TROTS COVID-19 – GÖTEBORGS HAMN ÄR FORTSATT ÖPPEN

10:00 - 18 mar 2020 / Nyhet

18 mars 2020 - Göteborg hamn följer utvecklingen av Coronaviruset intensivt. Anpassningar av verksamheten sker fortlöpande. Här följer senaste informationen.

Hälsodeklarationer
Med anledning av Coronaviruset begär Göteborgs Hamn in hälsodeklarationer (Maritime Declaration of Health) från samtliga anlöpande fartyg i Göteborgs Hamn. Detta har gjorts sedan den 3 februari, och gäller tills vidare utan satt slutdatum. Vi har också infört arbetsrotation för att minska smittspridning så att vi kan fortsätta att säkra anlöp, godshantering och hålla hamnen öppen som vanligt. Ska du besöka oss i hamnen ser vi helst att vi tar möten via skärmen nu ett tag framöver om det går. Vi gör allt för att hålla oss friska.

Om anlöpande fartyg uppger att det har en sjuk personal eller passagerare ombord som befunnit sig, av WHO-klassat riskområde, kommer hamnens karantänplan att aktiveras och smittskyddsläkare att kontaktas. Denne gör då en medicinsk bedömning. Hälsodeklarationen täcker bland annat om någon i besättningen är sjuk ombord på fartyget.

Hamnen har löpande kontakt med smittskyddsläkare i Västra Götalandsregionen. Begäran om Declaration of health till anlöpande fartyg gäller tills vidare, utan satt slutdatum.

Maritime Declaration of Health ska mailas in till hamnens trafikcentral, Port Control, på: portcontrol@portgot.se

Ladda ner Maritime Declaration of Health-forumär HÄR.

Annorlunda förutsättningar för kryssningsfartyg
Dock är förutsättningarna annorlunda när det gäller kryssningsfartyg, där ett stort antal passagerare och ett större antal personal finns ombord i jämförelse med ett fraktfartyg. Därför kommer kryssningsfartygen förhålla sig på annorlunda sätt.

Kryssningsrederierna följer sin branschorganisation CLIA:s riktlinjer angående Coronaviruset. Riktlinjerna innefattar bland annat följande:

  • Passagerare nekas att gå ombord om hen varit i något av de riskutsatta områden som är utpekade av WHO de senaste 14 dagarna.
  • Passagerare nekas att gå ombord om hen varit i kontakt med någon som har uppvisat coronaliknande symptom.
  • Samtliga passagerare screenas innan ombordstigning och fartygen har utökad medicinsk expertis ombord.

Majoriteten av kryssningsfartygen som anlöper Göteborgs hamn tillhör CLIA-anslutna rederier. I Göteborg startar kryssningssäsongen i slutet av mars med ett fåtal anlöp innan högsäsongen börjar i slutet av maj och löper över sommaren.

Om det föreligger smitta ombord så utförs en medicinsk bedömning av smittskyddsläkare och den sjuke kommer att transporteras iland.

Övergripande är att hamnmyndigheten följer de riktlinjer och anvisningar som smittskyddet och Folkhälsomyndigheten ålägger oss.

Göteborgs hamn fortsatt öppet
- Vi gör allt vi kan för att säkerställa att godsnavet förblir öppet för fortsatt import och export via Skandinaviens största hamn. Vi är i ett läge där vi behöver lägga mycket kraft och energi på att upprätthålla de funktioner vi har i ett normalläge. Tack vare de åtgärder som vidtagits och det stora jobb som görs av alla runt om i hamnen så kan jag konstatera att verksamheten fortsätter att fungera utan större störningar i godsgenomströmningen, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

För att hålla godsnavet öppet och säkra verksamheten så att anlöp och godshantering i Göteborgs Hamn AB ska fungera har man sedan en tid tillbaka infört separata arbetslag. Dessa lag med nyckelfunktioner arbetar ifrån varandra, allt med syfte att viktig kompetens finns på plats och att godsnavet förblir öppet.

Hamnen var också först ut bland Sveriges hamnar med att begära in hälsodeklarationer från anlöpande fartyg. Likaså har medarbetare utbildats digitalt i hur man undviker viruset på bästa sätt för att minimera spridning av viruset. De som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas göra så och vid minsta osäkerhet om man känner sig dålig ska man stanna hemma.

- Vi vidtog åtgärder tidigt. Detta har gjort att vi inte behövt agera förhastat utan istället kan överblicka läget, ägna oss åt justeringar nu när spridningen är större och svårare att förutse. Vi har inga föreställningar om att Göteborgs hamn kommer att slippa undan men vi känner tillförsikt tack vare de planer vi har upprättat för hur vi ska hålla hamnen öppen och ha en uthållighet i detta, säger Elvir Dzanic.

I terminalerna ser också läget fortsatt bra ut. Veckan började med att 400-metersbjässen Merete Maersk anlöpte kl. 06:06 i Skandiahamnen, ett av fartygen med direktanlöp Sverige - Asien, som går varje vecka. En halvtimme senare, kl. 06:42, anlöpte Magnolia Seaways. Detta är ett av veckans alla 20-30 roro-fartyg som kommer in till roro-terminalen. Den plats där över en halv miljon lastbilstrailers går årligen och kopplar ihop Sverige med resten av Europa. Så här har veckan fortsatt i Göteborgs hamn, med stabil trafik och hantering i terminalerna.

- Vi räknar med ett visst volymbortfall med tanke på den breda samhällspåverkan viruset har. Samtidigt ser vi också en tillströmning av gods som flyttas från mindre hamnar till oss, som är ett större godsnav. Men ännu är det är för tidigt att summera effekterna, säger Elvir Dzanic.

Medan godstrafiken fortsätter fungera bra i samtliga terminaler, syns stora störningar i passagerartrafiken. Stena Lines Tysklandstrafik fortgår medan man på Danmarkslinjerna tvingats pausa passagerartrafiken till och från Danmark på grund av danska restriktioner.

-Vi har en nära dialog med samtliga partners i Godsnavet såsom Stena Line, APM Terminal, Logent AB, Gothenburg Ro/Ro Terminals, Energihamnen, Sjöfartsverket samt övriga myndigheter och branschorganisationer, säger Elvir Dzanic.

Har du frågor, kontakta:

Cecilia Lööf, Kommunikationschef Göteborgs Hamn AB
Tele: 0739-50 32 97
E-post: cecilia.loof@portgot.se

Fler nyheter

newspage.MainImageAlt

Ny tågförbindelse mellan Oslo och Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Grönt ljus för djupare farled i Göteborgs hamn

Läs mer
newspage.MainImageAlt

Årets första kryssningspassagerare i Göteborg

Läs mer