Göteborgs Hamn AB - Startsida

Elanslutning av fartyg

Genom att elansluta fartyg vid kaj uppnås stora miljövinster. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum.

Dessutom ger elkraft från land en tystare hamnmiljö och en bättre arbetsmiljö ombord på fartyget. Göteborgs Hamn har en lång erfarenhet av elanslutning och arbetar aktivt för att fler fartyg ska stänga av motorerna vid kaj och använda landström istället.

El-erbjudande till rederier
När ett rederi tecknar avtal om elanslutning ansvarar vi för att tillhandahålla landanläggningen. Om det finns behov av en ny anläggning står vi för en del av investeringen.  

Det finns flera ekonomiska incitament för att elansluta sina fartyg i Göteborgs Hamn. Vi tar inte ut någon särskild taxa för elen – istället erhåller elanslutna fartyg högre poäng i de index som den miljörabatterade hamntaxan baseras på. Sedan några år tillbaka är dessutom skatten på landel kraftigt rabatterad i Sverige och ligger nu på 0,5 öre per kilowattimme.