Göteborgs Hamn AB - Startsida

Green Cable - elanslutning av tankers

För att kunna elansluta tankfartyg som ligger vid kaj i Energihamnen har Göteborgs Hamn AB arbetat fram ett helt ny världsunikt koncept som gör det säkert, miljövänligt och samtidigt kostnadseffektivt. Detta projekt är döpt till Green Cable och arbete är gjort i nära samverkan med flera rederier på Donsö, nationella och europeiska hamnar, klassningssällskap, oljebolagen i hamnen samt Transportstyrelsen. Målet är att sätta en ny global standard för elanslutning av tankfartyg vid kaj i farlig miljö.

Dagens utmaning ligger i att de tankbåtar som nu ska byggas och de elanslutningar som ska skapas måste få till en gemensam standard så att de passar runt om i världens hamnar. En annan utmaning är att det alltid råder en permanent explosionsrisk när båten ligger vid kaj i energihamnar eftersom det pumpas brandfarliga produkter som lätt kan antändas av elektrisk utrustning. Dessa förutsättningar är de som utvecklarna på Göteborgs Hamn haft att förhålla sig till.

När tankfartygen är ute till havs råder en viss klassning ombord efter deras klassningsplan.  Vanligtvis anses allt akter om styrhytten vara den enda lämpliga placeringen av elektrisk kopplingspunkt. Men denna klassning spelar ingen roll när tankfartyget väl kommer in till energihamnar runt om i världen då i stället hamnens egen klassningsplan oftast råder. Denna innebär att hela fartyget befinner sig i en explosionsklassad miljö, så även aktern.

En nackdel med att ha elanslutningspunkten i aktern är att tankfartygens längd varierar stort. Ofta är fartyg över 150 meter långa och kajerna betydligt kortare. Detta innebär att om man sätter elanslutningspunkten i aktern så måste hamnarna bygga konstruktioner från kaj ut i sjön för att nå fram till inkopplingen. Likaså behövs väldigt långa kablar och komplicerade dyra lyftkranar.

Göteborgs Hamns föreslag på ny standard förordar i stället placering midskepps, mitt på båten, där alla tankers har sin lyftkran placerad som gör det enkelt att lyfta ombord elkabeln

Dessutom gör mittplacering att det inte spelar någon roll hur lång båten är eller om hon lägger till med styrbord eller babord sida mot kajen. Denna nya standard innebär dessutom att hamnar sparar flera miljoner för varje kajplats.

Unik lösning för elanslutningen

Flyktiga lättantändliga gaser som uppstår i samband med lastning och lossning av brandfarliga produkter går inte att kombinera med en möjlig gnista från elektricitet som kan bildas vid elanslutning. Genom att arbeta med övertryck i utrymmet på kajen där kabeln finns, likaså med utrymmet ombord där kabeln kopplas in har man nu tekniskt löst detta. Eventuell explosiv gas stängs helt ute och gör anläggningen säker.

PROJEKTKONTAKT

 • Jörgen Wrennfors
  Jörgen Wrennfors
  Production manager
  +46 31 368 75 18

Så jobbar vi med hållbarhet i projektet.

Projektet syftar till att möjliggöra för sjöfarten att bli mer hållbar. När fler fartyg elansluter kommer det att medföra minskad klimatpåverkan, lägre luftutsläpp och bullernivåer. Det kommer att förbättra arbetsmiljön ombord fartygen och på kaj, så väl som att bidra till en bättre stadsmiljö.

Projektet berör följande hållbarhetsmål

Fakta

 • Miljövinst: 1 815 ton CO2 sparas per år. Använder grön el i stället för marindiesel.
 • Den nya anläggningen vid kajerna i Energihamnen designas för att vara permanent i en explosionsfarlig miljö. Tillsammans med elanslutningen levereras även säkerhetsutrustning.
 • Tack vare en ny teknisk lösning med övertryck i utrymmen som innehåller den elektriska utrustningen garanterats säkerheten.
 • Donsörederierna Furutank, Donsötank, Tärntank, Ektank, Veritas Tanker samt Tarbit Tanker på Tjörn ingår i projektet. De har redan beställt fartyg designade för den nya elanslutningslösningen. Under 2021 kom redan de första fartygen som är förberedda, i februari i år levererades de första fartygen som är helt redo för elanslutning.
 • Finansiering: Delfinansieras med statligt stöd av Klimatklivet med 10,7 Mkr.
 • Projektgenomförande: under 2022 och 2023.
 • Klar: Under våren 2023 kommer det första tankfartyget försörjas med grön el vid kaj i Energihamnen.
 • Göteborgs Hamn AB satsar cirka 600 Mkr på CO2-reducerande åtgärder för att nå klimatmålet till 2030.
/
/