Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hur påverkar Brexit Göteborgs hamn?

Storbritannien lämnade EU formellt den 31 januari men förblir i EU:s inre marknad i en övergångsperiod till och med den 31 december 2020. Göteborgs Hamn AB:s huvudfokus är att stödja aktörer i hamnen involverade i handel med UK, samt att tillse att varuflödet genom hamnen fungerar fortsatt in i 2021.

- Texten är uppdaterad 2020-12-29 -

Göteborgs Hamn AB är i dialog med med Tullverket och hamnens terminaloperatörer för att säkerställa att övergången går till på ett så ordnat sätt som möjligt i hamnen för alla som använder hamnen.

Vi uppmanar dig som transportör att ha all din dokumentation klar INNAN du kommer till hamnen. Har du inte din dokumentation klar vid ankomst kan du bli anvisad till uppställningsplatser i hamnens närområde. Detta för för att undvika köproblematik för andra.

24 december-avtalet

Vi har idag inte den kompletta bilden av det nya avtal som togs fram av EU och Storbritanninen den 24 december. Men vår initiala tolkning är att det inte innebär något nytt vad gäller handel med Storbritannien jämfört med vad som skulle varit fallet vid en hård brexit. Även om handelstullarna förblir avskaffade, kommer EU fortfarande att tillämpa tredjelandsregler mot Storbritannien i fråga om bland annat tullkontroller och kontroller av att EU:s regler för varors beskaffenhet är uppfyllda. Som transportör har du själv ansvar för att ta reda på exakt vad det nya avtalet innebär för dig.

För mer information om aktuella regler och vad du som varuägare eller transportör behöver tänka på inför Brexit – besök Kommerskollegiums Brexitportal.

För mer information kring tullhantering mellan Sverige och Storbritannien, besök Tullverkets webbplats.

Webinar

Den 17 november hölls ett Brexit-webinar av Göteborgs Hamn AB, Tullverket, Gothenburg Roro Terminal och DFDS Seaways samt Jordbruksverket och Tullverket. Videoupptagning från mötet samt dokumentation hittar du längst ner på sidan.

Q&A - Brexit i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn har tagit fram en Q&A tillsammans med Tullverket samt Gothenburg Roro Terminal och DFDS Seaways som står för terminalhantering och trafik för huvuddelen av det gods som går mellan Sverige och Storbritannien via Göteborgs hamn. Nedan hittar du vanliga frågor och situationer som kan uppstå i relation till Brexit utefter fem teman:
Dokumentation
Export
Import
Gränskontroll
Övriga frågor

Tema: Dokumentation

Vilken information ska finnas med redan i bokningen, ex tullid/MRN (kan MRN kompletteras efteråt & finns begränsning på antal MRN i MYDFDS)?

Svar DFDS:
Följande information ska finnas med: Packaging type, Number of packages, Full Commodity Description (av gods, inte bara ”Groupage eller ”Full load”), Gross Weight, Unit Equipment Number och MRN. Det går att ha fler MRN i systemet, ingen begränsning.

Det går bra att komplettera med MRN efter att bokningen gjorts, men man kommer inte kunna lämna godset i terminalen innan MRN fyllts i.

Hur ska dokumentationen hanteras, t ex Transitdokument (uppstartade), tillhörande handelsdokument (fakturor, CMR, packlistor, ev andra tullrelaterade handlingar)? ATA-carnet?

Svar DFDS:
Transitdokument ska skickas i kopia till DFDS Customer Service. Inga övriga dokument behövs. Vid ATA Carnet måste kund kontakta Tullverket och tullstämplat dokument lämnas till terminalens Port Entry.

Svar Tullverket:
Vid transitering som är ställd till GRT ska chauffören (med trailern) ankomstregistrera och avsluta transiteringen över disk på klareringsexpedition Arendal.

Finns det möjlighet att starta upp transitdokument i Göteborgs hamn? Enbart via tullexpedition Arendal eller även genom DFDS (trailers kan ju avlämnas dagar före avgång vilket påverkar tidsfrist i transitdokument)?

Svar GRT:
Det är inte möjligt att starta exporttransitering från GRT till UK.

Svar Tullverket:
Den som har tillstånd till godkänd avsändare kan komplettera sitt tillstånd med plats (exempelvis GRT) att starta upp transiteringar från. Det krävs rutiner som visar att tillståndshavaren tillsammans med avsändaren (innehavaren av platsen) säkerställer kontroll över godset och tullövervakningen. Det är upp till avsändaren (innehavaren av platsen) om de vill att transiteringar startas upp från platsen, antingen vid import och/eller export.

