Göteborgs Hamn AB - Startsida

Flytande koldioxid snart i hamn

10:27 - 26 jun 2020 / Pressmeddelande

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS teknik. Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

Illustrationen visar infrastruktur för flytande koldioxid från anläggningar till fartygs lastarm vid kaj.

- Ska vi lyckas att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Förstudien som nu har startats undersöker möjligheten att, på sikt, mellanlagra och transportera 2 miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats, säger ElvirDzanic, vd på Göteborgs Hamn AB och en av samverkansparterna till det gemensamma infrastrukturprojektet CinfraCap.

CCS, CarbonCapture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill partnerna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja.

Industriklivet sponsrar
Nu har ett samverkansavtal mellan samtliga parter skrivits under och Energimyndighetens klimatsatsning Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie, som COWI har fått i uppdrag och redan startat nu i juni med ambition att vara klar under Q1 2021. Förstudien syftar till att arbeta fram förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in från respektive industri och transporteras ner till hamnen, hur mellanförvaring ska ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram, vilka risker som finns med projektet och även ett förslag på en affärsmodell ska presenteras.

Göteborgs hamns Energihamn. Bild: Göteborgs Hamn AB.

- Vi startar CinfraCap i Västsverige, men tanken är att vi ska dela med oss av både erfarenhet och affärsmodell kring öppen infrastruktur för infångad koldioxid till andra intressenter både i Sverige och utanför landet.Vi har teamat upp oss med starka aktörer som alla delar ambitionen att få ner klimatpåverkande utsläpp här och nu. Ett öppet system gör det också möjligt för andra industrier och aktörer att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig, vilket innebär en stor samhällsnytta med projektet, säger Karin Lundqvist, Business developer, Preem AB.

Fakta CinfraCap
CinfraCap står för Carbon-Infrastructure -Capture. Projektet har fokus på själva transporten av infångad koldioxid, hur den kan göras på ett så kostnadseffektivt och klimatsmart sätt som möjligt. Med CinfraCap vill man få en mer heltäckande bild av logistikkedjan för redan infångad koldioxid från olika anläggningar i Västsverige, från förvätskning och mellanlagring via distribution till fartyg och vidare transport till slutlagring. Själva gränssnittet för CinfraCap blir vid staketgränsen till aktuell anläggning i Västsverige som fångar in koldioxid, till lastarmen på de fartyg som sedan transporterar flytande koldioxid vidare ut till havs. Se illustration. 

CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel projekt inom satsningen Klimatledande processindustri, ZEROC, och även NorthernLights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

CinfraCap är ett samverkansprojekt mellan Nordion Energi, Göteborg Energi,Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.

Läs mer om CinfraCap här

Fakta om CCS
CCS, CarbonCaptureStorage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryckoch låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas.
Läs mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida

Beskrivning av illustration:
1. Infångningsanläggningar för koldioxid.
2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
3. CinfraCaps mottagningsstation och mellanlager i Göteborgs hamn.
4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.


Har du ytterligare pressfrågor kring CinfraCap, kontakta:

Jill Söderwall, Vice President Business Areas, Göteborgs Hamn AB
Tele: 031- 368 76 15 SMS 0706-90 22 15
E-post: jill.soderwall@portgot.se

eller

Karin Lundqvist, Business developer, Preem AB
Tele: 010-450 42 24
E-post: karin.lundqvist@preem.se  

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn tecknar systerhamnsavtal med kinesisk storhamn

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Satsa på Sveriges Corehamnar - Störst klimatnytta enligt undersökning från IVL

Läs hela artikeln
newspage.MainImageAlt

Göteborgs hamn stärker samverkan med techindustrin

Läs hela artikeln