Anläggning för vätgasproduktion planeras i Göteborgs hamn

PRESSMEDDELANDE -

Göteborgs Hamn AB och Statkraft har ingått ett avtal för fördjupad utredning av möjligheterna för en anläggning av mellanlager och etablering av en tankstation inom Göteborgs hamn.

Göteborgs hamn är Skandinaviens största hamn och knutpunkt för transporter från fartyg, tåg och lastbil samt inrymmer en stor mängd tunga maskiner för hantering av gods. Vätgas skapar en potential att ersätta fossil diesel inom samtliga transportslag.

Anläggningen planeras med en kapacitet på fyra MW i startskedet, vilket ger en produktion på ca två ton vätgas/dygn. Detta motsvarar minst 2 200 liter diesel och kan bidra till att reducera CO2 utsläpp med minst 4 ton varje dag. Kapaciteten kan utvidgas om efterfrågan och nya användningsområden tillkommer.

Den nya anläggningen innebär att förnyelsebar el kommer att omvandlas till grön vätgas som sedan kan nyttjas vid lokalt behov eller distribueras och säljas till externa köpare. Vätgasen kan lagras och användas i olika transportslag vid främst tunga transporter som kan ställas om till bränslecellsdrift. Användandet av vätgas medför i princip då inga andra utsläpp än vattenånga.

– Statkraft är Europas största leverantör av förnybar energi och vi menar att förnybar vätgas kommer vara helt avgörande för att uppnå koldioxidfria transporter inom snar framtid. Det här projektet ökar möjligheterna för en sådan utveckling genom att bidra i omvandlingen till en fossilfri transportsektor både på land och till sjöss, säger Per Rosenqvist, VD Statkraft Hydrogen Sweden AB.

Sveriges mål är att utsläppen inom inrikes transporter ska minska med 70 procent till 2030. Enligt Fossilfritt Sveriges vätgasstrategi, publicerad i januari 2021, kan vätgasprojekten som är planerade i Sverige idag åstadkomma en utsläppsminskning på drygt 30 procent av Sveriges totala nationella koldioxidutsläpp. Göteborgs hamns klimatmål speglar det svenska målet, där en 70 procentig minskning inte bara ska ske i hamnen, utan även för transporter till och från hamnen i hela Göteborgsområdet.

En mix av fossilfria bränslen behöver tillgängliggöras i Göteborgs hamn för att nå klimatmålet och på sikt bli fossilfria. Aktivt arbete pågår på flera fronter, bland annat genom Tranzero Initiative där landtransporterna har extra fokus och där är vätgas en viktig komponent.

Fakta: planerad vätgasanläggning i Göteborgs Hamn.

Kapacitet: 4 MW
Produktionskapacitet: ca 2 ton vätgas/dygn
Klimatreduktion: minst 4 ton CO2/dag
Planerad produktionsstart: mitten av 2023
Investering: ca 60 MSEK

2 ton/ dygn

quick facts icon

Produktionskapacitet i anläggning kommer vara ca 2 ton vätgas/dygn.

quick facts icon

2 ton/ dygn

Produktionskapacitet i anläggning kommer vara ca 2 ton vätgas/dygn.

0%

Produktionskapacitet i anläggning kommer vara ca 2 ton vätgas/dygn.

0%

Produktionskapacitet i anläggning kommer vara ca 2 ton vätgas/dygn.