Vill du lämna synpunkter på vår verksamhet?

I syfte att förbättra vår verksamhet kan man rapportera in synpunkter på vår verksamhet, klagomål och förbättringsförslag i vårt avvikelsehanteringssystem.

Här kan du rapportera in dina synpunkter.

Observera att TRIA (IA system för Transportföretag) som Göteborgs Hamn AB använder sig av för att rapportera in samtliga olycksfall, tillbud och förbättringsförslag stänger ner för uppdatering den 12 februari klockan 16.30 till senast 21.00.

Under denna tid kan du inte rapportera i systemet. Om olyckor händer under denna tid - notera detaljer och rapportera nästkommande dag.

 

Inom hamnområdet ska följande händelser, utöver lagstadgade rapporteringskrav, rapporteras till Göteborgs Hamn AB:

• kollision mellan fartyg eller kollision mellan fartyg och land
• ej manöverfärdigt fartyg, fartyg som slitits från kajen eller fartyg med ”black out”
• större händelser vid förtöjning, bogsering eller ankring som orsakat eller kan ha orsakat skada på hamnens anläggningar
• brand eller explosion på kajen eller ombord på fartyg
• olycka/tillbud ombord på fartyg eller på terminal som rör farligt gods 
• utsläpp av brandfarlig, giftig gas/produktutsläpp eller annat miljöfarligt ämne  
• misstanke om intrång, sabotage, bombhot eller annan misstänkt verksamhet som skulle kunna utgöra ett hot mot fartyg, hamnanläggning eller människa
• personskada