SKANDIAPORTEN

Större fartyg kräver djupare hamn.

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. För att lösa problemet, och därmed säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av farleden. Projektet heter Skandiaporten och drivs av Sjöfartsverket tillsammans med Göteborgs hamn. Sjöfartsverkets ansvarar för åtgärder i farleden och Göteborgs Hamn AB för åtgärder i Skandiahamnen.

Projektet i praktiken.

Området som behöver fördjupas är nästan fem kilometer långt och muddringsbehovet är 13 miljoner kubikmeter. Det ska öka maxdjupet  maxdjupet för fartygets djupgående från dagens 13,5 till 17,5 meter. Utöver fördjupningen behöver vändytan utanför containerterminalen breddas. Kaj och terminalytor behöver också förstärkas när hamnbassängen fördjupas med upp till 7 m för att kunna hantera två större fartyg samtidigt.

Då händer det.

Eftersom dagens förutsättningar hindrar fartyg att komma till Sverige behöver det här ske så fort som möjligt. Det gemensamma arbetet inleddes 2019, Göteborgs Hamn AB planerar byggstart av kajförstärkning under fjärde kvartalet 2023 och Sjöfartsverket projekterar för påbörjade muddringsarbeten tidigast till hösten 2025. Hela projektet planeras vara klart kring årsskiftet 2027/2028.

Beräknat djupgående vid full last.

Här får du en bild av vilket djup olika lastvolymer kräver. Idag är maxdjupet för fartygen i Göteborgs hamn 13,5 meter. Med andra ord finns det ett stort behov av att göra farleden djupare. Räknat i TEU, alltså 20-fotscontainrar.

70%

quick facts icon

70% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

quick facts icon

70%

70% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

0%

70% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

0%

70% av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart och Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartyg.

Fakta om Skandiaporten.

Idag går 70 % av all svensk export via sjöfarten där Göteborgs hamn är den enda hamn i Skandinavien som kan erbjuda direktsjöfart till andra världsdelar för de största moderna oceangående godsfartygen. För att framtidssäkra svenskt näringslivs tillgång till omvärlden behöver farleden in till hamnen fördjupas med fyra meter och även kajer fördjupas och förstärkas.

Här följer några korta punkter om vinsterna med att farledsfördjupa:

  • Direktsjöfart till sjöss innebär snabbare, tillförlitligare, kostnadseffektiva och hållbara transporter för svensk industri.
  • Genom att fördjupa och bredda farlederna samt förstärka kajerna säkerställer vi fortsatt direktsjöfart till Sverige och svenskt näringsliv.
  • Vinsten med direktanlöp blir att de största lastfartygen kan anlöpa hamnen fullastade. Hållbart samtidigt som vi säkrar framtidens fortsatta utveckling av fartygsflottan.
  • Hälften av landets containerhandel går via Göteborgs hamn.
  • Varor värda miljarder kronor passerar våra kajer varje år. 30 % av Sveriges totala export går via Göteborgs hamn.

Varför behöver farleden fördjupas?

Den globala fartygsflottan har växt i en takt ingen kunde förutse när förra farledsfördjupningen gjordes. På 15 år har containerfartygens kapacitet ökat med 50 %. Redan idag väntar ännu större fartyg på ritborden. Oceangående fartyg med kapacitet på över 20 000 containrar kommer regelbundet till Göteborgs hamn, men kan inte komma in fullastade eftersom dagens farledsdjup begränsar. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kaj så att fler djupgående fartyg kan hanteras samtidigt.

Efter genomfört samråd och framtagande av underlag för tillståndsansökan, lämnades ansökan in för prövning av Mark- och Miljödomstolen den 22 december 2020. Underlagen för ansökan upprättades gemensamt av Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn.

Här kan du kan läsa mer om vad ett samråd är. 
Här kan du läsa mer om de dokument som upprättats med anledning av Skandiaporten.

Den 1-3 juni hölls huvudförhandlingar i Göteborg. 
 
