Göteborgs Hamn AB - Startsida

Så ska muddermassorna tas om hand när farleden fördjupas

08:17 - 23 sep 2021 / Pressmeddelande

För att kunna ta emot världens största oceangående fartyg behöver farleden in till Göteborgs hamn fördjupas med cirka 4 meter och 6 km farled muddras. Cirka 13,5 miljoner kubikmeter lera kommer att behöva grävas upp och flyttas till anvisat vatten utanför Vinga. Ett område som i många år använts till deponi tack vare sitt stora djup och ackumulativa botten.

Muddermassorna som grävs upp består till största delen av lera som ska placeras väster om Vinga på ett miljösäkerts sätt. Illustration: Skandiaporten farledsfördjupning, Göteborgs Hamn AB.

I den miljötillståndsansökan som Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB lämnade in till Mark- och miljödomstolen i december förra året finns bland annat beskrivet hur muddringen är tänkt att ske. Här finns också beskrivet var den ska placeras och hur den delmängd av massorna som är förorenade, cirka 285 000 m3, ska kunna lagras på bästa sätt för att säkra havsmiljön. I de omfattande utredningar och undersökningar som gjorts har bland annat har mätningar av havsströmmarna vid botten genomförts.

- Vi skyddar havsmiljö genom att välja en plats med djuphålor och vars botten karaktäriseras av ackumulation, vilket betyder att leran vi lägger här stannar kvar på platsen och inte påverkas av de strömmar som finns. Rent tekniskt går det till så att vi börjar med att lägga ut de förorenade muddermassorna först och därefter täcker vi över dem med cirka 10 meter preindustriella äldre leror. På så sätt kapslas de förorenade muddermassorna in, säger Kristina Bernstén, delprojektledare miljö Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB.

Den noga kartläggning av själva området väster om Vinga avsett för deponering av muddermassorna visar att det inte finns några långsiktiga bestående negativa konsekvenser. Detta är något som även tidigare mudderdeponering som genomförts i närområdet visar. Ett exempel är Säkrare Farledsprojektet som genomfördes i Göteborg mellan 2002-2004 med motsvarande muddervolymer som i projekt Skandiaporten.

Fakta om Skandiaporten
Göteborgs hamn är den enda hamnen i Sverige som kan ta emot världens största fartyg. Men i dagsläget kan de inte anlöpa Sverige fullastade. För att lösa problemet, och därmed säkerställa bra förutsättningar för svensk handel, krävs en omfattande fördjupning av farleden. Arbetet med att muddra farled samt hamnbassäng och kajåtgärder beräknas vara klart till 2026. Skandiaporten är ett samprojekt mellan Trafikverket, Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn AB.

Filmen om Skandiaporten
Filmen visa på betydelsen och behovet av en djupare hamn för svenskt näringslivs fortsatta utveckling. Här förklaras projektets arbetsgång från dagens 13,5 meters djup till 17,5 meter. Muddring av 6 km farled ska göras. I Skandiahamnen ska befintlig terminal och 1,2 km kaj förstärkas så att två oceangående fartyg ska kunna lasta och lossas samtidigt. Bygget av Skandiaportens första etapp beräknas vara klart till 2026.

Se filmen Skandiaporten 
Skandiaportens webbplats
Nyhetsrum fler bilder Skandiaporten

Har du ytterligare pressfrågor, kontakta: 
Joel Smith, infrastrukturchef, Sjöfartsverket
Tele: 010- 478 57 79
E-post: joel.smith@sjofartsverket.se

eller  

Kristina Bernstén, delprojektledare miljö Skandiaporten, Göteborgs Hamn AB 
Tele: 0733-40 21 83 
E-post: kristina.bernsten@portgot.se 

Relaterade länkar

Skandiaportens webb

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Nu prioriteras ellastbilar i containerterminalen i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Beslut för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborg utnämnt till Sveriges bästa logistikläge

Läs hela artikeln