Uppstart av transitering enligt normalförfarande sker över disk vid tullklareringsexpedition Arendal och lastbilen ska finnas på plats då försegling kan krävas.

Kommer DFDS att ombesörja hantering av andra tulldokument än transitdokument i Immingham i samband med ankomst? Exempelvis ATA-carnet?

Svar DFDS:
Ansvaret för att presentera detta till UK Customs ligger hos kunden, men DFDS kan göra detta mot en avgift.

Kan en transitering ställas från Norge hela vägen till Immingham eller måste den avslutas vid ankomst Göteborg?

Svar Tullverket:
Norge och Storbritannien är med i Transiteringskonventionen. Transitering kan startas från Norge och ställas till Storbritannien. Transiteringstullanstalter vid gränspassage ska anges i transittulldeklarationen, både in i EU och in i Storbritannien.

Till vilken mejladress mejlar man en utlsedel till (för en transitering t.ex.)? Kan man själv se om en enhet är klar eller inte på samma sätt som i hamndatorn?

Svar GRT:
Mailadress: customsclear@gotroro.com. I dagsläget är det inte möjligt att själv se om enheten är tullklar i GRT:s system. Vi arbetar på detta.

Vad gäller för import och export Irland?

Svar Tullverket:
Transiteringsdeklaration T2 ska upprättas. Inga avgifter vid import(gemenskapsvara).

Gällande originalhandlingar. Då transit-tiden mellan Immingham och Göteborg är väldigt kort uppstår en fråga om hur originaldokument kommer hanteras. till exempel hälsointyg i original, dessa behövs ju för kontrollen. Hur skall denna dokumenthantering hanteras i praktiken?

Svar DFDS:
DFDS kan ombesörja att originaldokumentet skickas från hamn till hamn för att uthämtas på Port Entry mot en avgift.

Hur får DFDS den kopia på den startade transiteringen de vi vill ha? Kan den laddas i DFDS Freight eller ska den mailas deras tullavdelning?

Svar DFDS:
För transiteringar Immingham-Göteborg ska den mailas till imm-gotbookings@dfds.com samt till customsclear@gotroro.com.

Tema: Export

Vilken information krävs för att (vid export) komma in i hamnen?

Svar DFDS:
Att bokningen är uppdaterad med MRN så att en A-kod kan utställas.

Svar GRT:
För chaufförer med permanentkort: en A-kod som skapas av releasenummer och enhetsnummer på e-service. Annars besök på GRT:s expedition Port Entry Ytterhamnsvägen 1.

Enligt Tullverket måste en exportdeklaration finnas vid en transitering. Gäller det även om vi gör en T2a till Irland?

Svar Tullverket:
Vid transitering från och till ett EU-land ska ingen exportdeklaration göras.

Hur får man A-kod på något som ingår i undantagen enligt art 47. Ex lastat 30 dec men går med DFDS först efter 1 januari?

Svar GRT:
Som man får en A-kod i vanliga fall. Manifesteras den som EU-gods krävs ingen tulldeklaration. Är det export till UK och ingen exportdeklaration ska göras behöver DFDS den informationen om bokningen.

Svar Tullverket:
Ingen exportdeklaration krävs om sändningen transporteras iväg från exportör innan den 1 januari.

Tema: Import

Fråga:
Kommer DFDS att ombesörja hantering av tillhörande dokument i Arendal i samband med ankomst? Transitering för Gränspassage? Annan klarering?

Svar DFDS:
Endast för transiteringar.

Svar GRT:
Eventuellt kommer GRT sända transiteringarna till Tullverket. Tullverket återkommer till GRT med de godkända.

Vilken information krävs för att (vid import) komma in i hamnen?

Svar GRT:
För chaufför med permanentkort krävs en A-kod som skapas av releasenummer och enhetsnummer på e-service. Annars krävs besök på expedition Port Entry.

Vad behöver chauffören göra rent praktiskt i hamnen? Inhämtning av dokument etc?

Svar GRT:
Koppla sin trailer eller besök på lyftplan för container. Behövs hjälp med utskrift av dokument finns den tjänsten på expeditionen Port Entry.

