Säkrar Sveriges näringslivs access till hela världen

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. För att lösa problemet, och därmed säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av farleden. Projektet heter Skandiaporten och drivs av Sjöfartsverket tillsammans med Göteborgs hamn. Sjöfartsverkets ansvarar för åtgärder i farleden och Göteborgs Hamn AB för åtgärder i Skandiahamnen.

Projektet i praktiken

Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer långt och muddringsbehovet är 11 miljoner kubikmeter. Det ska öka maxdjupet för fartygets djupgående från dagens 13,5 till 16,5-17,5 meter. Utöver fördjupningen behöver vändytan utanför containerterminalen breddas. Kaj och terminalytor behöver också förstärkas när hamnbassängen fördjupas med upp till 7 meter för att kunna hantera två större fartyg samtidigt.

Beräknat djupgående vid full last

Här får du en bild av vilket djup olika lastvolymer kräver. Idag är maxdjupet för fartygen i Göteborgs hamn 13,5 meter. Med andra ord finns det ett stort behov av att göra farleden djupare. Räknat i TEU, alltså 20-fotscontainrar.

Då händer det

Eftersom dagens förutsättningar hindrar fartyg att komma till Sverige behöver det här ske så fort som möjligt. Det gemensamma arbetet inleddes 2019, Göteborgs Hamn AB planerar byggstart av kajförstärkning under första kvartalet 2024 och Sjöfartsverket projekterar för påbörjade muddringsarbeten tidigast till hösten 2026.

Hela projektet planeras vara klart kring årsskiftet 2027/2028.

Karta över planerade farledsfördjupningen i Göteborgs Hamn.

83%

quick facts icon

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

quick facts icon

83%

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

0%

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

0%

83% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

Fakta om Skandiaporten

Idag går 83% av all svensk export via sjöfarten där Göteborgs hamn är den enda hamn i Skandinavien som kan erbjuda direktsjöfart till andra världsdelar för de största moderna oceangående godsfartygen. För att framtidssäkra svenskt näringslivs tillgång till omvärlden behöver farleden in till hamnen fördjupas med fyra meter och även kajer fördjupas och förstärkas.

Här följer några korta punkter om vinsterna med att farledsfördjupa:

  • Direktsjöfart till sjöss innebär snabbare, tillförlitligare, kostnadseffektiva och hållbara transporter för svensk industri.
  • Genom att fördjupa och bredda farlederna samt förstärka kajerna säkerställer vi fortsatt direktsjöfart till Sverige och svenskt näringsliv.
  • Vinsten med direktanlöp blir att de största lastfartygen kan anlöpa hamnen fullastade. Hållbart samtidigt som vi säkrar framtidens fortsatta utveckling av fartygsflottan.
  • Hälften av landets containerhandel går via Göteborgs hamn.
  • Varor värda miljarder kronor passerar våra kajer varje år. Nästan 30% av Sveriges totala export går via Göteborgs hamn.

Varför behöver farleden fördjupas?

Den globala fartygsflottan har växt i en takt ingen kunde förutse när förra farledsfördjupningen gjordes. På 15 år har containerfartygens kapacitet ökat med 50%. Redan idag väntar ännu större fartyg på ritborden. Oceangående fartyg med kapacitet på över 20 000 containrar kommer regelbundet till Göteborgs hamn, men kan inte komma in fullastade eftersom dagens farledsdjup begränsar. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kaj så att fler djupgående fartyg kan hanteras samtidigt.

Efter genomfört samråd och framtagande av underlag för tillståndsansökan, lämnades ansökan in för prövning av Mark- och Miljödomstolen den 22 december 2020. Underlagen för ansökan upprättades gemensamt av Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn.

Den 1-3 juni 2022 hölls huvudförhandlingar i Mark- och Miljödomstolen, Göteborg.

Den 20 oktober 2022 erhöll Göteborgs Hamn lagakraftvunnen miljödom för sin del av projektet och Sjöfartsverket erhöll motsvarande för sin del den 6 mars 2023. Göteborgs Hamns del innefattar kajförstärkning och Sjöfartsverkets del muddring samt flytt av muddermassor.

Projektstatus kajåtgärder

Under januari och februari 2024 kommer NCC forma arbetsorganisation samt bygga upp arbetsplats för cirka 100 personer i Skandiahamnen. Därefter startar arbetet med kajåtgärder.  

Miljötillstånd har erhållits. Förstärkning av Skandiahamnen kan genomföras i två etapper.

Det första, Västra Kajläget, omfattar förstärkning och ombyggnad av cirka 700 meter kaj som inkluderar urschaktning av 15 000 m² terminalytan slagning av cirka 1 500 bankpålar, förlängning av 500 meter kranbalk för de största containerkranarna, återfyllnad och uppbyggnad av en ny terminalyta, utbyte av befintlig spont i kajlinjen mot en ny och kraftigare, muddring av lera 50 meter närmast kaj samt placering av erosionsskydd på bassängbotten.

Arbetena ska genomföras i en samverkansentreprenad/Partnering där NCC efter genomförd upphandling under våren 2020, tilldelades uppdraget den 1 juli 2020. Efter genomförd detaljprojektering var parterna i november 2022 överens om att fortsätta projektet och gå över i genomförande-fasen. Start av genomförandet var dock villkorat av att EU-kommissionen skulle uttala sig om Skandiaporten är att betrakta som ett otillbörligt statsstöd eller ej. Positivt besked mottogs den 27 november 2023.

