Göteborgs Hamn AB - Startsida

E-tjänster Göteborgs Hamn AB

Här hittar du länkar till våra e-tjänster samt blanketter för tillståndsansökningar och ansökan om tillträde till hamnområdet.

Allberth
Digitalt kajplaneringsverktyg för effektivare anlöp. Gå till Allberth.
Läs mer Allberth och våra satsningar på digitalisering här.

E-faktura
Sedan 1 april 2019 är det lag på att vi som offentligt ägt bolag ska faktureras med elektronisk faktura (e-faktura) enligt en ny europeisk standard.
Läs mer om E-faktura i Göteborgs Hamn AB här

Fartygsanmälan
Alla fartyg som ska anlöpa Göteborgs hamnområde ska anmälas senast 24 timmar före ankomst. Anmälan görs till Sjöfartsverket. Har du frågor om systemsupport, kontakta:

Sjöfartsverket, Maritime Single Window Reportal
Telefon: 0771-40 00 50
E-post: support@mswreportal.se

Göteborgs Hamn AB:
e-post: portcontrol@portgot.se  

PortApp
För våra externa användare av PortApp för visning av anlöpsdata och wastehantering.

Besöksföranmälan till Port Entry 
Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan laddar du ner här. Du hittar även de allmänna villkor som gäller för ansökan i ansökningsblanketten. Föranmäl besök.


Rapportera in synpunkter på vår verksamhet
I syfte att förbättra vår verksamhet kan man rapportera in synpunkter på vår verksamhet, klagomål och förbättringsförslag i vårt avvikelsehanteringssystem TRIA.

Inom hamnområdet ska följande händelser, utöver lagstadgade rapporteringskrav, rapporteras till Göteborgs Hamn AB:

• kollision mellan fartyg eller kollision mellan fartyg och land
• ej manöverfärdigt fartyg, fartyg som slitits från kajen eller fartyg med ”black out”
• större händelser vid förtöjning, bogsering eller ankring som orsakat eller kan ha orsakat skada på hamnens anläggningar
• brand eller explosion på kajen eller ombord på fartyg
• olycka/tillbud ombord på fartyg eller på terminal som rör farligt gods 
• utsläpp av brandfarlig, giftig gas/produktutsläpp eller annat miljöfarligt ämne  
• misstanke om intrång, sabotage, bombhot eller annan misstänkt verksamhet som skulle kunna utgöra ett hot mot fartyg, hamnanläggning eller människa
• personskada

Anmäl elanslutning av fartyg vid Stigbergskajen
Elektrisk anslutning av fartyg vid Stigbergskajen anmäls här.


Besöksföranmälan Port 1
Tänk på att det är förbjudet att fotografera och röka i hela Energihamnen. I Energihamnen gäller hastighetsgräns på 40 km/h. Föranmäl besök till Port 1. 

Ansökningsblankett för att få tillgång till systemet för besöksföranmälan laddar du ner här. Du hittar även de allmänna villkor som gäller för ansökan i ansökningsblanketten.

Bunkerappen
Bunkerappen används av samtliga bunkeraktörer för kajbokningar på kaj 512-518 samt för anmälan av bunkringar inom Göteborgs Hamn. För frågor rörande Bunkerappen, vänligen kontakta Produktionsplaneraren i Energihamnen på telefonnummer 031-368 75 24.

Newpipe
Via Newpipe bokas pumpningar av olika energiprodukter. För att få behörighet till Newpipe krävs att du arbetar för ett oljebolag som kontinuerligt har uppdrag via Göteborgs Hamn. Behörighet till Newpipe utfärdas av den kundadministratör som finns på respektive oljebolag. Varje användare får då ett personligt användarnamn och lösenord. Vid frågor angående Newpipe kontakta Eric Berndtsson, 031-368 75 24 eller eric.berndtsson@portgot.se

Grönt Kort
Grönt Kort är ett utbildningsregister framtaget för att säkerställa att all personal i Energihamnen har rätt utbildning. Klicka här för att komma till utbildningen.

Permesso
För att logga in i Permesso klicka här. Permesso är Energihamnens digitala tillståndsprogram som innefattar Arbetstillstånd, Hetarbetstillstånd och Samordningstillstånd