Aktuell skyddsnivå i Göteborgs hamn: Nivå 1

Bolagets säkerhetsarbete

Ett komplext tjänsteföretag som Göteborgs Hamn AB måste ha tillförlitliga och väl fungerande rutiner så att säkerhet beaktas, såväl internt som externt. Ett effektivt, verksamhetsanpassat och systematiskt säkerhetsarbete är också en förutsättning för att vi ska få bedriva internationell hamnverksamhet. 

Göteborgs Hamn är skyddsobjektklassat

Göteborgs Hamn med alla terminaler är klassade som skyddsobjekt och omfattas av lagen om skydd för samhällsviktiga anläggningar och skyddslagen. De är även  klassade som sjöfartsskyddsanläggningar. Sjöfartsskydd är ett samlat begrepp för de åtgärder som beslutats för att skydda sjöfarten mot olika former av yttre hot. Det innebär höga krav på säkerheten, till exempel tillträdeskontroller samt foto- och filmförbud.

Terminalerna ingår i EU:s hamnskyddslag som har tillkommit för att tillse att EU-kritiska hamnar ska kunna hållas öppna även i de högre skyddsnivåerna. Göteborgs Hamn omfattas också av säkerhetsskyddslagen om Sveriges säkerhet och Sveriges funktionalitet.

Tillgången till transocean direktsjöfart utgör en strategisk funktion för svenskt näringsliv. EU ser dessutom Göteborgs Hamn som ett viktigt godsnav ur nationell aspekt och inom det transeuropeiska transportnätet.

Genomgång av säkerhetsskyddet

Hamnen jobbar systematiskt med säkerhetsarbete och gör kontinuerliga genomgångar av säkerhetsskyddet. Under året har detta varit i fokus och till följd av Rysslands invasion av Ukraina gjordes ytterligare en genomgång av säkerhetsarbetet. Kriget i Ukraina har medfört en förändring i synen på säkerhetsarbete. En viss förhöjning har skett i valda delar och det har även gjorts en översyn och uppdatering av kontaktvägar. Dessutom har hamnen genomfört två hamnskyddsövningar, 38 skyddsövningar tillsammans med terminaloperatörer och färdigställt en reservledningscentral som vid behov kan leda säkerhetsarbetet i hamnen.

38

quick facts icon

Under 2022 genomfördes 38 skyddsövningar i hamnområdet tillsammans med terminaloperatörer.

quick facts icon

38

Under 2022 genomfördes 38 skyddsövningar i hamnområdet tillsammans med terminaloperatörer.

0%

Under 2022 genomfördes 38 skyddsövningar i hamnområdet tillsammans med terminaloperatörer.

0%

Under 2022 genomfördes 38 skyddsövningar i hamnområdet tillsammans med terminaloperatörer.

Port security

Säkerhet är en prioriterad fråga för Göteborgs Hamn AB. I hamnen hanteras gods för stora summor och hamnen har strategisk betydelse för samhället. För att skydda hamnar som helheter, och inte bara kajområdena, har EU antagit ett direktiv om ökat hamnskydd (2005/65/EG).

Hamnen jobbar systematiskt med säkerhetsarbete och gör kontinuerliga genomgångar av säkerhetsskyddet. Under året har detta varit i fokus och till följd av Rysslands invasion av Ukraina gjordes ytterligare en genomgång av säkerhetsarbetet. Kriget i Ukraina har medfört en förändring i synen på säkerhetsarbete. En viss förhöjning har skett i valda delar och det har även gjorts en översyn och uppdatering av kontaktvägar. Dessutom har hamnen genomfört två hamnskyddsövningar, 38 skyddsövningar tillsammans med terminaloperatörer och färdigställt en reservledningscentral som vid behov kan leda säkerhetsarbetet i hamnen.

Bild från samordningscentral

Hamnskydd

EU:s hamnskyddsregler gäller för alla hamnar där det finns hamnanläggningar som omfattas av reglerna för sjöfartsskydd. Syftet är att hela hamnområdet ska omfattas av ett skyddssystem.

Hamnskyddet innebär bland annat att det ska göras en hamnskyddsutredning och utifrån den ska det upprättas skyddsplaner.

