Göteborgs Hamn AB - Startsida

Tranzero initiative - fossilfria godstransporter på sjö, hamn och land

För att öka takten i omställningen av transportsektorn till fossilfria alternativ, har Volvokoncernen, Scania, Stena Line och Göteborgs Hamn inlett ett samarbete för att kraftigt minska koldioxidutsläppen kopplade till Nordens största hamn. Målet är att reducera de klimatpåverkande utsläppen med 70 procent till 2030.

Handel och transport av gods och varor bygger välfärd och är helt avgörande för att samhället ska fungera och utvecklas. Samtidigt är transportbranschen ett komplext system med olika transportslag och mängder av aktörer som tillsammans står inför stora klimatutmaningar.

I ”Tranzero Initiative” är siktet inställt på den miljon lastbilstransporter och de 55 000 ton koldioxid som de direkta landtransporterna till och från Göteborgs hamn står för varje år. Initiativet omfattar också elektrifiering av sjötransporter.

De samverkande bolagen kommer att göra en rad sammankopplade åtgärder som bidrar till att påskynda en omställning av transportsektorn till fossilfria alternativ. Arbetet har inletts med behovsanalyser och kartläggningar av godsflöden för att kunna erbjuda marknaden rätt produkter och skapa en infrastruktur för drivmedel som stöttar utvecklingen.

Göteborgs Hamn AB ska etablera nödvändig infrastruktur och tillgång till alternativa fossilfria drivmedel för tunga fordon som exempelvis el, HVO, biogas och vätgas. Volvokoncernen och Scania ska ha kommersiella erbjudanden av tunga fordon till sina kunder som möjliggör att landtransporterna på sikt kan bli fossilfria i linje med hamnens ambitioner. Stena Line å sin sida garanterar att nya fossilfria fartyg sätts in på Göteborg-Fredrikshamnslinjen före 2030 och går nu från vision till verklighet med det eldrivna fartygskonceptet Stena Elektra.

En grundförutsättning för omställningen till fossilfria transporter till och från hamnen är att staten stöttar de företag som behöver uppgradera sina fordonsflottor. Det genom exempelvis riktade bidrag eller subventionerade laddstationer och fossilfria drivmedel, som till exempel det stöd som nu finns för regionala elektrifieringspiloter under 2021 och 2022.

Transportsektorn behöver växla bort från sitt fossilberoende och med Tranzero Initiative tas ett gemensamt ett stort steg för att realisera den omställningen.

PROJEKTKONTAKT

  • Patrik Benrick
    Patrik Benrick
    Head of strategic development & innovation
    +4670 724 68 83

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Grunden i projektet syftar till att driva transportsektorn till att bli mer hållbar. Åtgärderna kommer att medföra minskad klimatpåverkan, bidra till energiomställning för fordon, lägre bullernivåer och förbättrad stadsmiljö.

 

Projektet berör följande hållbarhetsmål