Vi har förstått att hamnen ej har tillstånd att agera Godkänd Mottagare (avsluta transitdokument), krävs ”förbesök” av chaufför hos Tullexpedition Arendal för klarering i dessa fall innan trailer kan avhämtas?

Svar Tullverket:
Om transiteringen är ställd till GRT (DGT) krävs avslut av transiteringen samt därefter en ny godkänd tullbehandling (utlämningssedel eller motsvarande) innan godset kan lämna anläggning för tillfällig lagring. Transiteringen måste avslutas över disk på tullklareringsexpedition Arendal.

Om transiteringen är ställd till tullklareringsexpedition Arendal eller mottagare i Sverige/Norge gäller gränsövergångsattest. För gränsövergångsattest gäller att transithandlingen ska attesteras över disk på tullklareringsexpedition Arendal. Chaufför hämtar trailer och åker sedan till tullklareringsexpedition Arendal med transiteringshandlingen och får en gränsövergångsattest. Dessa transiteringar läggs inte upp på anläggning på tillfällig lagring (DGT) och någon utlämningssedel behövs därmed inte.

Hur/vilken dokumentation krävs för att komma ut ur hamnen med trailern? Vilken typ av ”klarlapp” behöver hamnen?

Svar GRT:
Chauffören kommer inte in på terminalen utan att godset är klarerat och klart. Terminalen behöver godkänt tulldokument. Klarlapp hör inte ihop med import.

Gäller samma regler för import från Irland samt Nordirland eller kommer dessa hanteras på samma sätt som idag?

Svar Tullverket:
Landskoderna GB och XI ska användas. Kortfattat gäller att i de fall du behöver särskilja Nordirland från övriga Storbritannien gör du det med den nya landskoden för Nordirland, XI. Det kan till exempel vara vid transitering till Nordirland. I övriga fall använder du GB. När det gäller ursprungsregler särskiljs inte Nordirland utan då används landskoden GB. Viktigt att tänka på är att Nordirland kommer fortsatt att tillhöra EU:s tullunion, vilket innebär att export- och importdeklarationer inte ska lämnas i handeln mellan EU och Nordirland.

Svar Jordbruksverket:
Det vi känner till i dagsläget är att varor från Irland och Nordirland kommer att betraktas som inom EU om inget ändras i avtalet för Nordirland och sändningarna inte transiterats på UK:s territorium.

Jag har informerat vår samarbetspartner att de måste göra GB exporttulldeklarationer och koppla dessa på T1-transitering (som omfattar alla säkerhetsdata) om transporten går igenom andra EU länder till Sverige, men om godset går med fartyg mellan UK hamn och Svensk hamn (Gbg) räcker det att UK gör export deklaration om godset förtullas vid ankomst hos Tullexpeditionen i Göteborg/Arendal, är detta ett korrekt svar?

Svar Tullverket:
Ja, och att rederiet gör SID (föranmälan vid import).

Kan man inte transitera från GRT:s tillfälliga lagring?

Svar GRT:
Vid import kan man ansöka om att få vara godkänd avsändare från DGT hos tullverket. Maila dina uppgifter till customsclear@gotroro.com för mer information.

Svar Tullverket:
Den som har tillstånd till godkänd avsändare kan komplettera sitt tillstånd med plats (exempelvis GRT) att starta upp transiteringar från. Det krävs rutiner som visar att tillståndshavaren tillsammans med avsändaren (innehavaren av platsen) säkerställer kontroll över godset och tullövervakningen. Det är upp till avsändaren (innehavaren av platsen) om de vill att transiteringar startas upp från platsen, antingen vid import och/eller export. Uppstart av transitering enligt normalförfarande sker över disk vid tullklareringsexpedition Arendal och lastbilen ska finnas på plats då försegling kan krävas.

Tema: Gränskontroll

Hur är det tänkt att hanteringen av varor som kräver gränskontroll från Livsmedelsverket respektive Jordbruksverket skall hanteras?

Svar Jordbruksverket (med tillägg från Livsmedelsverket):
Rodbruksverket kommer att låta de sändningar som kommer till gränskontrollstationen (BCP) inom hamnområdet, genomgå gränskontroll förutsatt att urlastning från trailern till gränskontrollstationen kan ske på ett godtagbart sätt det vill säga med skydd för väder och vind och att handräckning finns. Det ställer också krav på en ökad effektivitet i hanteringen då det i dagsläget är väldigt långa väntetider på de sändningar som finns. Vi kan endast godta en sådan lösning som en provisorisk lösning i väntan på att något annat färdigställs under en begränsad period. Produkter som inte kan transporteras till gränskontrollstationen kommer att avvisas vilket innebär att de destrueras eller skickas tillbaka.

