Uppgraderad kajanläggning.

Energihamnen i Göteborgs Hamn genomgår en omvälvande förvandling med det tekniskt avancerade infrastrukturprojektet "Kustkajen 2.0," planerat att starta under 2024. Peab har framgångsrikt kontrakterats för den första fasen av arbetet.

Kustkajen 2.0 är en oerhört viktig investering för Göteborgs hamn. Här stärks ytterligare möjligheterna för samhällets omställning till förnybara energislag som bara kommer att accelerera under kajens livslängd. Projektet ligger helt i linje med hamnens långsiktiga ambition att bli Skandinaviens största hubb för förnybar energi.

Vad omfattar projektet?

Projektet kommer att innefatta geotekniska förbättringar, ny grundläggning, rivning och nybyggnad av 300 meter kaj och i vissa delar även ny processlayout och utrustning. Under byggnationen av den nya Kustkajen kommer fartyg fortsatt att kunna anlöpa och pågående verksamhet vara i drift, men i en mer begränsad omfattning.

Tidslinje för Projektet

Förstudie och förprojektering planeras att påbörjas under Q4 2023. Byggnadsarbeten förväntas starta under Q1 2026 och pågå fram till Q1 2031, vilket innebär en genomtänkt och välplanerad process för att säkerställa projektets framgång.

 

PRESSMEDDELANDE 2023-11-22: Ny kaj öppnar för nya möjligheter i Göteborgs hamns Energihamn.