Den 20 oktober 2022 erhöll Göteborgs Hamn laga kraft vunnen miljödom för sin del av projektet och Sjöfartsverket erhöll motsvarande för sin del den 6 mars 2023. Göteborgs Hamns del innefattar kajförstärkning och Sjöfartsverkets del muddring och flytt av muddermassor.

Miljötillstånd Göteborgs Hamn AB
Miljötillstånd Sjöfartsverket

Projektstatus kajåtgärder.

Miljötillstånd har erhållits. Förstärkning av Skandiahamnen kan genomföras i två etapper.

Det första, Västra Kajläget, omfattar förstärkning och ombyggnad av ca 700 m kaj som inkluderar urschaktning av 15,000 m² terminalytan slagning av ca 1 500 st bankpålar, förlängning av 500 meter kranbalk för de största containerkranarna, återfyllnad och uppbyggnad av en ny terminalyta, utbyte av befintlig spont i kajlinjen mot en ny och kraftigare, muddring av lera 50 meter närmast kaj samt placering av erosionsskydd på bassängbotten.

Arbetena skall genomföras i en samverkansentreprenad/Partnering där NCC efter genomförd upphandling under våren 2020, tilldelades uppdraget den 1 juli 2020. Efter genomförd detaljprojektering var parterna i november 2022 överens om att fortsätta projektet och gå över i genomförande-fasen. Start av genomförandet är dock villkorat av att EU-kommissionen skall uttala sig om Skandiaporten är att betrakta som ett otillbörligt statsstöd eller ej. Processen pågår och besked väntas under hösten 2023.

Det Västra Kajläget fick av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i september 2022 klartecken på finansiering.  Detta efter att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Göteborg godkänt förutsättningarna enligt tidigare framtagen avsiktsförklaring mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB. Finansiering är godkänt med ett belopp av maximalt 1,255 miljarder kronor i 2017 års (februari) kostnadsläge.

Efter genomförd detaljprojektering och prissättning av arbetena som skall genomföras, konstateras att avsatta medel innehålls.

För genomförande av den andra delen, Östra Kajläget, har inga beslut fattats om när den kan genomföras, ej heller är några ekonomiska medel avsatta. NCC har en option på genomförandet även av det Östra Kajläget m det skall genomföras.

Projektstatus farledsåtgärder.

Miljötillstånd har erhållits.

Sjöfartsverket arbetar med att ta fram ett förfrågningsunderlag och planerar för att skriva avtal med en mudderentreprenör sent 2024. Förutsatt att avtal skrivs, påbörjas muddringen under hösten 2025 och arbetena skall vara klara senast under 2026, inledningen av 2027.

Läs mer om projektet på NCCs hemsida.

Jan Andersson

Projektledare Skandiaporten

+46 31 368 75 27

jan.andersson@portgot.se

Elin Dörrheide

Biträdande Projektledare Skandiaporten

+46 31 368 75 87

elin.dorrheide@portgot.se

Cecilia Lööf

Head of Marketing & Communications

+46 739 503 297

cecilia.Loof@portgot.se

Download icon
Skandiaporten Folder

2021-06-22

3 MB

Ladda ner

Download icon
Miljötillstånd Göteborgs Hamn AB

2022-09-28

984 kB

Ladda ner

Download icon
Miljötillstånd Sjöfartsverket

2022-09-28

1 MB

Ladda ner

Samhällsnytta.

Göteborgs hamn är den enda hamnen i Skandinavien som erbjuder direkttrafik mellan Europa och Fjärran Östern. En rutt som trafikeras av världens största containerfartyg. När projekt Skandiaporten är klar kommer farled och hamndjup att bli 17,5 meter. För svenskt näringsliv innebär satsningen att en strategiskt viktig funktion för fortsatt import och export med direkttrafik säkras.  

Hög miljö- och samhällsnytta.

Djupare och bredare lastfartyg innebär att fartygen kan göra så kallade direktanlöp från andra kontinenter och komma med mer last per fartyg vilket är en stor vinst för både miljö och ekonomi.  Ökade godsvolymer per fartyg effektiviserar transporterna och ger stordriftsfördelar.  

