Göteborgs Hamn AB - Startsida

Avgränsningssamråd gällande ansökan om fortsatt och utökad hamnverksamhet i Arendal.

Hamn- och vattenverksamhet enligt 9 och 11 kap. miljöbalken

Arendalshamnen har nyttjats för hamnverksamhet, för roro-verksamhet (rullande gods) och kryssning sedan 2000-talets början. Verksamheten har varit sammanhängande med roro-verksamheten i Älvsborgshamnen via en transportväg mellan hamndelarna. Göteborgs Hamn AB (GHAB) har haft tillstånd för hamnverksamhet sedan 2009 för Arendalshamnen. Kryssning har bedrivits bland annat på Kajplats 752 som tidigare har ägts av Volvo Real Estate och senare Platzer Fastigheter. Området för kryssning har nu tagits över av GHAB.

 

Ytan för hamnverksamheten i Arendal planeras att utökas med runt 8,5 hektar. För att få ett gemensamt tillstånd för berörda delar av Arendalshamnen söks ett nytt tillstånd för hamnverksamhet på totalt cirka 21 hektar, inklusive ovanstående 8,5 hektar. För att få en harmonisering av villkoren för samtliga terminaler i Ytterhamnsområdet är GHAB:s utgångspunkt att befintliga villkor i tillståndet för Ytterhamnarna (Skandia, Älvsborg och Arendal) och tillståndet för Arendal 2, i berörda delar huvudsakligen ska överföras oförändrade till ett nytt tillstånd. GHAB avser att genomföra åtgärderna för vattenverksamhet mellan 2025–2027. Den utökade hamnverksamheten är planerad att tas i drift under 2027.

 

De planerade åtgärderna utgör tillståndspliktig hamnverksamhet enligt 9 kap. miljöbalken och tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken. Den tillståndspliktiga hamnverksamheten omfattar utökad hamnverksamhet för lastning och lossning av gods-, person- och fordonstransporter. Vattenverksamheten omfattar om- och utbyggnad av befintliga kajer. Göteborgs Hamns AB:s bedömning är att det är möjligt och lämpligt med en samlad prövning enligt 9 och 11 kap. miljöbalken för planerade arbeten.

 

Då den planerade hamnverksamheten medför miljöfarlig verksamhet och utgör en tillståndspliktig B-verksamhet enligt 24 kap. 1 § miljöprövningsförordningen, verksamhetskod 63.10, ska verksamheten enligt 6 § miljöbedömningsförordningen (2017:966) antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 20 § miljöbalken. Detta innebär att samrådsförfarandet kan inledas med ett avgränsningssamråd. Något undersökningssamråd har därför inte genomförts.

 

Samrådshandlingen, inklusive bilagor, utgör underlag för det samråd som ska genomföras enligt 6 kap. miljöbalken för planerade åtgärder och verksamheter. Det kommer inom projektet att genomföras utredningar och undersökningar avseende trafik, bullerpåverkan, påverkan på marina miljöer, Torsvikens Natura 2000-område, luftkvalitet samt nautiska risker och farligt gods. I och med att utredningarna är pågående har en översiktlig bedömning av miljöpåverkan gjorts i samrådshandlingen. I anläggningsskedet bedöms främst byggbuller från rivnings- och konstruktionsarbeten uppstå. I driftskedet bedöms buller uppstå från lastning och lossning av fartyg, hanteringsutrustning samt genom transporter inom området. Även viss ökad mängd luftföroreningar i form av utsläpp av avgaser från transporter och godshantering inom området bedöms kunna uppstå. Även viss förhöjd risk för olyckor, bland annat med godsolja och energiprodukter från planerad verksamhet, bedöms uppstå i driftskedet. Omgivningspåverkan hänförlig till fartyg som trafikerar hamnen för lastning eller lossning, liksom förekommande landtransporter till och från Arendalsterminalen, definieras som indirekta miljöeffekter av hamnverksamheten, över vilka GHAB saknar faktisk och rättslig rådighet.

 

Synpunkter på samrådsunderlaget och medskick inför framtagandet av ansökan kan lämnas skriftligen senast den 30 september 2022 via e-post till fredrik.ternstrom@portgot.se eller per post till Göteborgs Hamn AB, 403 38 Göteborg. Ange ärendenummer GHAB 2022-0283 i e-postens ämnesrad eller på kuvertet.

Marginell ändring i samrådsunderlaget 2022-08-30:

Vi har gjort några marginella ändringar i avgränsningssamrådsunderlaget för fortsatt och utökad hamnverksamhet i Arendal 2022-08-30. Det handlar om nedanstående tillägg:

Under ”1.3 Avgränsningssamråd” har datumet för avgränsningssamrådsmöte med Länsstyrelsen m.fl. myndigheter ändrats till 28 september. Observera att mötet med berörda fortfarande är den 7 sept.

Under ”2.1.2 Om- och utbyggnad av befintlig kaj 750, 751-752” har GHAB utvecklat vilka åtgärder som kan bli aktuella vid om-/nybyggnation av kajer genom följande tillägg:

Vid om-/nybyggnation av kajer kan följande åtgärder i vatten bli aktuella:

 • Utrivning av kajer
 • Pålning
 • Spontning
 • Hantering av schaktmassor

Söder om kajplats 750 finns ett mindre område med massor från anläggande av slänter vid Arendal 2 som kan behöva schaktas upp och hanteras vid anläggande av den förlängda kajen. Området är runt 500 kvm och volymen runt 600 kbm. Målsättningen är att massorna ur ett resurshushållningsperspektiv skall kunna nyttiggöras som anläggningsmaterial inom projektet.

Med tanke ovanstående tillägg angående vilka åtgärder som kan bli aktuella vid om-/nybyggnation av kajer har följande förutsedd miljöpåverkan lagts till under ”4.1 Anläggningsskedet”:

 • Buller bedöms uppstå vid pålning, spontning samt anläggande av nya kajer och nya byggnader inom området.
 • Viss grumling kan komma att uppstå vid arbeten i vatten.
 • Omhändertagande av förorenat material kan komma att bli aktuellt.

 

För ytterligare information och frågor, vänligen kontakta:
Fredrik Ternström

031 368 76 79

fredrik.ternstrom@portgot.se.

 • Samrådsunderlag

 • Samrådsunderlag för tillståndsansökan hamnverksamhet och vattenverksamhet Arendal.pdf

  2022-09-06

  Ladda ner, 3 MB