Miljörabatt i hamntaxan

Göteborgs Hamn premierar fartyg med hög miljöprestanda. Till grund för premien ligger två olika miljöindex, Environmental Ship Index (ESI) och Clean Shipping Index (CSI).

Fartyg som har minst 30 poäng enligt ESI eller som är klassade som gröna enligt CSI får 10 procents rabatt på fartygshamnavgiften baserat på GT. Miljörabatt erhålls under förutsättning att registrering har utförts i enlighet med bestämmelserna för ESI alternativt CSI.

Läs mer på www.environmentalshipindex.org alternativt www.cleanshippingindex.com.

För fartyg som drivs med LNG införs en extra rabatt, de får totalt 30 procents rabatt vid ett anlöp. Rabatten för LNG gäller fram till och med december 2018.

Meddelande om registrering och uppfyllande av godkänd nivå ska lämnas till Port Control, Göteborgs Hamn AB, i samband med anmälan av fartygs första anlöp efter att intyg erhållits.

För frågor om våra miljörabatter, kontakta oss via miljo@portgot.se.

Elanslutning av fartyg

Genom att elansluta fartyg vid kaj uppnås stora miljövinster. Koldioxidutsläppen minskar kraftigt och utsläppen av svaveldioxid och kväveoxid reduceras till ett minimum.

Läs mer

Flytande naturgas - framtidens fartygsbränsle

Göteborgs Hamn AB arbetar aktivt för att underlätta användningen av flytande naturgas, LNG som fartygsbränsle. Miljövinsterna med att använda LNG inom sjöfarten är stora. Svavel- och partikelutsläppen

Läs mer

Tåg sparar koldioxid

Fler och fler företag väljer tågtransporter till och från Göteborgs Hamn. Fördelarna är många. Tågtransporter är kostnadseffektiva, minskar utsläpp till luft och bidrar till minskad trängsel på vägarna.

Läs mer

Växa med miljöhänsyn

Göteborgs Hamn spelar en central roll för Sveriges näringsliv och för jobben i Göteborg. För att möta framtida tillväxt måste hamnen växa. Men på ett hållbart sätt.

Läs mer