Göteborgs Hamn AB - Startsida

Skandiaporten - Farledsfördjupning

Göteborgs hamn är den enda svenska hamnen som kan ta emot världens största oceangående fartygen och därmed erbjuda direkttrafik till andra världsdelar över världshaven. Godsfartygen blir allt större och nu behöver farleden in till hamnen fördjupas med cirka 4 meter. Projektet är döpt till Skandiaporten och är ett samprojekt med Trafikverket och Sjöfartsverket. Arbetet med att muddra farled samt hamnbassäng och kajåtgärder beräknas vara klart till 2026. Tillståndsansökningar för planerade åtgärder är inlämnad till Mark- och Miljödomstolen.

Kajåtgärder

På 10 år har det genomsnittliga containerfartyget blivit 10 gånger så stort. Farledens begränsade djup innebär att de största fartygen av idag inte kan anlöpa Göteborgs hamn fullastade.

Enligt en studie från Trafikverket behöver farleden fördjupas med cirka 4 meter för att uppnå ett tillräckligt djupgående. Området som behöver fördjupas är nära 5 kilometer långt. En viktig del av investeringen är fördjupning och förstärkning av kaj så att flera djupgående fartyg kan hanteras samtidigt på ett framtida hållbart sätt.

Göteborgs Hamn AB ansvarar för förstärkning av södra kajen i Skandiahamnen och fördjupning närmast utanför kajen. Kajåtgärderna tar ca 4 år att genomföra (första etappen som omfattar västra delen av kajen) och behöver således påbörjas innan farledsfördjupningen startar för ett gemensamt färdigställande år 2026. Göteborgs Hamn AB har i juli 2020 upphandlat NCC i en totalentreprenad som skall genomföras i samverkan/partnering. Projektering pågår och när den är avslutad och miljödom erhållen skall projekteringen övergå i byggnation.

En tillståndsansökan med teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning för kajåtgärderna lämnades in till Mark och Miljödomstolen i december 2020 och processen pågår. Ansökan med bilagor finner du här nedan.

För mer information om Skandiaporten och fortskridandet av projektet och dess delar finns att läsa på Skandiaporten.se

Ansökan med bilagor till Mark- och Miljödomstolen.

- Tillståndsansökan Kajåtgärder
- Innehållsförteckning Kajåtgärder
- Bilaga A - Karta med planerade åtgärder
- Bilaga B - Karta med koordinater dumpningsplatser
- Bilaga C - Rådighetsmedgivande från Kammarkollegiet
- Bilaga D - Teknisk beskrivning
- Bilaga D1 - Översikt planerade åtgärder i farled och kaj
- Bilaga D2 - PM Geoteknik
- Bilaga D3 - Ritning etappindelning planerade åtgärder
- Bilaga D4 - Riskanalys vibrationer
- Bilaga D5 - Vågberäkningar Skandiahamnen Göteborg
- Bilaga D6 - Grovanalys-riskanalys för hamnmyndigheten
- Bilaga E MKB Skandiaporten 2020-12-18
- Bilaga E01 Samrådsredogörelse
- Bilaga E02 - Metodbeskrivning
- Bilaga E03 - Kartor med riksintressen och områdesskydd
- Bilaga E04 - Beräkning av spridning av spill vid muddring och dumpning
- Bilaga E05 - Sedimentprovtagning farled
- Bilaga E06 - Avsänkning från fartyg
- Bilaga E07 - Marinbiologisk kunskapssammanställning och kompletterande undersökning
- Bilaga E08 - Arkeologisk utredning BM dnr 20-0059
- Bilaga E09 - Muddring bedömning av störningspåverkan buller
- Bilaga E10 - Luftkvalitet i anläggningsskedet
- Bilaga E11 - Lokaliseringsutredning dumpning av massor inkl bilagor
- Bilaga E12 - Byggbyller pålning kajåtgärder
- Bilaga F - Sakägarförteckning
- Bilaga F1 - Karta sakägare
- Bilaga F2 - Utdrag ur fastighetsregistret

INFORMATION

 • Så mycket djupare behöver det bli
  4 meter
 • De största fartygen lastar
  20 000 containrar
 • Kostnad
  2,55 miljarder kronor (2020)
 • Statlig finansiering
  1,255 miljarder kronor
 • Muddringsbehov
  Cirka tolv miljoner m3

PROJEKTKONTAKT

 • Jan Andersson
  Jan Andersson
  Senior Technical Advisor
  +46 31 368 75 27
 • Kristina Bernstén
  Kristina Bernstén
  Delprojektledare miljö, Skandiaporten
  +46 10-815 12 78
 • Eva Wegsjö Sande
  Eva Wegsjö Sande
  Delprojektledare upphandling
  +46 31 368 75 46

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Projektet syftar till att möjliggöra fortsatta transoceana direktanlöp till Göteborg, vilket leder till effektivare transporter. Under anläggningsskedet påverkar farledsåtgärder havsmiljön genom muddring, dumpning och sprängning. Hamnbolaget är ansvariga för förstärkning av kaj och terminalyta, vilket innebär användning av stora volymer betong och stål. Klimatkalkyler används under projekteringen för att arbeta med projektets miljöpåverkan. Mål är framtagna för klimat och arbetsmiljö som syftar till att göra medvetna val för att minska projektets CO2-avtryck samt få till ett stort engagemang och delaktighet som ger noll fysiska/psykiska olyckor.

Projektet berör följande hållbarhetsmål

Farledsfördjupningen i siffror

15 år

efter denna tid kommer den socioekonomiska nyttan ha återbetalat kostnaden

130

direktlinjer till övriga världen

70

procent av Sveriges utrikeshandel fraktas med sjöfart

/

Bilden visar det område i Göteborgs Hamn som behöver fördjupas.

Den samhällsekonomiska nyttan (NNK) med investeringen är mycket hög. Den höga nyttan i projektet innebär att hela investeringen är samhällsekonomiskt återbetald redan efter 15 år. Många av de större fartygen som regelbundet anlöper Göteborg med svenska import- och exportvaror i lasten har ett djupgående på upp till 16 meter, långt djupare än de 13,5 meter som utgör gränsen idag.

Idag anlöps Göteborgs Hamn av containerfartyg som kan lasta allt från 1 000 containrar upp till 19 500 containrar. När farleden fördjupats med tre-fyra meter kommer samtliga fartyg som tar mer än 5 000 containrar kunna komma med mer last än de gör idag. När kan då fartygen anlöpa Göteborgs Hamn utan begränsningar? Om allt går enligt plan kan vi starta arbetet med att fördjupa hamnen någon gång efter 2023. Därefter tar det ytterligare några år innan allt är helt färdigt.

Blädderbar pdf för Skandiaporten

Tidplan

 • 2026 Skandiaporten är i hamn. Farled fördjupad och västra kajläget i Skandiahamnen klar.
 • 2017januari

  PROJEKTET SJÖSÄTTS