Samma som ovan gäller för produkter som ska genomgå gränskontroll hos Livsmedelsverkets (SLV) gränskontroll.

För Jordbruksverkets växtskyddskontroller finns även möjlighet att, på importörens bekostnad, transitera sändningarna till vår kontrollplats på Fraktservice i Göteborg, där vi kan hantera både containrar och lastbilar.

Om levande djur ankommer har Jordbruksverket ingen möjlighet att genomföra gränskontroll då våra lokaler inte är anpassade för levande djur. De levande djur som kommer behöver skickas tillbaka eller avlivas av djurskyddsskäl.

Om så är fallet, måste godset transiteras till APM Terminals för att förtullas in efter genomförd kontroll via godslokalkoden DGZ?

Svar GRT:
Varor som inte genomgått gränskontroll kan inte hämtas ut från GRT. Övriga varor kan transiteras mellan DGT och DGZ om behov finns samt inblandade aktörer är överens om detta.

Svar Tullverket:
När det handlar om Tullverkets kontroll/varuundersökning mot avlämnad tulldeklaration så kan godset, efter det att Tullverket informerat deklaranten (normalt importören eller dennes ombud) och på deklarantens begäran, förflyttas under deklarantens ansvar utan transitering inom hamnområdet till extern kontrollplats (APM Terminals). Tillståndshavaren till anläggning för tillfällig lagring ska bokföra förflyttningen i sin redovisning. Efter kontroll/varuundersökning ska godset åter till anläggning för tillfällig lagring (DGT) och därefter kan frigörande ske. Även transitering är möjligt till kontrollplatsen om de externa parterna är överens om detta.

Vid kontroll som utförs i brottsbekämpande syfte (ej mot avlämnad tulldeklaration) förflyttas godset under Tullverkets ansvar.

Avseende de gränskontroller som utförs av Jordbruksverket och Livsmedelsverket så återkommer vi – denna fråga utreds för närvarande.

Kommer det att finnas tillgänglig personal och faciliteter på RoRo-Terminalen, eller måste varorna transporteras till nuvarande kontrollplats?

Svar GRT:
Inne på Roro-terminalen finns ingen godkänd gränskontrollstation. GRT kommer därför att kunna dra enheten till Kontrollplats. Kontrollstationen sköts inte av GRT. Lösningen är inte 100% klar ännu.

Svar Jordbruksverket (med tillägg från Livsmedelsverket):
För gränskontroll behöver varorna transporteras inom hamnområdet till gränskontrollstationen.

Samma krav gäller för produkter som ska genomgå gränskontroll hos Livsmedelsverkets (SLV) gränskontroll.

För Jordbruksverkets växtskyddskontroller finns även möjlighet att, på importörens bekostnad, transitera sändningarna till vår kontrollplats på Fraktservice i Göteborg, där vi kan hantera både containrar och lastbilar.

Var och hur i Göteborgs hamn kommer trailers hanteras/kontrolleras innehållandes gods som kräver kontroll vid Border Inspection Point (BIP) – denna frågeställning gäller torrgods samt även tempererat gods som vi transporterar i våra trafiker idag utan några krav på BIP.

Svar GRT:
Inne på Roro-terminalen finns ingen godkänd gränskontrollstation. GRT kommer därför att kunna dra enheten till Kontrollplats. Kontrollstationen sköts inte av GRT. Lösningen är inte 100% klar ännu.

Tillägg Jordbruksverket (med ytterligare tillägg av Livsmedelsverket):
SJV kommer att låta de sändningar som kommer till gränskontrollstationen (BCP) inom hamnområdet, genomgå gränskontroll förutsatt att urlastning från trailern till gränskontrollstationen kan ske på ett godtagbart sätt det vill säga med skydd för väder och vind och att handräckning finns. Det ställer också krav på en ökad effektivitet i hanteringen då det i dagsläget är väldigt långa väntetider på de sändningar som finns. Vi kan endast godta en sådan lösning som en provisorisk lösning i väntan på att något annat färdigställs under en begränsad period. Produkter som inte kan transporteras till gränskontrollstationen kommer att avvisas vilket innebär att de destrueras eller skickas tillbaka.

