Göteborgs Hamn AB - Startsida

Rysslands invasion av Ukraina – hur påverkas Göteborgs hamn?

10:50 - 07 apr 2022 / Pressmeddelande

Rysslands invasion av Ukraina har nu pågått i över en månads tid och lett till stor global osäkerhet och påverkan på logistiksystemet. I Göteborgs hamn är trafiken till och från Ryssland normalt sett mycket liten, och sedan Rysslands invasion av Ukraina har inga fartyg avgått till eller anlöpt från Ryssland. Någon sådan trafik är heller inte planerad under överskådlig tid.

Flygbild över Göteborgs hamns terminaler i Ytterhamnarna. Bild: Göteborgs Hamn AB.

Frågan om ett stopp mot ryskflaggade fartyg och fartyg som ska till- eller kommer från Ryssland är en aktuell fråga i svensk och europeisk debatt. Varken EU eller den svenska regeringen har antagit någon ny hållning i frågan till dags dato. Många frågar sig ändå hur situationen hanteras lokalt i Göteborgs hamn.

Kommer ryska fartyg att stoppas från att anlöpa Göteborgs hamn?
Ett generellt beslut om stoppad fartygstrafik till Sverige är inte ett ansvar som ligger på hamnar lokalt, utan är en fråga som ligger på regeringsnivå. Göteborgs Hamn AB har precis som Hamnarbetarförbundet, Transportarbetareförbundet såväl som övriga hamnar i Sverige via branschorganisationen Sveriges Hamnar påtalat för regeringen att frågan om huruvida ryska fartyg ska tillåtas komma till svenska hamnar bör hanteras skyndsamt.

Sedan tidigare har medlemmar i regeringen aviserat att Sverige inte kommer att gå fram med ett eget stopp för ryska fartyg i svenska hamnar, utan att i stället gå fram tillsammans med övriga EU-länder. Sedan tidigare har EU-parlamentet lagt fram för ett förslag att stänga ute ryska fartyg från europeiska hamnar. Dock har inte ministerrådet tagit ställning i frågan sedan den blev aktuell i början av mars.

Den 28 mars aktiverade Svenska Hamnarbetarförbundet en rikstäckande blockad mot att hantera fartyg med ryska kopplingar. Även Svenska Transportarbetareförbundet har varslat om blockad från och med den 1 maj 2022.

Inte aktualiserats i Göteborg
Rent praktiskt har frågan om att stoppa ryska fartyg inte aktualiserats i Göteborgs hamn. Sedan Rysslands invasion av Ukraina har inget fartyg anlöpt Göteborgs hamn från Ryssland, inget fartyg har heller avgått från Göteborgs hamn med Ryssland som nästa destination. Inte heller har några ryskflaggade fartyg anlöpt hamnen under året.

I nuläget finns heller ingen information om att något fartyg har för avsikt att anlöpa Göteborgs hamn från Ryssland. Många transportköpare som tidigare handlat med Ryssland har helt upphört handel med Ryssland. Det kan vara en förklaring till avsaknaden av anlöp, i kombination med det faktum att godsmängderna kopplade till Ryssland varit liten sedan tidigare och dessutom minskat i en längre trend över tid.

Rysslandsorienterat gods och trafik via Göteborgs hamn
Av de närmare 40 miljoner ton gods som hanteras i Göteborgs hamn totalt varje år utgör det Rysslandsorienterade godset mindre än 0,5 procent. Under 2021 var siffran totalt 161 000 ton, och utgjordes framför allt av importerad råolja, raffinerade petroleumprodukter, kemiska produkter, gummi och plast.

Containertrafiken mellan Ryssland och Göteborgs hamn var mycket liten 2021 då färre än 1 000 containrar importerades, och samtliga var tomcontainers. Noll containrar gick på export.

Siffrorna ovan gäller gods till eller från Göteborgs hamn som lastats, lossats eller omlastas i en rysk hamn. Skulle gods ha lastats om i annan hamn mellan Göteborgs hamn och Ryssland ingår det inte i statistiken.

Vad gäller fartygstrafiken hade tio avgående fartyg från Göteborgs hamn en rysk hamn som nästa destination under 2021. Nio fartyg kom direkt från en rysk hamn. Två fartyg med rysk flagg anlöpte hamnen. Tidigare har Göteborgs Hamn AB kommunicerat att tre- respektive tio fartyg avgått från- respektive anlöpt till Göteborgs hamn. Vid efterkontroll har alltså dessa siffror nu justerats.

Mer information:

Sammanställning av sanktioner mot Ryssland i samband med invasionen av Ukraina - Regeringen.se

Ukrainakriget och tullhanteringen - Tullverket

För dig som handlar med Ryssland eller Ukraina | Västsvenska Handelskammaren (vastsvenskahandelskammaren.se)

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Satsa på Sveriges Corehamnar - Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn stärker samverkan med techindustrin

Läs hela artikeln