Göteborgs Hamn AB - Startsida

Farligt gods

När det gäller farligt gods är det viktigt att minimera risken för stöld, eller obehörigt förfarande i samband med landtransport.

Hanteringen av farligt god regleras i de Europagemensamma regelverken ADR-S respektive RID-S.

Det finns skyddsbestämmelser även i IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods). Där anges att all landbaserad rederipersonal, all fartygsbaserad personal och all hamnpersonal som medverkar vid transport av farligt gods ska vara medveten om skyddsbestämmelserna för sådant gods, utöver de bestämmelser som anges i ISPS-koden.

Hamnar berörs genom att områden för mellanlagring samt uppställningsplatser för fordon ska vara ordentligt skyddade, väl belysta och så långt som möjligt inte vara tillgängliga för allmänheten. När farligt gods hämtas i hamnen får det endast överlämnas till transportörer vars identitet fastställts på lämpligt sätt.