Uppgraderad kajanläggning.

Göteborgs Hamn AB ska i detta projekt återinvestera i en ny och uppgraderad kajanläggning för lastning och lossning av flytande energiprodukter. Reinvesteringen kommer att omfatta rivningsarbeten, geotekniska förbättringar, ny grund, ny kaj och i vissa delar ny processlayout och utrustning.

Projektets huvudmål är att utföra förprojektering/projektering samt anläggningsarbeten för byte av befintlig kaj, arrangemang för geotekniska lösningar och processutrustning.

Kajens hela längd är cirka 300 m och projektet var i en mycket tidig bedömning år 2021 uppskattat till 50–60 miljoner €.

Förstudie/förprojektering är preliminärt planerat till att starta i Q3 2023, och byggnadsarbeten är planerade till att starta Q1-Q2 2026 och pågå fram till Q1 2031.

Entreprenörsdialog.

Som en förberedelse inför de kommande faserna bjöd Göteborgs Hamn AB in till en tidig entreprenörsdialog i syfte att informera om projektet. Göteborgs Hamn AB är intresserad av att inhämta synpunkter på hur vi planerar upphandlingsfasen, synen på ett engagemang i förprojekteringsfas, projekteringsfas och byggarbeten som ett eventuellt partneringprojekt. Dialogen hade till syfte att lägga grunden för beslut om hur upphandlingen och genomförandet av detta projekt ska utföras utifrån perspektivet "bästa nytta för alla inblandade parter”.

Dialogen ägde rum den 22 november i Göteborgs Hamn AB:s lokaler.