Göteborgs Hamn AB - Startsida

Tillstånd och regelverk

Det finns en rad dokument som reglerar verksamhet i Göteborgs hamnområde.

I grunden ligger Hamnordningen för Göteborg efter beslut av Kommunfullmäktige och Länsstyrelsen 1995-05-01. Utöver Hamnordningen finns fler styrande dokument fastställda av Hamnmyndigheten. Nedan finner du samtliga dokument.

Kontakta alltid Port Control, 031-368 75 15 alternativt portcontrol@portgot.se, vid oklarheter kring regler och rekommendationer.

Bogsering och eskortbogsering

Hamnmyndigheten kan i enlighet med § 20 i Hamnordningen föreskriva assistans av bogserbåt.

Regler för bogserbåtsassistans i Göteborgs hamn är framtagna i samråd med Sjöfartsverket och ger information om antalet bogserbåtar vid ankomst/avgång till Göteborgs hamn. Vid beräkning av antalet bogserbåtar är utgångspunkten normala strömförhållanden och vindstyrka upp till 10 m/s.

Vid ogynnsamma strömförhållanden och vindstyrkor över 10 m/s kan det bli aktuellt med fler bogserbåtar än vad som föreskrivs. Lotsen avgör tillsammans med fartygets befälhavare från fall till fall huruvida en planerad fartygsoperation kan utföras med tillräckliga säkerhetsmarginaler.

Som vägledning i samband med bogserbåtsbeställning finns specifikationer för respektive terminal och det antal bogserbåtar som under normala förhållanden ska användas. Se specifikation per hamndel här.

Förändringar i Göteborgs hamns bogserbåtsregler ska ske i samråd med Sjöfartsverket, Göteborgs lotsområde.


Checklistor

Från och med den 30 november 2020 publicerade Energihamnen nya versioner av Ship Shore safety checklist (SSSCL) och Bunker Safety checklist. Uppdateringen sker utifrån att ISGOTT (International Safety Gudie for Oil Tankers and Terminals) reviderat sina checklistor i den senaste utgåvan. ​​​​​​​

ISGOTT vill med de nya checklistorna förtydliga att ansvarsdelarna mellan terminal/fartyg/bunkerfartyg är tydligt kommunicerat och att belysa påverkan av den mänskliga faktorn. Både SSSCL och Bunker Safety Checklist är uppdelade i en pre-arrival del och en checks after mooring

Göteborgs Hamn vill vara tydliga med att informationsutbytet vid kaj mellan fartyget och terminalen är av yttersta vikt och trots förändrade arbetssätt där den fysiska kontakten minskat måste det ske på ett ansvarsfullt och säkert sätt. Förhoppningen är att de nya checklistorna ska skapa goda förutsättningar för en säker hantering för fartyg och terminal inom Energihamnen.  

/

Bogsering i Göteborgs Hamn.

Eskortbogsering är obligatorisk i Göteborgs hamn för tankfartyg över 30 000 ton. Bogserbåtsbolaget i Göteborgs hamn, Svitzer, kan erbjuda detta. Fartyg med obligatorisk eskortbogsering ska följa OCIMF:s (the Oil Companies International Maritime Forum) rekommendationer.

För detaljerad information om vilka regler som gäller angående bogsering av tankfartyg i Göteborgs hamn, se våra allmänna hamnföreskrifter nedan.

För att utföra vissa arbeten inom hamnområdet behöver man söka tillstånd. Nedan hittar du blanketter för dyktillstånd, hetarbetstillstånd och elanslutning av fartyg vid Stigbergskajen.

Vid problem med anslutning t ex till sjöss kan komprimerade filer behöva laddas ned - dessa återfinns nedan.
Observera att dokumenten inte är kompletta utan kan sakna vissa bilder t ex sjökort.
Dessa dokument följer inte grafisk manual och får därför inte tryckas eller distribueras utan endast användas som arbetsdokument.