnybar energi i vätgas är en viktig pusselbit till hur vi når klimatmålen. Då Göteborgs hamn är ett strategiskt viktigt nav för tunga transporter i Sverige kan vi, genom att i direkt anslutning till hamnen bygga en vätgastankstation, tillsammans med hamnen och dess olika intressenter tydligt bidra till framtidens fossilfria transporter, säger Martina Wettin, medgrundare och affärsutvecklingsansvarig på Nilsson Energy.

En stor portion ödmjukhet krävs dock inför uppgiften att placera en vätgastankstation i hjärtat av Nordens största godsnav. Eventuella störningar kan få följdeffekter i hela logistiksystemet.

– En vätgastankstation innehåller stora mängder energi under tryck, så vi har en riskhantering och inte minst en tillståndsprocess framför oss som vi är väldigt ödmjuka inför. Men vi känner oss väldigt trygga att gå framåt i det här projektet med Nilsson Energy som har lång erfarenhet på området och som är den mest välrenommerade aktören på vätgasmarknaden i Sverige, säger Viktor Allgurén.

Även de intilliggande terminalerna ser möjligheter med den kommande tankstationen. För kunderna som använder terminalerna, såväl som för sina egna lastnings- och lossningsverksamheter.

– Placeringen är optimal för våra lastbilskunder och ger även oss som terminaloperatör möjlighet att tanka vätgas med våra framtida arbetsmaskiner. Som närliggande granne till den nya vätgastankstationen är frågor om säkerhet och risk självklart viktiga, säger Maria Franksen, VD för Gothenburg RoRo Terminal.

Två mer än dubbelt så bra som en

Utöver Nilsson Energys vätgastankstation planeras även ytterligare en station i hamnen. 2023/2024 öppnar Circle K/OG Green Fuels för vätgastankning vid Vädermotet i hamnen, bara fem minuter öster om Nilsson Energys station. Att ha två av varandra oberoende vätgastankstationer i hamnområdet är mer än dubbelt så viktigt som att bara ha en, menar Viktor Allgurén:

– Det viktigaste med att ha två stationer är tryggheten i att det utan avbrott kommer att vara möjligt att tanka vätgas i hamnen, oavsett om en station skulle vara stängd för underhåll eller liknande. Det skapar en robusthet i infrastrukturen som är en avgörande faktor för de åkerier som funderar på att ställa om delar av sina fordonsflottor till bränslecellsdrift.

Satsningen på att bygga ett nätverk av vätgastankstationer i hamnen är en del av Tranzero Initiative – ett utsläppsreduktionsinitiativ initierat av Göteborgs Hamn AB, Volvokoncernen, Scania och Stena Line. Målet är att accelerera omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ som till exempel grön vätgas. Siktet är inställt på landtransporter såväl som sjötransporter.

Fakta: Vätgastankstation vid port 6 i Göteborgs hamn

Var: I Göteborgs hamn vid port 6, i direkt anslutning till Gothenburg Roro Terminal och Arken kombiterminal.
När: Klart före september 2023
Hur: Stationen kommer att leverera grön vätgas producerad genom sol, vind eller vattenkraft.
Kapacitet vätgas: 1500 kg, ca 35 lastbilar/dygn
Hur många fordon kan tanka samtidigt: 2
Investeringskostnad: 35 mkr. Projektet finansieras i sin helhet av Energimyndigheten.

Om Nilsson Energy

Nilsson Energy är en svensk systemintegratör och leverantör av nyckelfärdiga förnybara energisystem med vätgas som energibärare. Decentraliserad vätgasproduktion från förnybara källor utgör grunden i produktportföljen. Företaget sträcker sig över hela värdekedjan, inklusive service och underhåll. Utöver stationen i Göteborgs hamn är Nilsson Energy involverade i fler projekt för fortsatt utbyggnad av decentraliserade vätgastankstationer för att gemensamt med fordonstillverkare kunna trygga omställningen till hållbara och fossilfria transporter.