Göteborgs Hamn AB - Startsida

CinfraCap - flytande koldioxids väg till hamnen

Göteborg och Sverige kan bli först i världen med att skapa gemensam infrastruktur för transport av flytande koldioxid som utvinns via koldioxidavskiljning, CCS teknik. Projektet har döpts till CinfraCap och är ett unikt samverkansprojekt mellan Göteborg Energi, Nordion Energi, Preem, St1, Renova och Göteborgs Hamn AB.

För att nå klimatmålen måste vi hitta snabbare vägar. Det gör vi genom samverkan. Förstudien, som nu är klar, undersöker möjligheten att, på sikt, mellanlagra och transportera 2 miljoner ton infångad koldioxid per år från anläggning till kajkant. För att klara det krävs en fungerande infrastruktur på plats. Läs förstudien i sin helhet här.

CCS, Carbon Capture and Storage, ses idag som en viktig del i omställningen av det globala energisystemet och det pågår flera utvecklingsprojekt inom området. I CinfraCap vill partnerna ta fram en optimal logistik- och infrastrukturlösning för CCS i en större, industriell skala. Samtidigt vill man se till att kopplingen till andra CCS-projekt säkerställs. Grundtanken är att kunna investera i ett system som också ska vara möjlig för fler aktörer att nyttja.

Illustration:

CinfraCap frilagd.png

 1. Infångningsanläggningar för koldioxid.
 2. Flytande koldioxid transporteras via rör från närliggande infångningsanläggningar och via lastbil eller järnväg från anläggningar längre ifrån.
 3. CinfraCaps mottagningsstation och mellanlager i Göteborgs hamn.
 4. Fartyg lastas med flytande koldioxid via lastarm.
 5. Mottagningsanläggning där flytande koldioxid lossas från fartyg pumpas ner 3 000 meter under havsbotten.
 6. Porös berggrund, med tätt berg ovanför, där flytande koldioxid återförs.

PROJEKTKONTAKT

 • Anna-Karin Jannasch
  Anna-Karin Jannasch
  Senior Project Manager, Business Innovation Nordion Energi
  070 230 70 28
 • Alexandra Angelbratt
  Alexandra Angelbratt
  Project Manager, Göteborg Energi
  070 413 88 31

Så jobbar vi med
hållbarhet i projektet

Vid genomförande kan projektet vara en del i den globala energiomställningen och ett verktyg för svensk industri att minska sina koldioxidutsläpp.

 

Projektet berör följande hållbarhetsmål

Industriklivet sponsrar

Ett samverkansavtal mellan samtliga parter har skrivits under och Energimyndighetens klimatsatsning- Industriklivet har valt att gå in med halva kostnaden för att finansiera en förstudie. COWI fick uppdraget i maj 2020 och presenterade rapporten i april 2021. Förstudien visar förslag på hur infångad koldioxid lämpligast samlas in från respektive industri och transporteras ner till hamnen, hur mellanförvaring kan ske innan lastning, vilka tillstånd som måste fram, vilka risker som finns med projektet och även ett förslag på en affärsmodell presenteras.

Samtliga samverkanspartners i CinfraCap delar ambitionen att få ner klimatpåverkande utsläpp här och nu. Även om CinfraCap startas i Västsverige är syftet att sprida och dela både erfarenhet och affärsmodell kring öppen infrastruktur för infångad koldioxid. Både till andra intressenter i Sverige och även utanför landet. Ett öppet system gör det också möjligt för andra industrier och aktörer att enkelt och kostnadseffektivt ansluta sig vilket skulle innebära en stor samhällsnytta med projektet.

Fakta CinfraCap  

CinfraCap står för Carbon Infrastructure Capture. Projektet har fokus på själva transporten av infångad koldioxid, hur den kan göras på ett så kostnadseffektivt och klimatsmart sätt som möjligt. Med CinfraCap vill man få en mer heltäckande bild av logistikkedjan för redan infångad koldioxid från olika anläggningar i Västsverige, från förvätskning och mellanlagring via distribution till fartyg och vidare transport till slutlagring. Själva gränssnittet för CinfraCap blir vid staketgränsen till aktuell anläggning i Västsverige som fångar in koldioxid, till lastarmen på de fartyg som sedan transporterar flytande koldioxid vidare ut till havs.  

CinfraCap kompletterar flera pågående forsknings- och demonstrationsprojekt, som till exempel Preem CCS och ZEROC, och även Northern Lights, som är ett pågående fullskaleprojekt för lagring av koldioxid utanför norska västkusten.

Fakta om CCS

CCS, Carbon Capture Storage, innebär att koldioxid fångas in och görs till flytande form med hjälp av tryck och låg temperatur. Därefter kan den lagras säkert under mark och havsbotten och på så sätt minskar utsläpp av växthusgaser i atmosfären. Fångas koldioxiden in från en biogen källa, så kallad BECCS, kan andelen koldioxid i atmosfären till och med sänkas. 

Läs mer om CCS på Naturvårdsverkets hemsida  
Länk till Frågor & Svar CinfraCap 

 

Kort om projektet

 • Så mycket flytande koldioxid kan transporteras: 2 miljoner ton. 
 • Olika sätt att transportera flytande koldioxid: järnväg, bilväg, rör.
 • Var börjar och slutar CinfraCap: vid staketgränsen till aktuell anläggning i Västsverige som fångar in koldioxid ut till lastarmen på de fartyg som sedan transporterar flytande koldioxid vidare ut till havs.  
 • Kostnad: Steg 1: 1,5 miljarder kronor, totalt cirka 3 miljarder kronor.
 • Samhällsnytta: öppet system som delar erfarenheter, affärsmodell och kunskap snabbar på koldioxidreduktion i atmosfären. 
 • CinfraCaps samverkanspartners: Nordion Energi, Göteborg Energi, Renova, Göteborgs Hamn, Preem och St1.    

 

CinfraCap PRESSMEDDELANDEN

 

PRESSMEDDELANDE: 211213 "Göteborg ett steg närmare att bli nav för transport av infångad koldioxid" CinfraCap

REPORTAGE 210616 SR Klotet ”Företag i kö för att lagra koldioxid” CinfraCap 

PRESSMEDDELANDE: 2105121 CinfraCap i final i stor internationell hållbarhetstävling

PRESSMEDDELANDE: 210421 Stora vinster med samverkan kring CCS

PRESSMEDDELANDE: 201217 Så ska infångad koldioxid tas om hand i Västsverige

PRESSMEDDELANDE: 200626 Flytande koldioxid snart i hamn

 

Ladda ner Förstudie CinfraCap pdf här