GDPR och personuppgifter.

GDPR är en EU-lag som reglerar hur organisationer och företag får använda personuppgifter på ett integritetsvänligt sätt. Personuppgifter innebär all information som direkt eller indirekt kan identifiera en person. Namn, telefonnummer och adress är tydliga exempel på personuppgifter. Även intressen, köpvanor, hälsa och beteende i digitala kanaler betraktas som personuppgifter eftersom det kan identifiera en person. Att behandla data innebär att samla in, organisera, strukturera, använda och lagra data. 

På denna sida kan du läsa hur Göteborgs Hamn AB hanterar dina personuppgifter:

Allmänna handlingar.

Göteborgs Hamn AB kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till Göteborgs Hamns AB så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att Göteborgs Hamns AB ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. För mer information kontakta Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad. Göteborgs Hamns AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Behandling av personuppgifter.

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Hur har vi fått in dina personuppgifter.

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än du själv. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombudet.

Personuppgiftsansvarig.

Det är styrelsen i Göteborgs Hamns AB som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen ska du kontakta den personuppgiftsansvarige info@portgot.se Göteborgs Hamn AB, Emigrantvägen 2B, 414 63 Göteborg eller dataskyddsombudet support: dso@intraservice.goteborg.se, Rosenlundsgatan 4, 403 31 Göteborg, telefon 031-368 65 60. Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

När du t.ex. lämnar in en ansökan om något, inpassering i hamnområde, en tjänst hos oss o.dyl. så måste vi kunna identifiera att du verkligen är du för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behöver även uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende, en förfrågan, din anställning i hamnen m.m. på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Som exempel kan sägas att när det är Göteborgs Hamns AB skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis fartygsanlöp, inpassering i hamnområde, så har hamnen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag (rättslig förpliktelse). Vid all myndighetsutövning har Göteborgs Hamns AB rätt att hantera dina personuppgifter. När du har ett avtal med Göteborgs Hamns AB så får Göteborgs Hamns AB hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet. Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter.

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. − Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.
Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i Göteborgs Hamns AB som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter såsom hantera ditt ärende. Det kan vara din handläggare, IT-tekniker, administrativ personal, externa leverantörer, det beror förstås på vilken typ av ärende det gäller.

Tredje land.

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet de skyddsregler som finns i dataskyddslagstiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av Göteborgs Hamns AB till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för Göteborgs Hamns AB angående s.k. dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till Göteborgs Hamns AB blir i regel allmänna handlingar. Därför får Göteborgs Hamns AB inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller DSO för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss.
 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling, av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära dataportabilitet
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten
 • Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta personuppgiftsansvarige på info@portgot.se Göteborgs Hamn AB, Emigrantvägen 2B, 414 63 Göteborg
Automatiserat beslutsfattande och profilering.

Det kan förekomma att vi använder automatiserat beslutsfattande och profilering. Det innebär att ett beslut automatiskt kan tas på grund av de uppgifter som du har lämnat till oss och att vi kan använda en sammanställning av dina uppgifter för att skapa en helhetsbild av dig och dina behov.

Ytterligare behandling.

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.