Göteborgs Hamn AB - Startsida

Växa med miljöhänsyn

Göteborgs Hamn spelar en central roll för Sveriges näringsliv och för jobben i Göteborg. För att möta framtida tillväxt måste hamnen utvecklas, vår strävan är att hamnen och närmiljön ska utvecklas tillsammans på ett hållbart sätt.

Vår strävan är att hamnen och närmiljön ska utvecklas tillsammans. I flera fall har vi bidragit till att stärka djur- och växtarter samtidigt som hamnen byggs ut. Här är några exempel:

Plantering av ålgräs när hamnen byggs ut
En ny terminal för roro- och containertrafik ska byggas i anslutning till en befintlig terminal i Arendal. Idag finns det ålgräsängar där Arendalsterminalen ska ligga. Ålgräsängar är en viktig del av ekosystemet och barnkammare för fler fiskarter.  För att inte ålgräsbeståndet ska minska i Göta Älv kommer vi att plantera nya ålgräsängar i närheten. Projektet som inleddes 2018 kommer att slutrapporteras under 2023.

Vadhav för långbenta fåglar
Göteborgs Hamn och Trafikverket har skapat en grund bassäng för vadarfåglar i Torsviken nära hamnen på Hisingen. Vid bygget av Marieholmstunneln i Göteborg grävdes stora mängder lera upp, denna glaciala lera användas till att täcka över förorenad mark och på så sätt skapa en skyddsbarriär. Vadhavet är ett sätt att stärka fågellivet och återställa naturen efter att området använts som mudderupplag i nära fyrtio år.

/

Foto:Rune Blomgren.

Hasselsnok och hackspett får nya hem
Göteborgs Hamn AB är fastighetsägarna i en logistikpark i anslutning till hamnen. I parken fanns exemplar av de fridlysta arterna hasselsnok och hackspett. För att arterna ska leva vidare och stärkas som helhet har de flyttats till ett närliggande område – Svarte Mosse. Där förbättras livsmiljöerna på flera sätt. Hasselsnokarna får mer öppna miljöer med högar av ved och sten som de kan gömma sig under. Hackspettarna får höga stubbar, ett alkärr samt avsågade trädtoppar som drar till sig insekter.

/

Hasselsnok.

Humrar trivs i nya rev
För tio år sedan anlade Sjöfartsverket och Göteborgs Hamn sju konstgjorda rev i Göteborgs skärgård. Detta för att kompensera de ingrepp i den marina miljön som skedde i samband med fördjupning och breddning av farleden in till Göteborgs Hamn. En uppföljning några år senare visade att reven gynnat både hummer och fisk och att antalet humrar fortfarande ökar på reven.