Hamnen växer

Hamnen växer som aldrig förr. Nya hamnterminaler, logistikområden, vägar och järnvägar byggs för att stärka Göteborgs Hamn som Skandinaviens främsta godsnav.

Göteborgsregionen har utsetts till Sveriges bästa logistikläge 15 år i rad och det är en position som vi tänker behålla. Vi bygger ut för att rusta oss för framtida godsvolymer, större fartyg och näringslivets krav på snabb omlastning av gods i hamnens närhet. 

Viktigt för svenskt näringsliv
Cirka 30 procent av Sveriges utrikeshandel passerar idag kajerna i Göteborg. Hamnens utbyggnad innebär fördelar för import- och exportföretag i hela landet. Importlager i hamnens närhet, liksom omlastningsterminaler för exportgods, gör logistiken snabb och smidig och är efterfrågade satsningar. Nya logistikområden möjliggör också nya företagsetableringar i Göteborg.

Viktigt för göteborgarna
Redan idag sysselsätter hamnen i göteborgsområdet, direkt eller indirekt, ungefär 22 000 människor. Byggnationen och driften av de nya hamnterminalerna och logistikområdena väntas ge ännu fler jobb och bidra till tillväxten.

Visionsbild över den kommande nya hamndelen i Arendal och kombiterminalen på Arkens bangård.

Minsta möjliga miljöpåverkan
Hamnens utbyggnad ska göras med så liten påverkan på omgivande natur- och djurliv som möjligt. Vi har ett tätt samarbete med naturskyddsföreningar för att hitta lösningar i samverkan. 

Nya hamndelar byggs med hjälp av återanvändning av överblivna lermassor från de stora infrastrukturprojekten som pågår i Göteborg just nu. På så sätt hushåller vi med jordens resurser och undviker långa transporter. 
 

Vill du veta mer om hur hamnen ska växa?

Kontakta vår hamnutvecklingschef, Arvid Guthed.

Arvid Guthed

Arvid Guthed

Vice President Port Development

+46 31 368 75 82