Vi har ännu inte fått någon lösning som visar att varorna kan föras till BCP/gränskontrollstationen.  I dagsläget finns inte en lösning på hur animaliska produkter ska kunna genomgå gränskontroll.

Det som behöver göras om vi ska ha en lösning:
1. Transport till befintlig gränskontrollstation
2. Väderskydd och handräckning
3. Att en permanent lösning/ny gränskontrollstation påbörjas

Samma som ovan gäller för produkter som ska genomgå gränskontroll hos Livsmedelsverkets (SLV) gränskontroll.

För Jordbruksverkets växtskyddskontroller finns även möjlighet att på importörens bekostnad transitera sändningarna till vår kontrollplats på Fraktservice i Göteborg, där vi kan hantera både containrar och lastbilar.

Om levande djur ankommer har Jordbruksverket ingen möjlighet att genomföra gränskontroll då våra lokaler inte är anpassade för levande djur. De levande djur som kommer behöver skickas tillbaka eller avlivas av djurskyddsskäl.

Hur skall enheter som ankommer med DFDS-båten komma till Gränskontrollen för kontroll? Vem kör dit dem? Får enheten tas till gränskontrollen utan transitering?

Svar Tullverket:
När det handlar om Tullverkets kontroll/varuundersökning mot avlämnad tulldeklaration så kan godset, efter det att Tullverket informerat deklaranten (normalt importören eller dennes ombud) och på deklarantens begäran, förflyttas under deklarantens ansvar utan transitering inom hamnområdet till extern kontrollplats (APM). Tillståndshavaren till anläggning för tillfällig lagring ska bokföra förflyttningen i sin redovisning. Efter kontroll/varuundersökning ska godset åter till anläggning för tillfällig lagring (DGT) och därefter kan frigörande ske. Även transitering är möjligt till kontrollplatsen om de externa parterna är överens om detta.

Vid kontroll som utförs i brottsbekämpande syfte (ej mot avlämnad tulldeklaration) förflyttas godset under Tullverkets ansvar.

Avseende de gränskontroller som utförs av Jordbruksverket och Livsmedelsverket så återkommer vi – denna fråga utreds för närvarande.

Hur skall kontrollerna (veterinär och växtskydd) genomföras rent praktiskt?

Svar Jordbruksverket:
För gränskontroll av sändningar med animaliska produkter som inte är livsmedel ska föranmälan göras till BCP.goteborg@jordbruksverket.se och i Traces.nt enligt information på vår webbsida: http://djur.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/djurhalsopersonal/granskontrollavdjuranimaliskaprodukterochvissavegetabiliskafoder.4.207049b811dd8a513dc80002480.html importören meddelas när kontrollen är klar.

För Jordbruksverkets växtskyddskontroll gäller att sändningen ska föranmälas i systemet Traces.nt. Se mer på vår hemsida: https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/sundhetscertifikat-och-andra-atgarder-mot-vaxtskadegorare-vid-handel-med-lander-utanfor-eu

Vem är ansvarig för att gränskontroller och sundhetscertificat görs/finns för alla enheter som kommer in i Göteborgs hamn? är det slutkunden eller DFDS/Göteborgs hamn? Samma gäller för varor som får transporteras - är det DFDS/Göteborgs hamn som ska hålla reda på att inget transporteras som inte är tillåtet eller är det transportören/slutkunden?

Svar Jordbruksverket:
Eftersom frågan handlar om sundhetscertifikat så besvaras frågan ur ett växtskyddsperspektiv. Det är alltid importören som är ansvarig för att varorna uppfyller de regler som krävs för att få komma in i landet, att de har rätt dokument och att sändningen föranmäls på rätt sätt. Se mer här: https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/sundhetscertifikat-och-andra-atgarder-mot-vaxtskadegorare-vid-handel-med-lander-utanfor-eu

Övriga frågor

Gränspassage av NCTS kommer ju att ske i respektive anlöpshamn, hur kommer detta att fungera i praktiken vid anlöp Immingham?

Svar DFDS:
I UK förväntas transitdokumentet i original att behöva presenteras för UK Customs.

