Elanslutning av fartyg

Elanslutning av fartyg.

Genom att elansluta fartyg vid kaj uppnås stora miljövinster. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum. Under ett tio-timmars hamnstopp kan dieseldriften från ett enda fartyg orsaka upp till 20 ton koldioxidutsläpp. Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartyget. Göteborgs Hamn har en lång erfarenhet av elanslutning och arbetar aktivt för att fler fartyg ska stänga av motorerna vid kaj och använda landström istället.

Vad är Onshore Power Supply (OPS)?

European Alternative Fuels Observatory definierar OPS på följande vis:

Online Power Supply gör att fartyg kan stänga av sina motorer medan de ligger vid kaj genom att kopplas in i en landströmkälla. Fartygets elförsörjning överförs från dieselmotorer till landströmförsörjningen utan avbrott i tjänsterna ombord och utsläppen till närmiljön elimineras. En OPS-installation kräver vanligtvis en byggnad eller ett skydd innehållande nödvändig teknisk utrustning som inkluderar ställverk, transformatorer och frekvensomvandlare som syftar till att anpassa de elektriska landegenskaperna till fartygets.

Onshore Power Supply (OPS) är också känt som Shore Power, Shoreside Electricity (SSE), Alternative Maritime Power (AMP), High-Voltage Shore Connection (HSCV), eller Cold Ironing.

Elanslutningar i Göteborgs Hamn

RoRo-terminalen i Älvsborgshamnen är den första etablerade landströmsanslutningen i Göteborgs Hamn. Den sattes upp år 2000 på kaj 700 och 712. Sedan 2011 har även alla Stena Lines färjor stängt av motorn och använder istället Onshore Power Supply (OPS) för fartygens elförsörjning vid kaj.

Elanslutning i explosiv miljö

För att elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn AB arbetat fram ett helt ny världsunikt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt. Detta projekt är döpt till Green Cable och arbete är gjort i nära samverkan med flera rederier på Donsö, nationella och europeiska hamnar, klassningssällskap, oljebolagen i hamnen samt Transportstyrelsen.

Elanslutning för tankfartyg

Ett världsunikt koncept som gör det säkert och kostnadseffektivt att elansluta i högexplosiv miljö.

-1 200 TON CO₂

quick facts icon

Miljövinst vid elanslutning av tankers är en redektion av 1200 ton koldioxid per år då fartygen använder grön el i stället för marindiesel.

quick facts icon

-1 200 TON CO₂

Miljövinst vid elanslutning av tankers är en redektion av 1200 ton koldioxid per år då fartygen använder grön el i stället för marindiesel.

0%

Miljövinst vid elanslutning av tankers är en redektion av 1200 ton koldioxid per år då fartygen använder grön el i stället för marindiesel.

0%

Miljövinst vid elanslutning av tankers är en redektion av 1200 ton koldioxid per år då fartygen använder grön el i stället för marindiesel.

Erbjudande till rederier.

När ett rederi tecknar avtal om elanslutning ansvarar vi för att tillhandahålla landanläggningen. Om det finns behov av en ny anläggning står vi för en del av investeringen.  

Det finns flera ekonomiska incitament för att elansluta sina fartyg i Göteborgs Hamn. Vi tar inte ut någon särskild taxa för elen – istället erhåller elanslutna fartyg högre poäng i de index som den miljörabatterade hamntaxan baseras på. Sedan några år tillbaka är dessutom skatten på landel kraftigt rabatterad i Sverige. 

Download icon
Hamntaxa 2023

2022-10-02

9,8 MB

Ladda ner