Det Västra Kajläget fick av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september 2022 klartecken på finansiering.  Detta efter att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg godkänt förutsättningarna enligt tidigare framtagen avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB.

Budgeten för hela Skandiaportenprojektet ligger på 2,8 miljarder kronor (2017 års kostnadsläge), varav Göteborgs Hamn AB (Göteborgs kommun) står för 1,255 miljarder kronor. Göteborgs Hamn AB har tidigare även delgivits EU-stöd för delar av projekteringen via fonden Connect Europe Facility.

Efter genomförd detaljprojektering och prissättning av arbetena som ska genomföras, konstateras att avsatta medel innehålls.

För genomförande av den andra delen, Östra Kajläget, har inga beslut fattats om när den kan genomföras, inte heller är några ekonomiska medel avsatta. NCC har en option på genomförandet även av det Östra Kajläget om det ska genomföras.

Projektstatus farledsåtgärder

Miljötillstånd har erhållits.

Sjöfartsverket arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag och planerar för att skriva avtal med en mudderentreprenör under 2024. Planen är att påbörja muddringen under hösten 2026 och arbetena beräknas vara klara kring årsskiftet 2027/2028.

För mer information om farledsåtgärder hänvisas till Sjöfartsverkets hemsida Öppnas i ny flik.

Jan Andersson

Projektledare Skandiaporten

+46 31 368 75 27

jan.andersson@portgot.se

Elin Dörrheide

Biträdande Projektledare Skandiaporten

+46 31 368 75 87

elin.dorrheide@portgot.se

Cecilia Lööf

Head of Marketing & Communications

+46 739 503 297

cecilia.loof@portgot.se

Jenny Röström

Projektledare Skandiaporten, Sjöfartsverket

Björn Alverfeldt

Kommunikatör Skandiaporten, Sjöfartsverket

Download icon
Skandiaporten Folder

2021-06-22

3 MB

Ladda ner

Download icon
Miljötillstånd Göteborgs Hamn AB

2022-09-28

984 kB

Ladda ner

Download icon
Miljötillstånd Sjöfartsverket

2022-09-28

1 MB

Ladda ner

Samhällsnytta

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Skandinavien som erbjuder direkttrafik mellan Europa och Fjärran Östern. En rutt som trafikeras av världens största containerfartyg. När projekt Skandiaporten är klar kommer farled och hamndjup att bli 16,5–17,5 meter. För svenskt näringsliv innebär satsningen att en strategiskt viktig funktion för fortsatt import och export med direkttrafik säkras.  

Hög miljö- och samhällsnytta

Djupare och bredare lastfartyg innebär att fartygen kan göra så kallade direktanlöp från andra kontinenter och komma med mer last per fartyg vilket är en stor vinst för både miljö och ekonomi.  Ökade godsvolymer per fartyg effektiviserar transporterna och ger stordriftsfördelar.  

Göteborgs hamn är Skandinaviens främsta och största godsnav med ett rikstäckande upptagningsområde där hållbar järnväg är prioriterad som godsbärare. Långväga transporter på elektrifierat tåg ger stora klimatvinster jämfört med att transportera gods på långtradare. 

Miljö

Planerade åtgärder inom projektet, så som muddring för att fördjupa och bredda farleden samt kajförstärkning kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. Här har ett antal utredningar och undersökningar genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning sammanfattar den påverkan och miljökonsekvenser som planerade åtgärder medför. Miljötillstånd har erhållits av Mark- och miljödomstolen.

Samråd

Framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning är en process och en del i den processen är att genomföra samråd. Syftet med samråd är att dels informera om planerade åtgärder, dels att få värdefull information från myndigheter, föreningar och organisationer samt allmänhet som leder fram till en bra utformning av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd hölls under våren och sommaren 2020.

Tillståndsprocessen

Inom miljökonsekvensbeskrivningen har effekter av bland annat grumling, buller, vibrationer och luftemissioner utretts. Som ett viktigt underlag för att bedöma effekter och konsekvenser av planerade åtgärder som muddring, sprängning, pålning med mera är den erfarenhet som finns från de projekt som genomfördes 2002-2004. Då genomfördes liknande åtgärder i farled, hamnbassäng och inom Skandiakajens östra del. Projekten kunde, i enlighet med övervakning och uppföljning, genomföras utan några bestående negativa effekter på miljön. Tillståndsansökan med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in till Mark- och miljödomstolen i december 2020. Tillstånd för kajåtgärder gavs den 29 sept 2022 till Göteborgs Hamn AB och för muddring 6 mars 2023 till Sjöfartsverket.

Ekonomi

Det gemensamma projektet Skandiaporten är kostnadsbedömt till 2,5 miljarder kr och fördelas lika mellan Sjöfartsverket och Trafikverket 1,255 miljarder kronor och Göteborgs Hamn AB med upp till 1,255 miljarder kronor. I denna summa ingår: 

  • Fördjupning av farleden, för fartyg med ett maximalt djupgående på upp till 16,5 Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB ser tillsammans över möjligheten att fördjupa något ytterligare, ner till maximalt 17,5 m. Kostnad för denna utökning ingår inte i prognosen för grunduppdraget.
  • Fördjupning och breddning hamnbassängen i anslutning till västra kajläget.
  • Fördjupat västra kajläge och förstärkning av kajkonstruktionen. 

Om även ett andra kajläge ska fördjupas, är det ett separat beslut för Göteborgs Hamn AB och dess ägare.