GDPR och personuppgifter.

Din integritet är viktig för oss på Göteborgs Hamn AB. Så här hanterar vi dina personuppgifter:

Allmänna handlingar.

Göteborgs Hamn AB kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till Göteborgs Hamns AB så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan därmed begäras ut.

Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort). För att Göteborgs Hamn AB ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för det i särskilda dokument. För mer information, kontakta Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad.

Mejladress: arkivnamnden@arkivnamnden.goteborg.se

Postadress:
Regionarkivet för Västra Götalandsregionen och Göteborgs Stad
Box 2154
403 13 Göteborg

Göteborgs Hamns AB behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig. Ibland kan vi dock ha fått dina personuppgifter från någon annan än dig själv. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta personuppgiftsansvarig eller dataskyddsombudet.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en nu levande person; till exempel namn, personnummer, postadress, mejladress, IP-adress. Det kan också vara ett foto eller en rörlig bild.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

Behandling av personuppgifter är all typ av hantering som man kan göra med personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera m.m.

Personuppgiftsansvarig.

Det är styrelsen i Göteborgs Hamns AB som hanterar dina personuppgifter och som är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. 

Om du har frågor om behandlingen ska du kontakta den personuppgiftsansvarige via någon av följande kontaktuppgifter:

Mejladress: info@portgot.se

Postadress:
Göteborgs Hamn AB, 403 38 Göteborg

Dataskyddsombud.

Dataskyddsombud för Göteborgs Hamn AB är Dataskyddsenheten vid Intraservice Göteborgs Stad, som du kan kontakta via någon av följande kontaktuppgifter:

Mejladress: dso@intraservice.goteborg.se

Postadress:
Dataskyddsenheten, Rosenlundsgatan 4, 403 31 Göteborg

Du har rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som vi behandlar om dig.

Varför behandlar vi dina personuppgifter (ändamål)?

När du t.ex. lämnar in en ansökan om något; inpassering i hamnområde, en tjänst hos oss eller dylikt, så måste vi kunna identifiera att du verkligen är du för att kunna handlägga ditt ärende. Vi behöver även uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende, en förfrågan eller din anställning i hamnen m.m. på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.

Varför får vi behandla dina personuppgifter (laglig grund)?

Som exempel kan sägas att när det är Göteborgs Hamn AB:s skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster; exempelvis fartygsanlöp eller inpassering i hamnområde, så har hamnen rätt att behandla personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag (så kallad rättslig förpliktelse).

Vid all myndighetsutövning har Göteborgs Hamn AB rätt att hantera dina personuppgifter.

När du har ett avtal med Göteborgs Hamn AB så får Göteborgs Hamn AB hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter:

 • Den registrerade har lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för ett eller flera specifika ändamål.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.
 • Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse som åvilar den personuppgiftsansvarige.
 • Behandlingen är nödvändig för att skydda intressen som är av grundläggande betydelse för den registrerade eller för en annan fysisk person.
 • Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgifts-ansvariges myndighetsutövning.
 • Behandlingen är nödvändig för ändamål som rör den personuppgiftsansvariges eller en tredje parts berättigade intressen, om inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter väger tyngre och kräver skydd av personuppgifter, särskilt när den registrerade är ett barn.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De anställda i Göteborgs Hamn AB som behöver ta del av dina personuppgifter för att utföra sina arbetsuppgifter, såsom att hantera ditt ärende. Det kan t ex vara din handläggare, IT-tekniker, administrativ personal eller externa leverantörer; det beror förstås på vilken typ av ärende det gäller.

Tredje land.

Skulle dina personuppgifter hanteras utanför EU/EES-området (tredje land) så berättar vi det för dig. Hanteringen sker i så fall i enlighet med de skyddsregler som finns i dataskyddslag-stiftningen.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas av Göteborgs Hamn AB tills dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för Göteborgs Hamn AB angående s.k. dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Personuppgifter som kommer in till Göteborgs Hamn AB blir i regel allmänna handlingar. Därför får Göteborgs Hamn AB inte gallra eller spara uppgifter hur som helst. Kontakta den personuppgiftsansvariga eller DSO för mer information.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss:

 • Begära tillgång till dina personuppgifter
 • Begära rättelse eller radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
 • Invända mot behandling av dina personuppgifter
 • Begära dataportabilitet
 • När som helst återkalla eventuellt samtycke. Om du återkallar ditt samtycke gäller återkallelsen från den dag som återkallelsen skedde.
 • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten

Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dessa rättigheter. Om du vill utöva någon av dina rättigheter gällande dina personuppgifter, vänligen kontakta personuppgiftsansvarige på via någon av följande kontaktuppgifter:

Mejladress: info@portgot.se 

Postadress:
Göteborgs Hamn AB, 403 38 Göteborg

Automatiserat beslutsfattande och profilering.

Det kan förekomma att vi använder automatiserat beslutsfattande och profilering. Det innebär att ett beslut automatiskt kan tas på grund av de uppgifter som du har lämnat till oss och att vi kan använda en sammanställning av dina uppgifter för att skapa en helhetsbild av dig och dina behov.

Ytterligare behandling.

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.