Elektrifiering av tunga transporter

I januari 2024 sänks reduktionsplikten vilket innebär att utsläppen från tung trafik i hamnområdet troligtvis kommer att öka under 2024. Det beror på att andelen förnyelsebar inblandning i bensin och diesel minskar. Därför är det extra glädjande att det under 2023 har skett flera händelser kopplat till elektrifiering av tung trafik. Laddinfrastrukturen för tung lastbilstrafik i hamnklustret fortsätter att utvecklas samtidigt som vi ser en ökning av ellastbilar som trafikerar hamnen.

Varje år passerar över en miljon lastbilar hamnen för att hämta eller lämna gods. Under de åren har man riktat ett särskilt fokus mot att skapa förutsättningar för en accelererad omställning av landtransporterna. Detta har mynnat ut i en rad infrastrukturåtgärder och incitament för att öka takten. Utöver nya laddningsmöjligheter har det bland annat införts en särskild prioritet för ellastbilar i hamnens terminaler.

Samverkan har ökat mängden ellastbilar i hamnen

Under 2021 sjösattes projektet Tranzero Initiative för att öka omställningstakten i transportsektorn, med särskilt fokus på landtransporterna till och från hamnen. Projektet är ett samarbete mellan Göteborgs Hamn AB, Volvokoncernen, Scania och Stena Line. En stor fördel med ellastbilar är att det är utsläppsfria men en stor utmaning är att det är betydligt dyrare i inköp än fossila alternativ. 

Under 2023 har det skett en kraftig ökning av ellastbilar i hamnklustret och vi ser en trend att varuägare är beredda att betala mer för hållbara transporter vilket är en förutsättning för att åkerier skall ha möjlighet att köpa in dem. Trots en ökning av antalet elfordon i hamnklustret, genomförs fortfarande majoriteten av godstransporterna med lastbilar som drivs av fossila bränslen. På Göteborgs Hamn AB pågår vidare arbete för att skapa de nödvändiga förutsättningarna för ännu fler fossilfria lastbilstransporter.

Lastbil som står och laddar.

Utbyggnad av infrastruktur

Genom ett samarbete mellan Göteborg Energi och Göteborgs Hamn AB finns nu ytterligare laddmöjligheter för tung trafik tillgänglig i hamnen. Fyra laddplatser för tung trafik är nu driftsatta i vid Port Entry i hamnen vilket ger ellastbilarna två olika laddningsmöjligheter. Port Entry ligger mitt i godsnavet Göteborgs Hamn, och som namnet antyder fungerar platsen som entré till hela hamnområdet. Här passerar en stor mängd lastbilar varje dag och att erbjuda laddning för den växande andelen ellastbilar är en viktig del i framdriften för hamnens mål att minska hamnrelaterade växthusgasemissioner. Sedan ett år tillbaka finns även en laddstation vid Vädermotet i Göteborgs Hamn som drivs av Circle K. Likt den nya laddstationen vid Port Entry är laddmöjligheterna publika. Det innebär att alla med laddningsbara fordon kan använda dem. Men laddplatserna är dock anpassade för lastbilar.