Göteborgs Hamn AB - Startsida

"Grön Bunkring” konceptet

Syftet med Grön Bunkring konceptet är att öka säkerheten kring bunkeroperationer och för att skydda den marina miljön från oljespill.

Bakgrund

Konceptet initierades år 1998 efter ett tjockoljespill från ett bunkerfartyg i Göteborgs skärgård, spillet motsvarade en kvantitet på cirka 12 ton. Oljan drev mot Grötö och en omfattande saneringsinsats fick genomföras längs strandzonen och det kustnära farvattnet kring Grötö.

Konceptet utvecklades i samarbete mellan Göteborgs Hamn, Kustbevakningen, Sjöfartsverket (Transportstyrelsen) och de lokala bunkeraktörerna.

Krav 

Samtliga bunkerfartyg som bedriver verksamhet inom hamnområdet samt utanför området vid ankarplatserna måste vara godkända enligt kraven för Grön Bunkring.

Fartygsinspektioner

För att verifiera efterlevnad av konceptet utförs det årligen inspektioner på bunkerfartygen av auktoriserade och oberoende inspektörer. Slumpmässiga stickprovskontroller och inspektioner kan också utföras av säkerhetssamordnare medan bunkerfartygen ligger vid kajerna i Energihamnen.

En förutsättning för att uppnå godkännande är att bunkerfartyget har utfört en godkänd vetting av ett oljebolag i enlighet med SIRE-programmet av OCIMF. Kraven för ”Grön Bunkring” konceptet gäller oljebunkerfartyg, LNG-bunkerfartyg och slop-/sludge-fartyg.

För information om tillgängliga inspektörer, vänligen kontakta:

Martin Svensson, Port Officer, Ansvarig för Grön Bunkring

Christoffer Lillhage, Operations Manager Energy Port

Särskilda krav vid samtida operationer (SIMOPS) av laster med låg flampunkt
(flampunkt ≤30° C)

För att tillåta en bunkeroperation under SIMOPS, samtidigt som det mottagande fartyget lastar/lossar en produkt med låg flampunkt, måste däcksutrustningen på bunkerfartyget vara ATEX-godkänt när det verkar inom ATEX-zonen för det mottagande fartyget. Förutom ATEX-kravet måste även särskilda driftsförfaranden följas. Innan ett godkännande för dessa operationer ges, måste en ATEX-inspektion utföras på bunkerfartyget. När bunkerfartyget har verifierats godkänt kommer ett certifikat med en giltighetstid på fem år att utfärdas till fartyget om inga modifikationer eller ändringar har gjorts på däcksutrustningen. För att anordna en ATEX-inspektion, vänligen kontakta Martin Svensson eller Christoffer Lillhage.

Utbildning av besättning

Förutom de periodiska inspektionerna krävs också utbildning av besättningen med en e-learning kurs. Utbildningskravet gäller besättningsmedlemmar som är direkt involverade i bunkeroperationerna. E-learning kursen tillhandahålls av MAFLOBE. För att registrera ett nytt utbildningskonto, vänligen kontakta MAFLOBE.

 

Länk till kurs grön bunkring.