Satsning på väg och järnväg

Utbyggd hamnbana
Den omfattande järnvägstrafiken till och från hamnen kräver en utveckling av den nuvarande hamnbanan som idag är enkelspårig och vars enda förbindelse med fastlandet och stamnätet är en järnvägsbro, Marieholmsbron.

Planerad byggstart för den nya hamnbanan är 2013-2014 och den beräknas vara färdigställd tidigast 2016. Till detta läggs en ny älvförbindelse så att det blir dubbla broar vid Marieholm och den nya bron beräknas vara färdig 2020. När detta är genomfört så är den nya hamnbanan dubbelspårig från Sävenäsbangården och ut till hamnen, med undantag för delen förbi Ramberget.Fortsatt utbyggnad av väg 155
På vägsidan återstår att lösa situationen vid Arendal och in till roro-terminalens port 6. Här planeras på sikt en planskild korsning in till Arendalsområdet, tillsammans med Trafikkontoret. Detta ska samordnas med det nya Sörredsmotet som dock ligger några år fram i tiden.

Djupare farleder
De två farlederna in till Göteborgs Hamn rustades upp och förbättrades säkerhetsmässigt i början av 2000-talet. På lång sikt kan det bli aktuellt att bygga ut farleden in till Torshamnen med större djupgående för att kunna ta emot fullastade tankfartyg av stort format, så kallade VLCC-fartyg. Detta för att utveckla energihamnen som transithamn för exempelvis rysk olja. Även in till containerterminalen är det på sikt nödvändigt med större djupgående eftersom containerfartygen blir allt större.

Senast ändrad 12/9/2014

Väg 155 byggs om

Nu pågår om- och utbyggnaden av väg 155 förbi hamnen. Trafikverket har aktuell information om hur projektet framskrider.

Läs mer

Utbyggnad av hamnbanan

Läs mer om hamnbanans utbyggnad och aktuell information om projektet.

Läs mer

Framtidens hamn

Läs mer om Göteborgs Hamns framtidsplaner.

Läs mer