Det finns tre skyddsnivåer och varje hamn ska ha en hamnskyddschef.

Nivå 1 - Normalnivå där verksamheten pågår under normala former.
Nivå 2 - Höjd säkerhet där ID-kontroller och stickprovskontroller kommer att ske inom hamnskyddsområdet.
Nivå 3 - Begränsat tillträde till hamnskyddsområdet, dit endast behöriga äger rätt att tillträda. Kontroller kommer att ske i större utsträckning. Företag med verksamhet inne på området ska upprätta listor på anställda, besök och fordon som söker tillträde. Dessa ska identifieras innan tillträde medgives. Inget annat tillträde tillåts, ej heller till Torsvikens fågelskyddsområde eller andra mellanliggande områden. 

Terroristattacker mot hamnar kan leda till allvarliga störningar i transportsystem och/eller skada människor och industri i hamnen och närliggande områden.

Tillträdesregler

Alla terminaler i Göteborgs Hamn som är ISPS-klassade har hundra procents tillträdeskontroll. Vissa terminaler är också klassade som samhällsviktiga anläggningar och skyddsobjekt enligt skyddslagen.

Detta förstärker kravet på tillträde och lagen ger förordnade skyddsvakter utökad befogenhet att agera inom och invid skyddsobjekt (som ett komplement till sjöfartsskyddslagen och hamnskyddslagen).

Alla som arbetar inom ISPS- och skyddsobjektklassade delar av Göteborgs Hamn ska ha passerkort eller vara föranmälda till hamnanläggningen på korrekt sätt. De som arbetar inom hamnanläggningen och har passerkort ska bära detta synligt. På anmodan ska alla kunna uppvisa giltig fotolegitimation. Stickprov gällande kontroll av passerkort och ID-handlingar utförs regelbundet.

Samtliga personer som befinner sig i hamnanläggningarna ska följa de ordnings- och trafikregler som gäller inom Göteborgs Hamns område.

Göteborgs Hamn och terminaler gör bakgrundskontroller på personer som innehar eller ansöker om passerkort till skyddsobjekten. Göteborgs Hamn har rätt att göra bakgrundskontroller på alla som söker tillträde till skyddsobjekten.

Om du ska besöka hamnområdet måste du passera Port Entry - den gemensamma entrén till hamnområdet. Läs mer här.

ISPS-koden

ISPS-koden (International ship and port facility security code) uppkom då International Maritime Organization (IMO) uppdaterade den så kallade Solas-konventionen (Safety of life at sea) med anledning av terrorattackerna i USA den 11 september 2001. Syftet med koden är att skydda sjöfarten mot yttre hot.

ISPS-koden gäller fartyg och hamnanläggningar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls. Reglerna trädde i kraft 1 juli 2004 och benämns på svenska som sjöfartsskydd, för att skilja dessa speciella säkerhetsfrågor från annan sjösäkerhet.

Koden ska förhindra:

 • skada på eller förstörelse av hamnanläggning eller fartyg
 • kapning eller beslagtagande av fartyg
 • manipulation av last
 • obehörigt tillträde
 • smuggling av vapen
 • utnyttjande av fartyg som ett vapen
ISPS-koden ska tillämpas av:
 • passagerarfartyg i internationell trafik
 • lastfartyg (även höghastighetsfartyg) med bruttodräktighet av 500 eller mer i internationell trafik
 • flyttbara oljeborrplattformar till sjöss
 • hamnanläggningar som betjänar någon av ovan nämnda fartyg
Reglerna innebär tre grundläggande krav för hamnar:
 1. Varje hamnanläggning ska göra en skyddsutredning (innehavaren upprättar underlaget).
 2. En skyddsplan ska upprättas för tre skyddsnivåer. Planerna ska godkännas av Transportstyrelsen och gäller i högst fem år. Nivå 1 är normalläget, nivå 2 innebär förhöjd skyddsnivå och nivå 3 gäller vid trolig och överhängande risk. NOA (Nationella Operativa Avdelningen) avgör sedan, i samråd med Transportstyrelsen, vilken nivå som ska gälla i svenska hamnar.

