Göteborgs Hamn AB - Startsida

Flytande naturgas

Göteborgs Hamn AB arbetar aktivt för att underlätta användningen av flytande naturgas, LNG, som fartygsbränsle

Miljövinsterna med att använda LNG som fartygsbränsle är stora. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll och kväveutsläppen med 85-90 procent. Fartyg som drivs av LNG erhåller rabatt på fartygshamnavgiften, läs mer på Miljörabatt i hamntaxan.

Regelverk möjliggör bunkring
Sedan 2015 kan fartyg fylla tanken med LNG i Göteborgs Hamn. Bunkringen är möjlig tack vare LNG-driftsföreskrifter som tagits fram av Göteborgs Hamn AB i samarbete med Rotterdams Hamn.   

Regelverket omfattar både bunkring från land med lastbil samt ship-to-ship- bunkring. Krav på säkerhetszoner, väder, bunkerfartyg, mottagande fartyg, terminaler med mera ingår i de nya driftsföreskrifterna.

Miljönyttan med LNG
Idag är utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider ett stort problem i vårt närområde som påverkar både miljön i haven och i luften. Att byta från olja till gas minskar dessa utsläpp markant. Svavel- och partikelutsläppen minskar till nära noll och kväveutsläppen med 85-90 procent.

Koldioxidutsläppen minskar med 20-25 procent, men på grund av läckage av metan (s.k. metanslipp) i samband med förbränningen är det diskutabelt om klimatpåverkan är mindre än vid förbränning av olja. Motorerna förbättras dock kontinuerligt och i motorbranschen pågår arbete med att minska metanslipp i samband med förbränningen.

Med förutsättningarna som finns idag, är LNG det bästa alternativet för den storskaliga sjöfarten, eftersom det andra alternativet är att fortsätta köra på olja. LNG är ett bra steg i rätt riktning.

Fakta LNG
LNG är naturgas, mestadels metan, som kylts ner till -163°, och tillfälligt omvandlats till vätska. Det gör att den tar 600 gånger mindre plats och kan effektivt fraktas i tankar på fartyg, tåg eller lastbil.