Göteborgs Hamn AB - Startsida

Hamnskydd

För att skydda hamnar som helheter, och inte bara kajområdena, har EU antagit ett direktiv om ökat hamnskydd (2005/65/EG).

Aktuell skyddsnivå i Göteborgs Hamn: Nivå 1

EU:s hamnskyddsregler gäller för alla hamnar där det finns hamnanläggningar som omfattas av reglerna för sjöfartsskydd. Syftet är att hela hamnområdet ska omfattas av ett skyddssystem.

Hamnskyddet innebär bland annat att det ska göras en hamnskyddsutredning och utifrån den ska det upprättas skyddsplaner.

Det finns tre skyddsnivåer och varje hamn ska ha en hamnskyddschef.

Nivå 1 - Normalnivå där verksamheten pågår under normala former.
Nivå 2 - Höjd säkerhet där ID-kontroller och stickprovskontroller kommer att ske inom hamnskyddsområdet.
Nivå 3 - Begränsat tillträde till hamnskyddsområdet, dit endast behöriga äger rätt att tillträda. Kontroller kommer att ske i större utsträckning. Företag med verksamhet inne på området ska upprätta listor på anställda, besök och fordon som söker tillträde. Dessa ska identifieras innan tillträde medgives. Inget annat tillträde tillåts, ej heller till Torsvikens fågelskyddsområde eller andra mellanliggande områden. 

Terroristattacker mot hamnar kan leda till allvarliga störningar i transportsystem och/eller skada människor och industri i hamnen och närliggande områden.