Göteborgs hamn är Skandinaviens främsta och största godsnav med ett rikstäckande upptagningsområde där hållbar järnväg är prioriterad som godsbärare. Långväga transporter på elektrifierat tåg ger stora klimatvinster jämfört med att transportera gods på långtradare. 

Miljö.

Planerade åtgärder inom projektet, så som muddring för att fördjupa och bredda farleden samt kajförstärkning kräver miljötillstånd enligt miljöbalken. Miljötillstånd söks hos Mark- och miljödomstolen och en tillståndsansökan lämnades till domstolen under hösten. Här har ett antal utredningar och undersökningar genomförts och en miljökonsekvensbeskrivning sammanfattar den påverkan och miljökonsekvenser som planerade åtgärder medför.  

Samråd.

Framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning är en process och en del i den processen är att genomföra samråd. Syftet med samråd är att dels informera om planerade åtgärder men också att få värdefull information från myndigheter, föreningar och organisationer samt allmänhet som leder fram till en bra utformning av miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd hölls under våren och sommaren 2020.  Läs mer om samrådsprocessen här.

Tillståndsprocessen.

Inom miljökonsekvensbeskrivningen har effekter av bland annat grumling, buller, vibrationer och luftemissioner utretts. Som ett viktigt underlag för att bedöma effekter och konsekvenser av planerade åtgärder som muddring, sprängning, pålning med mera är den erfarenhet som finns från de projekt som genomfördes 2002-2004. Då genomfördes liknande åtgärder i farled, hamnbassäng och inom Skandiakajens östra del. Projekten kunde, i enlighet med övervakning och uppföljning, genomföras utan några bestående negativa effekter på miljön. Tillståndsansökan med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning lämnades in till Mark- och miljödomstolen i december 2020. Tillstånd gavs den 29 sept 2022.

Ekonomi.

Det gemensamma projektet Skandiaporten är kostnadsbedömt till 2,5 miljarder kr och fördelas lika mellan Sjöfartsverket och Trafikverket 1,255 miljarder kronor och Göteborgs Hamn AB med upp till 1,255 miljarder kronor. I denna summa ingår: 

  • Fördjupning av farleden, för fartyg med ett maximalt djupgående på upp till 17,5 m.  
  • Fördjupning och breddning hamnbassängen i anslutning till västra kajläget.  
  • Fördjupat västra kajläge och förstärkning av kajkonstruktionen. 

Om även ett andra kajläge ska fördjupas, är det ett separat beslut för Göteborgs Hamn AB och dess ägare. Under projekteringen av kajförstärkning ska kajåtgärderna prissättas av NCC och under Q4 2022 kommer vi att veta mer exakt vad kostnaden är. 

FAQ - Muddringen av farled och hamnbassäng i Göteborgs Hamn.

Varför måste ni göra farleden djupare?

Svar: För att bibehålla och framtidssäkra Sveriges och Göteborgs Hamns konkurrenskraft inom den internationell godstransportsmarkanden måste farled och hamn anpassas till den globala, moderna containerflottan. Utan en farledsfördjupning kan inte de största fartygen anlöpa Göteborgs hamn i framtiden, vilket i sin tur skulle innebära att svensk export och importindustri inte längre direkttillgång till omvärlden via en internationell storhamn. Sjöfart är det överlägset mest hållbara sättet att frakta stora mängder gods över långa avstånd. Utan tillgång till en storhamn med direktanlöp till kontinenten skulle svensk industri drabbas av merkostnader, längre ledtider och inte minst tvingas till ett ökat klimatavtryck som är i princip oöverblickbara.

Hur stora muddermassor rör det sig om?

Svar: Totalt ska 13,5 miljoner kubikmeter lera grävas upp. Av dessa utgör 285 000 kubikmeter förorenad lera som kommer från hamnbassängen där det tidigare låg varvsindustrier som släppte ut miljöfarliga ämnen som kvicksilver och tributyltenn. Merparten av muddermassorna är alltså rena och består av preindustriell glacial lera, det vill säga lera som har avsatts i samband med istiden.

