Göteborgs Hamn AB - Startsida

Port Security

Säkerhet är en prioriterad fråga för Göteborgs Hamn AB. I hamnen hanteras gods för stora summor och hamnen har strategisk betydelse för samhället.

För att skydda hamnar som helheter, och inte bara kajområdena, har EU antagit ett direktiv om ökat hamnskydd (2005/65/EG). Läs mer om hamnskydd här.

Aktuell skyddsnivå i Göteborgs hamn: Nivå 1

Göteborgs hamn är en viktig del av Sveriges transport- och logistiksystem. Sabotage eller terroristattacker kan slå mot viktiga industrier och mot infrastrukturen.

Med anledning av terrorattackerna i USA den 11 september 2001 uppdaterade International Maritime Organization (IMO) den så kallade Solas-konventionen (Safety of life at sea) och skapade ”ISPS KODEN”. ISPS-koden (International ship and port facility security code) ska skydda sjöfarten mot yttre hot.

Koden gäller fartyg och hamnanläggningar, det vill säga platser där personer eller gods förflyttas till och från fartyg eller där hamntjänster tillhandahålls. De nya reglerna trädde i kraft 1 juli 2004 och benämns på svenska som sjöfartsskydd, för att skilja dessa speciella säkerhetsfrågor från annan sjösäkerhet.

ISPS-koden
Koden ska förhindra:
• skada på eller förstörelse av hamnanläggning eller fartyg
• kapning eller beslagtagande av fartyg
• manipulation av last
• obehörigt tillträde
• smuggling av vapen
• utnyttjande av fartyg som ett vapen

ISPS-koden ska tillämpas av:
• passagerarfartyg i internationell trafik
• lastfartyg (även höghastighetsfartyg) med bruttodräktighet av 500 eller mer i internationell trafik
• flyttbara oljeborrplattformar till sjöss
• hamnanläggningar som betjänar någon av ovan nämnda fartyg

Reglerna innebär tre grundläggande krav för hamnar:
1. Varje hamnanläggning ska göra en skyddsutredning (innehavaren upprättar underlaget).

2. En skyddsplan ska upprättas för tre skyddsnivåer. Planerna ska godkännas av Transportstyrelsen och gäller i högst fem år. Nivå 1 är normalläget, nivå 2 innebär förhöjd skyddsnivå och nivå 3 gäller vid trolig och överhängande risk. NOA (Nationella Operativa Avdelningen) avgör sedan, i samråd med Transportstyrelsen, vilken nivå som ska gälla i svenska hamnar.

Skyddsplanen ska redovisa hur skyddsarbetet är organiserat samt vilka skyddsåtgärder som tillämpas vid tillträde, övervakning samt kontroll av last, personer och fartygsleveranser. Åtgärderna ska förhindra obehöriga tillträden och att det inte förs ombord vapen eller andra farliga anordningar som kan användas mot människor och egendom. De ska beskrivas för de tre skyddsnivåerna, där de högre nivåerna innebär stigande grad av kontroll och övervakning.

3. En skyddschef (Port facility security officer, PFSO) ska utses för varje hamnanläggning.
Skyddschefen ansvarar för att skyddsplaner upprättas och tillämpas, för att brister åtgärdas, för att personal tränas och för att det hålls kontakt med den eller dem som har motsvarande befattningar på fartygen.

Samtliga anställda i Göteborgs Hamn AB och terminalbolagen har gått igenom en interaktiv utbildning vad gäller ISPS-koden. Personal i Energihamnen i Göteborg får dessutom ytterligare säkerhetsutbildning.

AEO (Authorized Economic Operator)
Göteborgs Hamn AB är AEO-certifierad. Certifieringen görs av Tullverket och är en viktig del som rör säkerhet och skydd.

AEO är ett EU-gemensamt certifieringsprogram för att skapa ökad säkerhet i världen samt effektiv och enhetlig tullhantering i EU. En AEO-status är giltig i alla EU-medlemsstater och alla företag som ingår i försörjningskedjan kan ansöka om att bli AEO. Det gäller tillverkare, exportörer, speditörer, lagerhållare, tullombud, transportörer och importörer.