Göteborgs Hamn AB - Startsida

Vill du lämna synpunkter på vår verksamhet?

I syfte att förbättra vår verksamhet kan man rapportera in synpunkter på vår verksamhet, klagomål och förbättringsförslag i vårt avvikelsehanteringssystem.

Här kan du rapportera in dina synpunkter.

Inom hamnområdet ska följande händelser, utöver lagstadgade rapporteringskrav, rapporteras till Göteborgs Hamn AB:

• kollision mellan fartyg eller kollision mellan fartyg och land
• ej manöverfärdigt fartyg, fartyg som slitits från kajen eller fartyg med ”black out”
• större händelser vid förtöjning, bogsering eller ankring som orsakat eller kan ha orsakat skada på hamnens anläggningar
• brand eller explosion på kajen eller ombord på fartyg
• olycka/tillbud ombord på fartyg eller på terminal som rör farligt gods 
• utsläpp av brandfarlig, giftig gas/produktutsläpp eller annat miljöfarligt ämne  
• misstanke om intrång, sabotage, bombhot eller annan misstänkt verksamhet som skulle kunna utgöra ett hot mot fartyg, hamnanläggning eller människa
• personskada