Hur påverkar Brexit Göteborgs hamn?

Som det ser ut i dagsläget lämnar Storbritannien EU 31 januari 2020. Det under förutsättning att utträdesavtalet godkänns i brittiska parlamentet och av Europaparlamentet. Här hittar du mer information vad utträdet innebär för dig som använder Göteborgs hamn för import eller export av varor till eller från Storbritannien.

- Texten är uppdaterad 2020-01-14 -

Storbritanniens utträde ur EU kommer – åtminstone på sikt – att innebära förändringar för dig som transporterar gods från eller till Storbritannien. Men under en övergångsperiod fram till 31 december 2020, kommer företag och EU-medborgare ha samma rättigheter som de har idag. Under tiden kommer EU och Storbritannien förhandla om ett frihandelsavtal.

Som det ser ut idag kommer alltså ingenting att vara annorlunda mellan 31 januari och 31 december 2020 jämfört med tidigare vad gäller regelverk och hantering av gods som transporteras mellan Sverige och Storbritannien.

Vad som händer efter det är än så länge oklart. Beronede på utfall av ovan nämnda förhandligar finns risk att Storbritannien kommer att klassas som ett tredjeland i förhållande till EU-länder som exempelvis Sverige efter 2020. I sådant fall kommer EU att tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tulltariffer, tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda.

Göteborgs Hamn AB är i löpande dialog tillsammans med berörda terminaloperatörer och Tullverket. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och planerar förberedelser och åtgärder utifrån de senaste uppgifter som finns tillgängliga.

För mer information kring tullhantering mellan Sverige och Storbritannien, besök Tullverkets webbplats.

För mer information om aktuella regler och vad du som varuägare eller transportör behöver tänka på inför Brexit – besök Kommerskollegiums Brexitportal.