  Skyddsplanen ska redovisa hur skyddsarbetet är organiserat samt vilka skyddsåtgärder som tillämpas vid tillträde, övervakning samt kontroll av last, personer och fartygsleveranser. Åtgärderna ska förhindra obehöriga tillträden och att det inte förs ombord vapen eller andra farliga anordningar som kan användas mot människor och egendom. De ska beskrivas för de tre skyddsnivåerna, där de högre nivåerna innebär stigande grad av kontroll och övervakning.
 3. En skyddschef (Port facility security officer, PFSO) ska utses för varje hamnanläggning. Skyddschefen ansvarar för att skyddsplaner upprättas och tillämpas, för att brister åtgärdas, för att personal tränas och för att det hålls kontakt med den eller dem som har motsvarande befattningar på fartygen.

Samtliga anställda i Göteborgs Hamn AB och terminalbolagen har gått igenom en interaktiv utbildning vad gäller ISPS-koden. Personal i Energihamnen i Göteborg får dessutom ytterligare säkerhetsutbildning.

Kriget i Ukraina

Rysslands invasion av Ukraina i februari och det pågående kriget har påverkat hamnens verksamhet, om än i liten skala.

Vad händer i hamnen?

Läs mer om vad som händer i hamnen och bolaget i Nyhetsrummet.

Download icon
Passerkortsansökan personkort, torrlasthamnar

2022-07-10

138 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortsansökan lastbil, containerhamnen APMT

2000-12-30

36 kB

Ladda ner

Download icon
Passerkortansökan Energihamnen

2022-11-06

134 kB

Ladda ner

Download icon
Villkor och anvisningar för passerkort i Göteborgs Hamn

2018-06-19

42 kB

Ladda ner

Download icon
Allmänna Hamnföreskrifter

2023-03-27

2,1 MB

Ladda ner

Download icon
Hållbar Hamn 2022

2023-02-13

15,2 MB

Ladda ner

Hållbarhetsredovisning från Göteborgs Hamn AB.

Farligt gods

När det gäller farligt gods är det viktigt att minimera risken för stöld, eller obehörigt förfarande i samband med landtransport.Hanteringen av farligt god regleras i de Europagemensamma regelverken ADR-S respektive RID-S.

Det finns skyddsbestämmelser även i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods). Där anges att all landbaserad rederipersonal, all fartygsbaserad personal och all hamnpersonal som medverkar vid transport av farligt gods ska vara medveten om skyddsbestämmelserna för sådant gods, utöver de bestämmelser som anges i ISPS-koden.

Hamnar berörs genom att områden för mellanlagring samt uppställningsplatser för fordon ska vara ordentligt skyddade, väl belysta och så långt som möjligt inte vara tillgängliga för allmänheten. När farligt gods hämtas i hamnen får det endast överlämnas till transportörer vars identitet fastställts på lämpligt sätt.

Fotografering och filmning i och kring hamnområdet

Följande terminaler omfattas av Skyddslag(2010:305) och förbud mot att göra fotografering, filmning, avbildningar, beskrivningar eller mätningar av eller inom skyddsobjektet.

 • APM Terminals
 • Gothenburg Ro/Ro Terminal
 • Logent Ports & Terminals
 • Skarvik/Rya Energihamn Göteborgs Hamn AB
 • Torshamnen Energihamn Göteborgs Hamn AB

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett förbud mot att göra avbildningar, beskrivningar eller mätningar kan dömas för olovlig avbildning av skyddsobjekt till böter eller fängelse i högst ett år.

Regler för fotografering och filmning

 • All filmning och fotografering av Skyddsobjektet är förbjudet om inte tillstånd har sökt och erhållits av varje terminals PFSO (Port Facility Security Officer).
 • Det är tillåtet att filma och fotografera i närheten av skyddsobjektet om inte själva skyddsobjektet avbildas.
 • Skyddsobjektet är tydligt uppmärkt med skyltar på stängslet.
Download icon
Ansökan, Säkerhetsansvarig Energihamnen

2021-10-24

190 kB

Ladda ner

Download icon
Ansökan, Säkerhetsansvarig Torrlasthamnar

2021-10-24

183 kB

Ladda ner

Port Security

+46 31 368 75 00

portsecurity@portgot.se