HÅLLBARHETSREDOVISNING

Vi skapar hållbara värdekedjor för ett livskraftigt samhälle

Som en betydelsefull samhällsaktör vilar stort ansvar på våra axlar att inte enbart vidta nödvändiga åtgärder utan att också ta en ledande roll i samhällets gemensamma hållbarhetsarbete. 

"Jag har sedan jag började min tjänst som VD i augusti 2023 noterat att det finns en stark drivkraft och stolthet bland de anställda att få arbeta med något så meningsfullt som att skapa hållbara värdekedjor för ett livskraftigt samhälle. Bolaget har ett starkt fundament att utgå från i det fortsatta utvecklingsarbetet mot en hållbar värld."
- Göran Eriksson, VD på Göteborgs Hamn AB.

Vi kommer att fortsätta på den inslagna vägen och stärka vår position som den främsta hamnen i Skandinavien. Precis som tidigare kommer vi att skapa förutsättningar för svenskt näringsliv att växa och stärka dess position både i Sverige och internationellt. Osäkerheten om hur framtida godsflöden kommer att se ut har aldrig varit större. I tider av ekonomisk volatilitet, geopolitisk instabilitet och klimatkris krävs nya sätt att lösa problem på. I en föränderlig värld kan vi inte bygga vår strategi på gamla sanningar. Vi måste tänka nytt!

Vill du veta mer?

Läs mer om hur vi axlar ansvaret och tänker nytt i vår senaste hållbarhetsredovisning Hållbar Hamn 2023. Här beskrivs hamnens hållbarhetsarbete och hållbarhetsstyrning, med samtliga perspektiv integrerade, utifrån olika exempel och nedslag från verksamheten.

Läs publikationen genom att klicka här. (PDF, 17,2 MB)

Hållbar Hamn 2023

Läs vår hållbarhetsredovisningen Hållbar Hamn 2023 genom att klicka på knappen nedan.

Göteborgs Hamns påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål

Vi tar ansvar genom att vara en drivkraft för hållbarhet, inom hamnbolaget och godsnavet. Hamnen utgör en central del av transportbranschens roll för att samhället ska uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

I Skandinaviens största godsnav har hamnbolaget en viktig roll för att bidra till genomförandet av Agenda 2030, både på hemmaplan och internationellt. Agenda 2030 handlar om att världens länder har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå fyra saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Göteborgs Hamn AB berörs av 15 av 17 mål och 63 av 169 delmål, vars grad av relevans varierar utifrån bolagets uppdrag och verksamhetens påverkan.

Analysen enligt Agenda 2030 är integrerad i Göteborgs Hamn AB:s affärsplan och mål. Den har också använts vid urval av bolagets mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Vi skapar värde för våra kunder, näringslivet och samhället genom att utveckla godsnavet och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Det gör hamnbolaget genom att vara garant för näringslivets access till hela världen.

Vi belastar naturen genom att hamnverksamheten har påverkan på klimat, vatten, mark och resurser. Vi vidtar åtgärder för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Det handlar exempelvis om att skapa incitament för omställning inom sjöfarten genom miljörabatter, arbete för att öka andel gods på järnväg eller genomföra kompensationsåtgärder. Vi nyttjar vår roll för att påverka så många aktörer som möjligt.

MILJÖ

Göteborgs Hamns inspektionsfartyg elektrifierat

M/S Hamnen är i aktiv drift cirka 1200 timmar per år. Med den tidigare motorn förbrukade fartyget 25 000 liter diesel vilket innebar 67 ton koldioxidutsläpp – motsvarande 15% av hamnbolagets totala utsläpp – som nu försvinner.

MILJÖ

Vadhav i Torsviken

Göteborgs Hamn har tillsammans med bland annat Trafikverket och de ornitologiska föreningarna byggt en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken som ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag.

SOCIALT ANSVAR

Ungdom & segling

För att få fler ungdomar att intressera sig för båtliv, sjöfart och hamnens verksamhet fortsätter Göteborgs Hamn AB att sponsra Gårdstensbostäders integrationsprojekt ”Ungdom och segling”.