Hur påverkar Brexit Göteborgs hamn?

Som det ser ut i dagsläget lämnar Storbritannien EU i januari 2020. Det kommer att innebära förändringar för dig som transporterar gods från eller till Storbritannien. Här hittar du mer information vad utträdet innebär för dig som använder Göteborgs hamn för import eller export av varor till eller från Storbritannien.

I och med Storbritanniens kommande utträde ur EU kommer Storbritannien att klassas som ett tredjeland i förhållande till EU-länder som exempelvis Sverige. Därmed kommer EU att tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tulltariffer, tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda.

Göteborgs Hamn AB är i löpande dialog tillsammans med berörda terminaloperatörer och Tullverket. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och planerar förberedelser och åtgärder utifrån de senaste uppgifter som finns tillgängliga.

Göteborgs Hamn AB:s budskap till den som transporterar gods mellan Storbritannien är att man som transportör ska ha sitt gods klarerat och klart innan det når Göteborgs hamn. Importgods löper annars stor risk att fastna i terminalerna, medan exportgods kan hänvisas tillbaka till avgångsort, eller till temporära uppställningsplatser i hamnens närhet. Detta för att undvika köbildningar eller andra störningar i godsnavet till följd av oklarerat gods.

Göteborgs Hamn AB arbetar tillsammans med övriga berörda aktörer i hamnen för att övergångsperioden ska gå så smidigt som möjligt i Göteborgs hamn. Exakt hur åtgärderna kommer att se ut är ännu inte bestämt. Bland annat är åtgärderna avhängiga den exakta tidpunkten för Storbritanniens utträde, vilken alltså i dagsläget är oklar.

För mer information kring tullhantering mellan Sverige och Storbritannien, besök Tullverkets webbplats.

För mer information om aktuella regler och vad du som varuägare eller transportör behöver tänka på inför Brexit – besök Kommerskollegiums Brexitportal.