Hållbart hamnbolag.

Hållbarhet ska genomsyra all verksamhet inom hamnen och är en viktig utgångspunkt för allt arbete som genomförs. I hållbarhet inkluderar vi begreppets samtliga tre dimensioner: social, miljömässig och ekonomisk. För oss handlar hållbarhet om att nå en balans mellan dessa tre dimensioner. I samråd med vår ägare arbetar vi för en hållbar stad och i samverkan med våra intressenter arbetar vi för en hållbar bransch. Hamnbolaget har direkt påverkan inom flera hållbarhetsområden och bidrar också till påverkan genom vår roll för hela godsnavet.

Miljö.

Inom miljö sker styrning för att minimera miljöpåverkan från den egna verksamheten och övriga godsnavet. Genom att proaktivt ta fram åtgärder i samverkan med terminaler, rederier, arrendatorer och landtransportörer, bidrar vi till mer hållbara transporter.

Socialt.

Inom socialt ansvar agerar vi både lokalt inom Göteborgs Stad och utifrån vår roll i hamnklustret. Bolaget ska fortsätta vara en attraktiv arbetsplats som kännetecknas av en god, säker och utvecklande arbetsmiljö. Genom kompetenta och kreativa medarbetare drivs utvecklingen och verksamheten framåt.

Ekonomiskt.

Inom ekonomi balanseras marknadsmässiga förutsättningar och behov av ett långsiktigt agerande. För att möjliggöra bolagets investeringsprogram och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt är ett starkt kassaflöde från verksamheten avgörande.

Väsentliga frågor

quick facts icon

Våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor är:

Klimat
Utveckling av godsnavet
Stabil ekonomi
Resurseffektivitet
Energi

quick facts icon

Väsentliga frågor

Våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor är:

Klimat
Utveckling av godsnavet
Stabil ekonomi
Resurseffektivitet
Energi

0%

Våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor är:

Klimat
Utveckling av godsnavet
Stabil ekonomi
Resurseffektivitet
Energi

0%

Våra mest väsentliga hållbarhetsfrågor är:

Klimat
Utveckling av godsnavet
Stabil ekonomi
Resurseffektivitet
Energi

Göteborgs Hamn AB:s hållbarhetsredovisning.

Du kan läsa mer om vårt arbete inom hållbarhet i vår hållbarhetsredovisning. Göteborgs Hamn AB har gett ut en hållbarhetsredovisning, Hållbar hamn, sedan 2012. Här beskrivs hamnens hållbarhetsarbete, med samtliga perspektiv integrerade, utifrån olika exempel från verksamheten.

Den aktuella publikationen gäller redovisning från förgående år.

Hållbar Hamn.

Läs vår hållbarhetsredovisningen Hållbar Hamn genom knappen nedan.

Göteborgs Hamns påverkan på FN:s globala hållbarhetsmål.

Vi tar ansvar genom att vara en drivkraft för hållbarhet, inom hamnbolaget och godsnavet. Hamnen utgör en central del av transportbranschens roll för att samhället ska uppnå FN:s globala hållbarhetsmål.

I Skandinaviens största godsnav har hamnbolaget en viktig roll för att bidra till genomförandet av Agenda 2030, både på hemmaplan och internationellt. Agenda 2030 handlar om att världens länder har antagit 17 globala mål för hållbar utveckling som syftar till att uppnå fyra saker till år 2030: avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa samt lösa klimatkrisen. Göteborgs Hamn AB berörs av 15 av 17 mål och 63 av 169 delmål, vars grad av relevans varierar utifrån bolagets uppdrag och verksamhetens påverkan.

Analysen enligt Agenda 2030 är integrerad i Göteborgs Hamn AB:s affärsplan och mål. Den har också använts vid urval av bolagets mest väsentliga hållbarhetsfrågor.

Vi skapar värde för våra kunder, näringslivet och samhället genom att utveckla godsnavet och skapa förutsättningar för hållbar tillväxt. Det gör hamnbolaget genom att vara garant för näringslivets access till hela världen.

Vi belastar naturen genom att hamnverksamheten har påverkan på klimat, vatten, mark och resurser. Vi vidtar åtgärder för att minska vår och våra kunders miljöpåverkan. Det handlar exempelvis om att skapa incitament för omställning inom sjöfarten genom miljörabatter, arbete för att öka andel gods på järnväg eller genomföra kompensationsåtgärder. Vi nyttjar vår roll för att påverka så många aktörer som möjligt.

MILJÖ

Vadhav i Torsviken

Göteborgs Hamn har tillsammans med bland annat Trafikverket och de ornitologiska föreningarna byggt en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken som ett sätt att återställa naturen efter att området använts som mudderupplag.

SOCIALT ANSVAR

Ungdom & segling

För att få fler ungdomar att intressera sig för båtliv, sjöfart och hamnens verksamhet fortsätter Göteborgs Hamn AB att sponsra Gårdstensbostäders integrationsprojekt ”Ungdom och segling”.