Göteborgs Hamn AB - Startsida

CinfraCap - flytande koldioxids väg till hamnen

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av infångad koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS teknik. Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

För att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Här undersöker vi möjligheten att, på sikt, mellanlagra och transportera cirka 4 miljoner ton infångad koldioxid per år, exklusive ett tredjepartstillträde. Detta gäller från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats. ​Grundtanken är att kunna investera i ett infrastruktursystem som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja och på så sätt öka volymerna av infångad koldioxid. Vi vill att CinfraCap ska vara öppen för alla.

Projekt CinfraCap startades upp hösten 2020 och en förstudie för fas 1 arbetades fram och presenterades i maj 2021. Läs CinfraCap fas 1 förstudie i sin helhet här. 

Nu befinner vi oss i fas 2 där arbetet med ny fördjupad förstudie är i gång. Här vill vi ha svar på hur den tekniska designen ska se ut och sedan ta fram ett förslag på en fungerande affärsmodell. Denna beräknas vara klar till slutet av oktober 2022.

Fullskalig lösning
CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. Både IPCC och EU har identifierat koldioxidinfångning som helt nödvändig för att nå klimatmålen. Här bidrar CinfraCap genom att göra det möjligt att transportera koldioxiden kostnads- och klimateffektivt till slutförvar. CinfraCap är ingen småskalig testanläggning utan en fullskalig lösning som kommer göra skillnad på riktigt.

Tredjepartstillträde
I CinfraCap vill vi parter ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett infrastruktursystem som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja och här öka volymerna av infångad koldioxid.

Val av plats
Göteborg som plats är optimal. Utgångspunkt är Skandinaviens största hamn där också flera punktkällor för koldioxidutsläpp som kan fångas in ligger, allt från de stora raffinaderierna till avfallsförbränning. Det gör satsningen både klimatsmart och ekonomiskt hållbar. 

Illustration:

CinfraCap frilagd.png

 1. Infångningsanläggningar för koldioxid.
 2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
 3. CinfraCaps mottagningsstation och mellanlager i Göteborgs hamn.
 4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
 5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
 6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.

Industriklivet sponsrar

Ett samverkansavtal mellan samtliga parter har skrivits under och Energimyndighetens klimatsatsning- Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en fördjupad förstudie. 

Samtliga samverkanspartners i CinfraCap delar ambitionen att få ner klimatpåverkande utsläpp här och nu. Även om CinfraCap startas i Västsverige är syftet att sprida och dela både erfarenhet och affärsmodell kring öppen infrastruktur för infångad koldioxid. Både till andra intressenter i Sverige och även utanför landet. Ett öppet system gör det också möjligt för andra industrier och aktörer att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig vilket skulle innebära en stor samhällsnytta med projektet.

FAQ

Klicka här för att ladda ner frågor & svar om projektet CinfraCap.

 

PROJEKTKONTAKT

 • Christoffer Lillhage
  Christoffer Lillhage
  Senior Business Development Manager, Energy
  +4676 848 75 21
 • Anna-Karin Jannasch
  Anna-Karin Jannasch
  Senior Project Manager, Business Innovation Nordion Energi
  070 230 70 28
 • Erik Axelsson
  Erik Axelsson
  Project Manager, Göteborg Energi
  070 996 65 53

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Vid genomförande kan projektet vara en del i den globala energiomställningen och ett verktyg för svensk industri att minska sina koldioxidutsläpp.

 

Projektet berör följande hållbarhetsmål

4miljoner ton

Så mycket flytande koldioxid kan transporteras.

 • Olika sätt att transportera flytande koldioxid: järnväg, bilväg, rör.
 • Var börjar och slutar CinfraCap: vid staketgränsen till aktuell anläggning i Västsverige som fångar in koldioxid ut till lastarmen på de fartyg som sedan transporterar flytande koldioxid vidare ut till havs.  
 • Kostnad för fullt utbyggd anläggning uppskattas till: 1,5-2 miljarder kronor.
 • Samhällsnytta: öppet system, som delar erfarenheter, affärsmodell och kunskap snabbar på koldioxidreduktion i atmosfären. 
 • CinfraCaps samverkanspartners: Nordion EnergiGöteborg EnergiRenovaGöteborgs HamnPreem och St1.    

Fakta CinfraCap

CinfraCap står för Carbon Infrastructure Capture. Projektet har fokus på själva transporten av infångad koldioxid, hur den kan göras på ett så kostnadseffektivt och klimatsmart sätt som möjligt. Med CinfraCap vill man få en mer heltäckande bild av logistikkedjan för redan infångad koldioxid från olika anläggningar i Västsverige, från förvätskning och mellanlagring via distribution till fartyg och vidare transport till slutlagring. Själva gränssnittet för CinfraCap blir vid staketgränsen till aktuell anläggning i Västsverige som fångar in koldioxid, till lastarmen på de fartyg som sedan transporterar flytande koldioxid vidare ut till havs.

CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel Preem CCS och ZEROC, och även Northern Lights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

Fakta om CCS

CCS, Carbon Capture Storage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas. 

Läs mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida  
Länk till Frågor & Svar CinfraCap 

CinfraCap PRESSMEDDELANDEN

PRESSMEDDELANDE: 211213 "Göteborg ett steg närmare att bli nav för transport av infångad koldioxid" CinfraCap
REPORTAGE 210616 SR Klotet ”Företag i kö för att lagra koldioxid” CinfraCap 
PRESSMEDDELANDE: 2105121 CinfraCap i final i stor internationell hållbarhetstävling
PRESSMEDDELANDE: 210421 Stora vinster med samverkan kring CCS
PRESSMEDDELANDE: 201217 Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige
PRESSMEDDELANDE: 200626 Flytande koldioxid snart i hamn

Ladda ner Förstudie CinfraCap pdf här

 

Tidplan

 • 2026januari

  PROJEKTET I HAMN

 • 2020maj

  PROJEKTET SJÖSÄTTS