Göteborgs Hamn AB - Startsida

Flytande bulk

Energihamnen i Göteborg är Sveriges största allmänna energihamn och viktig för energiförsörjningen i hela landet.

Varje år anlöper cirka 2 500 tankfartyg och totalt hanteras här över 20 miljoner ton råolja, bensin, diesel och andra energiprodukter. Depåverksamheten i Energihamnen försörjer hela Västsverige samt stora delar av övriga Sverige med bensin och diesel.

I Göteborgs hamn finns också en omfattande lagringsverksamhet i cisterner och bergrum.

Energihamnen i Göteborg är internationellt känd för sitt säkerhetsarbete. Göteborgs Hamn AB ansvarar för att samordna säkerhetshetarbetet. Säkerhetsarbetet regleras till stor del av driftsföreskrifterna för Energihamnen.

Skandinaviens största allmäna energihamn

24

dedikerade kajer för olja och energiprodukter. Det är den första djuphamnen utanför Östersjön med ett maximalt djupgående på 19,05 meter. 

50%

av Sveriges råoljeimport. I hamnen hanteras bland annat bensin, diesel, asfalt, gasol, kemikalier, flygbränsle, propan, propen, eldningsolja, metanol, tjockolja, gasolja, etanol, tallolja och andra biooljor.

Tre

energihamnar – Torshamnen för råolja, Skarvikshamnen och Ryahamnen för raffinerade produkter och en lagringskapacitet på 4 miljoner kubikmeter.

Raffinaderier

Preemraff i Göteborg

Preemraff Göteborg har kapacitet att raffinera sex miljoner ton råolja per år. Här produceras bland annat Preem Evolution Diesel, en världsunik svensk uppfinning.

St1 Refinery

St1 Refinery förädlar årligen 4 miljoner ton råolja från Nordsjön. Bland produkterna finns gasol, flygfotogen, bensin, diesel och eldningsoljor med låg svavelhalt.

Nynas

Nynas ligger nära Energihamnen. Vid raffinaderiet destilleras årligen cirka 400 000 ton råolja till bitumen och olika tunga destillat. Bitumen är bland annat en viktig ingrediens i tyst asfalt, en svensk exportframgång.