Göteborgs Hamn AB - Startsida

Tillträdesregler

Alla terminaler i Göteborgs Hamn som är ISPS-klassade har hundra procents tillträdeskontroll. Vissa terminaler är också klassade som samhällsviktiga anläggningar och skyddsobjekt enligt skyddslagen.

Detta förstärker kravet på tillträde och lagen ger förordnade skyddsvakter utökad befogenhet att agera inom och invid skyddsobjekt (som ett komplement till sjöfartsskyddslagen och hamnskyddslagen).

Alla som arbetar inom ISPS- och skyddsobjektklassade delar av Göteborgs Hamn ska ha passerkort eller vara föranmälda till hamnanläggningen på korrekt sätt. De som arbetar inom hamnanläggningen och har passerkort ska bära detta synligt. På anmodan ska alla kunna uppvisa giltig fotolegitimation. Stickprov gällande kontroll av passerkort och ID-handlingar utförs regelbundet.

Samtliga personer som befinner sig i hamnanläggningarna ska följa de ordnings- och trafikregler som gäller inom Göteborgs Hamns område.

Göteborgs Hamn och terminaler gör bakgrundskontroller på personer som innehar eller ansöker om passerkort till skyddsobjekten. Göteborgs Hamn har rätt att göra bakgrundskontroller på alla som söker tillträde till skyddsobjekten