Göteborgs Hamn AB - Startsida

SKANDIAPORTEN – DJUPARE FARLED GER ACCESS TILL HELA VÄRLDEN

Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartygen och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar över världshaven. Godsfartygen blir allt större och nu behöver farleden in till hamnen fördjupas med cirka fyra meter. Nu är samrådsprocessen igång för projektet, döpt till SkandiaPorten.

Sjöfartsverkets och Göteborgs Hamn AB har gemensamt tagit fram ett samrådsunderlag som beskriver de utredningar och åtgärder som planeras och den miljöpåverkan som bedöms kunna bli aktuell. Samrådsunderlaget till projekt SkandiaPorten finns tillgängligt på Sjöfartsverkets webb, samt i pappersform i Göteborg Hamn AB:s reception, Amerikaskjulet, Emigrantvägen 2B, Göteborg.

Syftet med samrådet är att informera och ta tillvara på synpunkter om planerade åtgärder tidigt i processen och utifrån samrådet avgränsa miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och detaljeringsgrad.

Alla som vill är välkomna att lämna synpunkter enligt nedan:

Per e-post: skandiaporten@sjofartsverket.se

eller per post till:
Sjöfartsverket
SkandiaPorten 19-05264
601 78 Norrköping.

Upphandling till SkandiaPorten
Upphandling av totalentreprenaden för farledsfördjupningsprojektet, döpt till ”SkandiaPorten – kajförstärkningar, en totalentreprenad i partnering” är nu avslutad och avtal tecknat med NCC Sverige AB. Arbetet med detaljprojektering kommer starta i höst. 

Fakta om projektet SkandiaPorten
På 10 år har det genomsnittliga containerfartyget blivit 10 gånger så stort. Farledens begränsade djup innebär att de största fartygen av idag inte kan anlöpa Göteborgs hamn fullastade.

Enligt en studie från Trafikverket behöver farleden fördjupas med cirka 4 meter för att uppnå ett tillräckligt djupgående. Området som behöver fördjupas är nära 5 kilometer långt. Totalt behöver motsvarade 20 Globen med muddermassor grävas upp. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kaj så att flera djupgående fartyg kan hanteras samtidigt på ett framtida hållbart sätt.

Göteborgs Hamn AB genomför även dialog med entreprenörer
Fördjupning av farled innebär också omfattande förstärkningar av befintliga kajer i vår containerterminal.

Göteborgs Hamn AB för en dialog med entreprenörer som kan vara intresserade av att i ett senare skede lämna anbud i någon av de kommande upphandlingarna kopplade till våra kajförstärkningar. Entreprenörer får gärna kontakta Göteborgs Hamn AB för att anmäla sitt intresse att delta i dialogen.

Mejla Jan Andersson, projektledare på: jan.andersson@portgot.se

Deltagande i dialogen varken förbättrar eller försämrar entreprenörens möjligheter i senare upphandlingar. Ingen information kommer ges som inte kommer att finnas med i framtida upphandlingsdokument.

Syfte med dialogen är att bredda Göteborgs Hamns kunskap om marknaden. Målet är att vi kan utforma framtida upphandlingar så att vi gemensamt med entreprenörerna kan genomföra projektet på bästa möjliga sätt.

Läs presentationen "Tidig entreprenörsdialog 2019-10-01".

Läs mer om SkandiaPorten- farledsfördjupning på: www.sjofartsverket.se/skandiaporten

INFORMATION

 • Så mycket djupare behöver det bli
  4 meter
 • De största fartygen lastar
  20 000 containrar
 • Kostnad
  2,55 miljarder kronor (2020)
 • Statlig finansiering
  1,255 miljarder kronor
 • Samhällsnytta
  En satsad krona = fyra tillbaka
 • Muddringsbehov
  Cirka tolv miljoner m3

PROJEKTKONTAKT

 • Jan Andersson
  Jan Andersson
  Senior Technical Advisor
  +46 31 368 75 27
 • Kristina Bernstén
  Kristina Bernstén
  Delprojektledare miljö, Skandiaporten
  +46 10-815 12 78
 • Eva Wegsjö Sande
  Eva Wegsjö Sande
  Delprojektledare upphandling
  +46 31 368 75 46

Farledsfördjupningen i siffror

15 år

efter denna tid kommer den socioekonomiska nyttan ha återbetalat kostnaden

130

direktlinjer till övriga världen

70

procent av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart

/

Bilden visar det område i Göteborgs Hamn som behöver fördjupas.

Den samhällsekonomiska nyttan (NNK) med investeringen är mycket hög. För varje investerad krona i farledsfördjupningen får samhället fyra kronor tillbaka, enligt Trafikverkets beräkningar. Den höga nyttan i projektet innebär också att hela investeringen är samhällsekonomiskt återbetald redan efter 15 år.

Många av de större fartygen som regelbundet anlöper Göteborg med svenska import- och exportvaror i lasten har ett djupgående på upp till 16 meter, långt djupare än de 13,5 meter som utgör gränsen idag.

Idag anlöps Göteborgs Hamn av containerfartyg som kan lasta allt från 1 000 containrar upp till 19 500 containrar.

När farleden fördjupats med tre-fyra meter kommer samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar kunna komma med mer last än de gör idag.

När kan då fartygen anlöpa Göteborgs Hamn utan begränsningar? Om allt går enligt plan kan vi starta arbetet med att fördjupa hamnen någon gång efter 2023. Därefter tar det ytterligare några år innan allt är helt färdigt.

Blädderbar pdf för SkandiaPorten

Vår farled behöver bli djupare

Tidplan

 • 2026 SkandiaPorten är i hamn. Farled fördjupad och västra kajläget i Skandiahamnen klar.
 • 2017januari

  PROJEKTET SJÖSÄTTS