I Storbritannien kommer de att använda GVMS (Goods Vehicle Movement Service) som är ett nytt gräns IT-system som är under utveckling där alla tulldeklarations- och säkerhetsdeklarations data kommer att läggas in före godsets avgång. Vår samarbetspartner i Storbritannien som är transportör och tull-ombud undrar om ett liknande system kommer att finnas i Sverige?

Svar Tullverket:
Nej, något liknande system finns inte i Sverige. För tulldeklarationer används Tulldatasystemet (TDS) eller Tullverkets elektroniska systemstöd (TESS). För föranmälningar (säkerhet/skydd) finns ett särskilt system att lämna in dessa. Tulldeklarationer och föranmälningar kan lämnas via EDI eller via Tullverkets internetdeklarationer (TID).

Vad är IG-nr?

Svar Tullverket:
IG-nr är ett referensnummer för inkommande gods som behövs avseende redovisningen för anläggning av tillfällig lagring.

Vi lastar metallspån som är löslastat i retur ifrån England, har försökt hittat en lämplig kod för detta, men inte lyckats, vad anser ni att den ska gå under?

Svar Tullverket:
Kontakta Tullsvar, 0771-520 520, om det är varukod som avses.

Vad menas med att transport påbörjas? Lastas hos kund eller på "vattnet"? För att slippa tull efter 1/1 2021.

Svar Tullverket:
Transporter mellan EU och Storbritannien som påbörjas senast den 31 december 2020 och kommer fram först efter kl. 00.00 den 1 januari 2021. Unionsvaror som transporteras mellan Storbritannien och EU behandlas som unionsvaror om det finns ett transportdokument som styrker att transporten påbörjades senast den 31 december 2020. Det innebär alltså att unionsvaror som passerar gränsen mellan Storbritannien och EU efter övergångsperiodens slut inte blir föremål för tullhantering om man genom transportdokumentet kan styrka att transporten påbörjades senast den 31 december 2020. Tänk på att det är EU:s tidszon som gäller, det vill säga klockan 23.00 i Storbritannien och klockan 00.00 i Sverige.

Påbörjas transporten någonstans i Sverige (lastas hos kund) innan årsskiftet ska således ingen exportdeklaration lämnas och motsvarande vid införsel från Storbritannien så ska ingen förtullning ske (om transportdokumentet styrker att transporten påbörjades innan årsskiftet anses det som unionsvaror). https://www.tullverket.se/sv/foretag/framtidatullhanteringochbrexit/brexitvadinnebardetforsvenskhandel.4.1595a16515ebddfed51193d.html

Vi är ett svenskt företag som har ett lager (osålt när det går över) i England. Kommer vi behöva momsa varorna när dom går över? Om så är fallet hur ska detta i så fall prissättas?

Svar Tullverket:
Det är en fråga för Tullmyndigheten i Storbritannien. Transporteras varorna till Sverige efter årsskiftet räknas de som tredjelandsvaror och skall förtullas.

Skickar ni någon info om export samt MRN-nummer till tullen i destinationshamn, UK?

Svar Tullverket:
Tullverket skickar inget.

DFDS:
MRN-nummer för både export och transitering kommer enbart att anges i manifestet, inte i några system.

Hur ser det ut med behov av ev. plombering på lastbäraren, kommer det vara krav eller blir det likt transporter till Norge att man klarar sig utan?

Svar Tullverket:
Vid klarering enligt normalförande på tullklareringsexpedition Arendal kommer försegling att ske (undantag lättidentifierade varor).
https://www.tullverket.se/sv/foretag/transporteraochlagravaror/transporteravaror/transiteravaror/forseglatransporten.4.285c35fd161749ca47c7b2.html

Vad gäller om ISPM15?

Svar Jordbruksverket:
Om du säljer trä som är behandlat och avsett för tillverkning av träemballage enligt ISPM 15-standarden till ett land utanför EU behöver du intyga att behandlingen uppfyller standardens krav. Köparen kan begära att du skickar med det underlag som lagstiftningen i mottagarlandet kräver. Se mer på vår hemsida: https://jordbruksverket.se/vaxter/handel-och-resor/tra-traprodukter-och-traemballage/handel-med-tra-och-traprodukter

Kan ni informera om den exakta adressuppgiften till godslokalkod DGT?

Svar Tullverket:
Nordatlanten port 6, 402 74 Göteborg.

Hur gör man för export ex UK via Zeebrugge till GOT och sedan till Norge?

Svar Tullverket:
En transitering bör startas upp men en fråga för tullen Storbritannien.