Göteborgs Hamn AB - Startsida

Så ser Göteborgs hamn ut i framtiden

10:31 - 22 dec 2020 / Pressmeddelande

Dryga sex miljarder kronor ska investeras i Skandinaviens största hamn under de kommande tio åren. I fokus står satsningar på infrastruktur för att skapa fossilfria transporter, ett godsnav där självkörande fordon klimatsmart hanterar olika flöden, fartyg som laddas vi kaj och där godsflöden digitaliserats.

Göteborgs hamns Railport-koncept med inlandsterminaler runt om i landet är tätt knutna till hamnen via järnväg. Det är ett klimatsmart koncept som fortsätter utvecklas där inlandet knyts ännu närmare hamnen för att ytterligare öka mängden järnvägsgods. Bild: Göteborgs Hamn AB.

–Vi kommer aldrig att bli världens största hamn men vi ska bli världens mest konkurrenskraftiga hamn. Hur vi agerar och investerar här och nu är av största betydelse för hur framtiden kommer se ut. Och då måste vi ha fokus framåt på innovation och hållbara logistikflöden, säger Elvir Dzanic, VD Göteborgs Hamn AB.

Genom Göteborgs hamn går idag 30 % av Sveriges import och export och över hälften av alla containerfrakter. Här kan världens största oceangående fraktfartyg anlöpa hamn och inom några år är farleden fördjupad till 17,5 meter. Det är en av många satsningar som krattar manegen för hamnens fortsatta utveckling och tillväxt.

Ett hållbart Godsnav
Just nu är Göteborgs hamn inne i ett mycket expansivt skede. Målet är att fortsätta skapa tillväxt som går hand i hand med minsta möjliga miljöpåverkan. Till 2030 ska koldioxidutsläppen i godsnavet ha minskat med hela 70%, både på land, i hamn och till havs.

– Vi måste vi tänka klimatsmarta transportkedjor i alla led. Vi kan inte göra affärer på en död planet. Här ser jag det goda samarbetet vi har idag med näringslivet, akademin och politiken som en av våra viktigaste framgångsfaktorer. Ska vi nå våra mål så måste vi dela med oss av kunskap och erfarenhet, säger Elvir Dzanic.

Storsatsning på digitalisering
För att öka godsflödenas visibilitet, säkra fartygsanlöp, skapa högre effektivitet och samtidigt mindre belastning på miljön står nu hela godsnavet inför en stor digitaliseringsresa.

– Vi har tecknat avtal för digital godshantering och kan snart kunna erbjuda en mängd smarta tjänster till varuägare, rederier och transportköpare. De ska vara enkelt att följa sitt gods från start till mål. Likaså arbetar vi också för att digitalisera fartygsanlöpen ”just-in-time”. Detta ser vi kommer att ge stora positiva effekter i tid, pengar och i lägre utsläpp från fartygen när de får verktyg för att ytterligare optimera ankomst och avgångstider och minska sin bränsleförbrukning, säger Elvir Dzanic.

Visionsfilm
Göteborgs Hamn AB har tagit fram en film för att exemplifiera hur ett godsflöde kan komma att se ut i en inte allt för avlägsen vision - med hamnens planerade eller nyligen genomförda investeringar på plats.

Infrastruktursatsningar 2020-2030
I generalplanen för Göteborgs hamn finns visionen om att växa. Mycket av arbetet är redan ingång. Här listas de största projekten:

Skandiaporten
- Innebär djupare farled på 17,5 meter och kajförstärkningar, så att världens största containerfartyg kan gå in i hamnen fullastade. Vilket ger lägre ett mindre klimatavtryck.
- Kostnad: 2,5 miljarder (varav Trafikverket står för 1,25 miljarder)
- Klar: 2026.

Arendal 2
Ny terminal för ro-ro-, container- och passagerartrafik, 120 000 m2.
- Kostnad: 1,1 miljard
- Klar: 2024

Nya vägar och dubbelspår
- För rena tågtransporter i Godsnavet.
- Kostnad: 3 miljarder (staten står för kostnaden)
- Klar: 2023

Sveaterminalen och Arken kombiterminal
- För effektiv väderskyddad omlastning av gods.
- Kostnad: 345 Mkr
- Klar: 2020

Halvorsäng
- Nya moderna logistikområden med kajnära lager och tågförbindelse.
- Kostnad: Ej klart
- Klar: Första etapp 2022.

Ny kortsjöterminal
- För containertrafik till Europa.
- Kostnad: ej klar
- Klar: Q1 2021

6 miljarder fördelat på:
- 1, 25 miljarder Farledsfördjupning (1,25 Trafikverket)
- 1,1 miljarder Arendal Hamnutveckling och mudderdeponi
- 1,3 miljarder reinvesteringar på exempelvis kajförstärkning, säkerhet
- 2,6 miljarder övriga nyinvesteringar såsom exempelvis:
elanslutning/elektrifiering, logistikfastigheter, ny järnvägsterminal skogsprodukter, ny verkstad GRTsatsningar på digitalisering anlöp och visualisering spårbart godsflöde, kapacitetshöjning cargo, kapacitetshöjningar, järnvägsutveckling, samt strategiska investeringar i terminalyta/fastighet.

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs Hamn tecknar samarbetsavtal med Port of Los Angeles

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Bästa novembersiffran någonsin för containervolymerna i Göteborgs Hamn

Läs hela artikeln