Göteborgs Hamn AB - Startsida

Miljörabatt i hamntaxan

Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda. Till grund för premien ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI).

Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller har minst CSI-klass 4 erhåller 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Fartyg som drivs av LNG med inblandning av minst 10 procent flytande biogas (LBG) erhåller ytterligare 20% procents rabatt.

Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI (www.environmentalshipindex.org) alternativt CSI (www.cleanshippingindex.com). Rabatten för fartyg som drivs av LNG med inblandning av minst 10 procent flytande biogas (LBG) erhålls under förutsättning att fartyget på kvartalsbasis har uppnått nämnd inblandningsnivå i den totala mängd gas fartyget bunkrat. Göteborgs Hamn AB förbehåller sig rätten att begära in nödvändig dokumentation för att säkerställa kravuppfyllnad. 

Vid frågor om miljörabatt kontakta miljo@portgot.se