Göteborgs Hamn AB - Startsida

Om Göteborgs Hamn AB

Göteborgs Hamn AB:s främsta uppdrag är att stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Genom att underhålla, utveckla och marknadsföra hela hamnen skapar vi förutsättningar för ett starkt, effektivt och hållbart godsnav.

En stor uppgift för oss på Göteborgs Hamn AB är att underhålla mark, kajer och annan infrastruktur i hamnen, samt bygga nytt i takt med att hamnen utvecklas. Vi ansvarar också för att fartygsanlöpen ska vara så säkra, effektiva och miljökloka som möjligt. Att berätta om möjligheterna i Göteborgs hamn – och därigenom få fler import- och exportföretag att använda vårt världsomspännande linjeutbud – är ytterligare en uppgift för oss på hamnbolaget.

Själva godshanteringen, det vill säga lastning och lossning av fartygen, sköts av specialiserade terminaloperatörer. Information om och kontaktuppgifter till våra terminaloperatörer hittar du under menyvalet Terminaler och tjänster.

Stolta medarbetare
Göteborgs hamn har en 400-årig historia och ett minst lika långsiktigt perspektiv på framtiden. Att få vara med och utveckla Nordens största hamn skapar stolthet hos våra medarbetare. Vi är idag över 150 personer som arbetar på hamnbolaget. Vill du vara en av oss? Läs mer om Göteborgs hamn som arbetsgivare. 

Del av Göteborgs Stad
Göteborgs Hamn AB är en del av Göteborgs Stad. Göteborgs Stadshus AB är vårt moderbolag och utövar den formella äganderollen över Göteborgs Hamn AB.

Göteborgs hamns främsta uppdrag är stärka näringslivet, både lokalt och nationellt, samt skapa konkurrensfördelar för nordisk industri. Verksamheten ska skapa förutsättningar för tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling. Uppdraget finns formulerat i vårt ägardirektiv, du kan ladda ner det nedan.

Helt självfinansierat
Göteborgs Hamn AB är helt självfinansierat. Bolaget erhåller inget ekonomiskt stöd från ägaren Göteborgs Stad. Intäkterna kommer från kunderna i form av koncessionsavgifter, fartygshamnsavgifter, varuhamnsavgifter samt hyror och arrenden. Bolaget lämnar koncernbidrag till ägaren om det inte medför någon väsentlig begränsning av vår förmåga att göra nödvändiga investeringar eller utföra vårt uppdrag. 

Filmen om vårt bolag
Filmen om vårt bolag