Varför kan ni inte köra och lägga de 285 000 kubikmeter förorenade massor på land i stället för i havet?

Svar: Under arbetet med vår tillståndsansökan har vi gjort flera utredningar och undersökningar gällande olika alternativ av masshantering och det är baserat på detta arbete som vi anser att föreslagen lösning med havsdeponi är det bästa alternativet. Problematik och risker kopplat till en landdeponi innefattar bland annat att stora landytor måste tas i anspråk, massorna ska avvattnas och vattnet tas omhand samt att massorna måste transporteras bort med närmare 14 000 tusen lastbilstransporter. Det finns också en problematik med att hitta lämpliga platser och deponier för hantering av massorna samt att det naturliga saltet i massor från havet kan orsaka skada på miljön om det kommer upp på land och lakas ut i naturen. Genom att nyttja stora pråmar för förflyttning av massor istället för lastbilar minskar vi inte bara antalet transporter med onödiga koldioxidutsläpp utan även mängden omlastningar med risk för spill.

Flyttar ni inte bara problemet när ni gräver upp förorenade muddermassor i hamnbassängen och lägger dem ute vid Vinga?

Svar: Nej, det blir faktiskt tvärt om, både miljön för djur och växter och även havsbotten blir bättre när mudderarbetet är klart. Detta gäller både ute vid Vinga och i Göteborgs hamnbassäng där de idag ligger fullt exponerade i Göta älvs mynning och dras ut i havet av älvens strömmar. Tack vare att de förorenade muddermassorna läggs i djuphålor och kapslas in med tio meter tjockt lager av rena muddermassor visar våra undersökningar att de inte längre får någon negativ påverkan på miljön.

Varför just utanför Vinga?

Svar: Just valet av placering utanför Vinga är gjord efter noggranna undersökning av havsbotten så att det är en botten med ackumulerande förhållanden och att det inte finns strömmar som kan flytta på lermassorna.

Ni säger att muddermassorna kommer att ligga stilla i djuphålorna. Har ni någon kontroll på det?

Svar: Ja, vi kommer att upprätta ett kontrollprogram för hantering och bevakning av platsen i flera år framöver. Ett sådant kontrollprogrammet ska godkännas av tillsynsmyndigheten.

Men när ni släpper ner de förorenade massorna i havet utanför Vinga, finns inte risk att det sprider sig då?

Svar: Muddermassorna släpps ner 4-5 meter under vattenytan och faller rakt ner mot botten och sprids inte utanför det valda området. Ofrånkomligt uppkommer spill när massorna släpps och detta har noggrant modellerats och bedöms inte medföra någon negativ konsekvens för havsmiljön.

När ni muddrar blir det grumligt, kan inte fiskar och växter påverkas då?

Svar: Den grumling som uppkommer till följd av muddringen har modellerats och tillsammans med erfarenheter från tidigare projekt så vet vi att grumlingen orsakar minimal påverkan på djur och växter och utgör ingen negativ konsekvens för vare sig dagens eller framtidens havsliv.

Hur säkra är ni på att detta funkar?

Svar: Vi är mycket säkra för vi har gjort detta tidigare. Åren 2000–2004 genomförde Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB muddringsprojektet Säkrare farleder i Göteborg med motsvarande muddringsvolymer som nu, så själva tillvägagångsättet är väl beprövat och noga utrett. Efterkontroll visade inte på någon bestående skada i något fall, varken på miljö eller djur och växtliv.

Jag har fler frågor, vem kan svara mig?

Svar: Du får gärna ta kontakt med: Jenny Röström, projektledare Skandiaporten på Sjöfartsverket. Hon nås på: jenny.rostrom@sjofartsverket.se, Mobil: 0707-24 57 76 eller Jan Andersson delprojektledare för Skandiaporten på Göteborgs Hamn AB. Han nås på: E-post: jan.andersson@portgot.se Tele: 031-368 75 27.